Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť

ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Poslání společnosti

Logo

Společnost poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů všem svým členům z různých oblastí vědy, zabývajících se chováním živočichů. Pohledy z odlišných zorných úhlů totiž mohou obohatit pochopení zákonitostí. Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování v oblasti základní i aplikované etologie, podporovat výzkum a jiné zpusoby obohacování věd o chování a problémech chování zvířat hospodářských, zájmových a volně žijících, a podporovat vzájemné sdílení a propagaci poznatků.

 

Číslo účtu pro CZK: 2300962948/2010; pro EUR:
IBAN: CZ4720100000002500962950, SWIFT: FIOB CZ PP XXX

Kontaktný e-mail: casetolspol@gmail.com

Aktuální informace:

Příprava Zpravodaje ČSEtS

Vážení a milí členové,

jako každý rok připravujeme i letos Zpravodaj České a Slovenské etologické společnosti a prosíme vás tak o každoroční příspěvky:

 • Postřehy ze stáží, konferencí, z tuzemských a zahraničních cest – krátké povídání o zážitcích, fotky s popisky
 • Významná jubilea a šťastné události 
 • Rozloučení či vzpomínka na kolegy, kteří nás v uplynulém roce opustili 
 • Představení PhD absolventů - představení absolventa, včetně krátké anotace disertační práce, fotka absolventa
 • Představení běžících projektů spjatých s etologií – krátká anotace, fotka týmu
 • Představení nových vědeckých, odborných, knižních publikací členů společnosti – krátká anotace
 • Jakékoliv další sdělení členům společnosti, které nezapadá do předešlých kategorií

 

Příspěvky můžete zasílat na e-mail společnosti: casetolspol@gmail.com. Uzávěrka je 31.5.2024.

Za každý příspěvek budeme velmi vděční!

Přidáno 24. 4. 2024

Česká a Slovenská etologická společnost vyhlašuje Cenu Zdeňka Veselovského za rok 2023

Kdo se může přihlásit:

 • student(ka) české nebo slovenské vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství). Členství v ČSEtS není podmínkou. 

Podmínky soutěže:

 • cena se uděluje za prvoautorský článek zveřejněný v odborném časopise v roce 2023 (za datum zveřejnění je považována jakákoli forma zveřejnění včetně “online early”)
 • student(ka) deklaruje příslušnost k české nebo slovenské mateřské instituci v článku v podobě afiliace
 • datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

 Co je třeba předložit:

 • dokument nominované publikace ve formátu pdf
 • stručné shrnutí (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce
 • shrnutí školitele o autorském podílu prvního autora a prohlášení, že studuje či v dané době studoval
 • stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

 

Cena bude udělena odbornou komisí ČSEtS. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího přispění k etologickému výzkumu.

Cena je spojena s finanční odměnou 15 tisíc Kč. Bude udělována v ročních intervalech. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) Slavnostní udělení ceny proběhne během etologické konference. Laureát(ka) bude vždy vyzván(a) k přednesení příspěvku o oceněné práci na konferenci (pokud již tato nebyla prezentována v předchozích letech).

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na petr-vesely@seznam.cz nejpozději do 31. 5. 2024.

Přidáno 23. 4. 2024

Smuteční oznámení

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 10. ledna 2024 nás po těžké nemoci navždy opustil doc. RNDr. Martin Novacký, CS.c.

 

smuteční oznámení

 

Narodil sa 13.3.1939 v Žiline. Po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy v Bratislave (1956) študoval biológiu na Vysokej škole pedagogickej a od 4. ročníka popri zamestnaní na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Svoju odbornú dráhu zahájil štúdiom ekológie a etológie živočíchov (Diplomová práca, PRIF UK: Vtáky a cicavce alpínskeho pásma Vysokých Tatier, 1962). Po skončení štúdia nastúpil na 2-ročnú vojenskú prezenčnú službu (1962-1964). Do r. 1967 pracoval ako redaktor vo Vydavateľstve Obzor v Bratislave, redakčne zabezpečil mnohé knižné publikácie z oblasti prírodných vied. V r. 1967 bol prijatý ako vedecký pracovník do Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a začal sa venovať etológii. Od r. 1969 pracoval na Psychologickom ústave Filozofickej fakulty UK v Oddelení porovnávacej a fyziologickej psychológie. V r. 1970 obhájil na PRIF UK v Bratislave rigoróznu dizertačnú prácu (Správanie sa svišťa vrchovského - Marmota marmota L. 1758 v prirodzenom a narušenom prostredí). Aj v ďalších rokoch sa venoval etológii tohoto vzácneho endemického a ohrozeného druhu. Skúmal schopnosti adaptácie svišťov na zmeny prostredia, vplyv antropogénnych faktorov na ich obranné správanie a vplyv veľkosti societ na ich reprodukčnú úspešnosť vo Vysokých Tatrách a v Alpách. V posledných rokoch sa venoval aj štúdiu etológie kozorožca vrchovského (Capra ibex L.1758) vo vybraných lokalitách Národného Parku Hohe Tauern (Rakúsko). Od r. 1974 na podnet z chovateľskej praxe vo veľkochovoch sa začal venovať aj výskumu správania ošípaných. Vypracoval metódu pre zisťovanie individuálnych, vekových, sexuálnych a plemenných rozdielov v excitabilite CNS (Sus scrofa f. domestica) u viacerých plemien. Tento problém bol témou aj jeho kandidátskej (Zisťovanie individuálnych rozdielov v excitabilite CNS ošípaných, Sus scrofa f. domestica, PRIF február 2005 Správy ČSEtS 18 9 UK,1982) a docentskej habilitačnej práce (Dynamika excitability CNS a habituácie zástupcov laboratórnych a hospodárskych zvierat, PRIF UK, 1996). Venoval sa aj štúdiu etológie Mesocricetus auratus a Meriones unguiculatus a i., ako aj etológii zvierat v ZOO (Caprinae, Hippotraginae). Okrem vedeckej práce po celý život pracoval aj ako vysokoškolský pedagóg. Na PRIF UK v Bratislave od r. 1971 externe prednášal Základy etológie. Od r. 1990 bol vedúcim novej Katedry živočíšnej fyziológie a etológie na PRIF UK, kde prednášal: Etológiu, Aplikovanú etológiu, Špeciálnu etológiu, Metódy etológie, Etológiu primátov, Experimentálnu etológiu a viedol odborné semináre z etológie, cvičenia k diplomovej práci, diplomové semináre a i. Bol školiteľom desiatok diplomových, rigoróznych a doktorandských prác.

 

Přidáno 16. 1. 2024

Fotky z konference v Tatranské Lomnici

Vážení přátelé,

 

na tomto odkaze najdete fotky z letošní konference v Tatranské Lomnici, které pro vás připravil Boris Bilčík.

 

Borisi, mnohokrát děkujeme!

Přidáno 29. 11. 2023

1 2345...50
2024 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová