Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Stanovy ČSEtS

Stanovy spolku Česká a Slovenská etologická společnost, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Stanovy ČSEtS na stáhnutí (pdf)

1. Název spolku
Česká a Slovenská etologická společnost, z.s. (dále jen „ČSEtS“).
Spolek vznikl dne 7. 4. 1992 jako občanské sdružení na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR pod názvem Česká a Slovenská etologická společnost, o. s. V roce 2015 bylo občanské sdružení v souladu s legislativními změnami ze zákona transformováno na zapsaný spolek. Změna právní formy nijak neovlivnila účel, hlavní cíle a směřování organizace.

2. Sídlo a působnost spolku
ČSEtS je otevřený odborný spolek s působností v České republice a na Slovensku.
ČSEtS je právnickou osobou se sídlem ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i., na adrese Přátelství 815, Praha-Uhříněves, 104 01 a vyvíjí činnost v souladu s platnou českou legislativou. ČSEtS je zakládána na dobu neurčitou.

3. Činnost spolku, poslání a cíle činnosti
ČSEtS přispívá k rozvoji vědeckého studia a vzdělávání v oblasti chování zvířat a lidí. K naplňování cílů má přispět zejména následující činnost sdružení:
3.1. Pořádání vědeckých konferencí a speciálních seminářů.
3.2. Vydávání zpravodaje společnosti.
3.3. Napomáhání popularizaci oboru.
3.4. Zprostředkovávání styků a spolupráce s obdobnými českými, mezinárodními a zahraničními organizacemi.
3.5. Usilování o prosazení etologických témat ve výzkumu.
3.6. Zabezpečení informační sítě v oboru.
3.7. Zajištění konzultační činnosti v oboru (školství, legislativa apod.).
3.8. Podporování etologicky zaměřených výzkumných projektů z řad studentů. K naplnění účelu spolku a podpoře hlavních činností dále spolek může vyvíjet některé vedlejší aktivity:
a) Vydávání informačních a propagačních materiálů.
b) Zajištění a správu prostředků určených pro vlastní činnost spolku a nakládání s nimi v souladu s cílem a zaměřením spolku.
c) Spolek může dále výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v prodeji reklamních předmětů, jiném podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

4. Práva a povinnosti členů spolku
4.1. Vznik členství
4.1.1. Členem se může stát každý zájemce o etologii, který podá přihlášku, v níž se zavazuje (i) přispívat k plnění cílů společnosti, (ii) platit členské příspěvky a (iii) dodržovat stanovy společnosti.
4.1.2. Čestným členem se může stát ten, kdo publikací v mezinárodních vědeckých časopisech přispěl k rozvoji etologie jako vědní disciplíny nebo kdo svými publikacemi či přednáškami významně přispěl k šíření etologických znalostí. Čestný člen je zproštěn placení členských příspěvků. Návrh na čestné členství může podat kterýkoliv člen ČSEtS; návrh musí být schválen Valným shromážděním. Čestné členství je podmíněno souhlasem navrženého, pokud se nejedná o čestné členství udělené in memoriam.
4.2. Členové spolku mají právo účastnit se činnosti spolku a být členy jeho orgánů.
4.3. Členové spolku jsou povinni řídit se stanovami spolku a dle svých možností napomáhat činnosti a plnění cílů spolku.
4.4. Členové spolku jsou povinni platit roční členské poplatky. Člen spolku má nárok na členské výhody, jimiž mohou být například snížený konferenční poplatek či bezplatné poskytnutí zpravodaje společnosti. Výhody spojené s členstvím může člen využívat pouze v případě zaplacení členského příspěvku pro daný kalendářní rok (v případě dluhu i za roky předchozí) do data vyhlášeného Výborem.
4.5. Zánik členství
Členství člena ve spolku zaniká:
4.5.1. Vystoupením člena ze spolku, a to okamžikem, kdy je Výboru doručeno oznámení člena o tom, že člen ze spolku vystupuje.
4.5.2. V důsledku neplacení členských příspěvků, a to po dobu 2 let a delší, i přes upomenutí zaslané pokladníkem.
4.5.3. Vyloučením člena spolku z důvodu hrubého porušení stanov spolku nebo z jiných vážných důvodů schválených na návrh kteréhokoliv člena spolku Valným shromážděním. Pokud Valné shromáždění nerozhodne jinak, nabývá vyloučení platnosti ukončením zasedání Valného shromáždění.
Členství zaniklé z důvodů uvedených v bodech 4.5.1. a 4.5.2. oznámí Výbor členům spolku na zasedání Valného shromáždění.

5. Orgány spolku
5.1. Orgány ČSEtS jsou:
- Valné shromáždění
- Výbor
- Revizní komise
5.2. Nejvyšším orgánem ČSEtS je Valné shromáždění, které je složeno ze všech členů spolku.
5.2.1. Valné shromáždění se schází alespoň jednou ročně v rámci konference. Valné shromáždění svolává Výbor, který pozve všechny členy spolku pozvánkou nejméně jeden měsíc předem zasílanou e-mailem nebo jejím vyvěšením na webových stránkách ČSEtS.
5.2.2. Výbor svolává Valné shromáždění rovněž na písemnou žádost jedné třetiny členské základny do dvou měsíců od doručení žádosti. Nesvolá-li Výbor v této lhůtě Valné shromáždění, může být svoláno tím, kdo žádal o jeho svolání.
5.2.3. Valné shromáždění je schopné usnášení při účasti nadpoloviční většiny všech registrovaných členů spolku nebo při účasti minimálně 20 členů spolku po uplynutí 30 min. od zahájení schůze Valného shromáždění.
5.2.4. Do působnosti Valného shromáždění patří zejména:
5.2.4.1. Schvalování změn stanov spolku.
5.2.4.2. Schvalování jednacího řádu a programu činnosti spolku.
5.2.4.3. Volení členů do Výboru a Revizní komise a právo je odvolat.
5.2.4.4. Vyloučení členů ze spolku.
5.2.4.5. Schvalování výše členských příspěvků na základě návrhu Výboru.
5.2.4.6. Navrhování rozpočtové strategie ČSEtS na další rok na základě zprávy o hospodaření ČSEtS v předchozím roce vypracované Výborem.
5.2.4.7. Přejímání zpráv o činnosti Výboru a činnosti Revizní komise.
5.2.5. Členové spolku se zúčastňují jednání Valného shromáždění osobně, anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci.
5.2.6. Není-li stanoveno v těchto stanovách jinak (např. volba členů výboru v čl. 5.3.2), usnesení Valného shromáždění se přijímá dvěma třetinami všech hlasů přítomných členů na zasedání Valného shromáždění. Každý člen má jeden hlas.
5.3. Výbor je statutární orgán spolku a tvoří jej tito činovníci:
- předseda
- místopředseda
- tajemník
- pokladník
- správce webových stránek
- 2 další členové
Výše uvedené funkce jsou rozděleny mezi činovníky volbou, která je provedena v rámci Výboru.
5.3.1 Do působnosti Výboru patří zejména:
5.3.1.1. Schvalování nových členů spolku a oznámení o přijetí nových členů na zasedání Valného shromáždění.
5.3.1.2. Schvalování rozpočtu spolku na další rok na základě návrhu Valného shromáždění a zhodnocení hospodaření ČSEtS v předchozím roce Revizní komisí.
5.3.1.3. Organizování konference společnosti; schvalování výše poplatků na konference a speciální semináře pořádané spolkem.
5.3.2. Členové Výboru jsou voleni na období dvou let v tajných volbách prostou většinou přítomných na Valném shromáždění. Člen výboru může být zvolen do funkce opakovaně, vždy však jen na dvě po sobě jdoucí volební období.
5.3.3. Členové Výboru jsou po dobu svého funkčního období zproštěni placení členských příspěvků.
5.3.4. Spolek zastupují a jsou oprávněni za něj jednat a) předseda v plném rozsahu, příp. místopředseda v jeho zastoupení, b) pověření členové Výboru v rozsahu příslušného zmocnění.
5.3.5. Předsednictvo Výboru je tvořeno předsedou a místopředsedou. Předsednictvo svolává zasedání Výboru (lze i formou internetové konference) k závažným rozhodnutím (např. při projednání návrhu o udělení členství, zřízení a jmenování komisí apod.), nejméně však jednou v mezidobí mezi Valnými shromážděními. O svolání Výboru může požádat kterýkoliv jeho člen; předsednictvo je povinno v takovém případě svolat výbor do 21 dnů.
5.3.6. Tajemník s eventuální pomocí pokladníka vyřizuje agendu související s běžným chodem spolku (a to především tuzemskou a zahraniční korespondenci, mezinárodní spolupráci, sponzoring, reklamu společnosti). O této agendě průběžně informuje předsednictvo; o závažných případech hlasuje Výbor.
5.3.7. Pokladník má na starosti správu databáze členů společnosti (seznam členů), vedení pokladního deníku, evidenci placení členských příspěvků, včetně zasílání upomínek dlužníkům. Při správě seznamu členů postupuje spolek ve smyslu § 236 občanského zákoníku, tzn. každý člen spolku, má právo požádat na své náklady o výpis ze seznamu všech členů; bývalý člen má právo požádat o potvrzení, že údaje o osobě byly ze seznamu vymazány; seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni.
5.3.8. Správce webových stránek spravuje chod webových stránek spolku a provádí potřebné aktualizace.
5.3.9. Zbývající dva členové spolu s ostatními členy Výboru mají na starost organizaci pravidelné každoroční konference spolku, která především zahrnuje určení místa a termínu konání konference, koordinaci odborného posuzování přihlášených abstraktů, vytvoření programu konference (přednášková a posterová sekce), zajištění ubytování, stravování a registrace pro přihlášené účastníky.
5.4. Revizní komise působí jako samostatný kontrolní orgán, který je zodpovědný za svou činnost Valnému shromáždění.
5.4.1. Revizní komisi tvoří tři členové společnosti navržení jakýmkoliv členem společnosti, které volí Valné shromáždění. Členství v Revizní komisi je dvouleté a mandát je omezen na dvě po sobě jdoucí funkční období. Úkolem Revizní komise je především kontrola dodržování stanov a veškeré hospodářské činnosti společnosti na základě podkladů vyžádaných od Výboru.
5.4.2. Členové Revizní komise nesmí být členy Výboru, ale mají právo se účastnit zasedání a provozních schůzek Výboru a jsou na ně vždy zváni.
5.4.3. Revizní komise každoročně informuje Valné shromáždění o výsledcích provedené kontroly.

6. Zásady hospodaření
6.1. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem. Návrh rozpočtu sestavuje pokladník spolu s tajemníkem vždy na období kalendářního roku. Rozpočet na další rok schvaluje Výbor a informuje o jeho naplňování Valné shromáždění.
6.2. Majetek spolku mohou tvořit hmotné statky a finanční prostředky. S tímto majetkem jeho jednotlivé orgány hospodaří a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům.
6.3. Prostředky spolku tvoří zejména:
6.3.1. Členské příspěvky.
6.3.2. Přebytky z poplatků vyžadovaných od účastníků konferencí a speciálních seminářů na úhradu jejich režie.
6.3.3. Publikační činnost.
6.3.4. Sponzorské dary.
6.4. Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti spočívající v prodeji reklamních předmětů, jiném podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Finanční dotace a sponzorování může Výbor žádat a přijímat zejména na jmenovité aktivity, přičemž nesmí přijmout žádné závazky, které by narušovaly cíle společnosti (např. nepřiměřenou reklamu).
6.5. Režie spojená s pořádáním konferencí a speciálních seminářů je hrazena poplatky účastníků nebo z případných sponzorských darů. Případné doplatky z pokladny spolku nesmí ohrozit běžnou agendu spolku.
6.6. Veškeré hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Jedná se především o příjmy a výdaje, které jsou evidovány pokladníkem.

7. Zánik spolku
7.1. Spolek zaniká rozhodnutím Valného shromáždění o jeho zrušení s likvidací nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valného shromáždění.
7.2. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání.

8. Závěrečné ustanovení
8.1. Tyto stanovy byly schváleny Valným shromážděním spolku dne 5. 11. 2015 a nabývají účinnosti dnem svého schválení.
8.2. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8.3. Činnost ČSEtS se dále řídí vnitřními předpisy, které nesmí být v rozporu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy v ČR.

2024 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová