Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

ČSEtS vyhlašuje studentskou soutěž o Cenu Zdeňka Veselovského

Podmínky účasti: platné členství v ČSEtS, aktivní studium v bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu

 

Uzávěrka přihlášek: 15. 1. 2017

Výsledky: do 15. 3. 2017

 

Soutěžní kategorie:

1) studijní pobyt

2) výzkumný projekt

 

Finanční podpora: max. 20 tis. Kč

Přihlášky: Všechny přihlášky se podávají elektronicky na e-mail společnosti: casetolspol@gmail.com, do předmětu uveďte: „Cena Zdeňka Veselovského“. Přihláška musí obsahovat CV žadatele spolu s kontaktními údaji a potvrzení o studiu (potvrzení školitele či vedoucího katedry je dostačující). Každý žadatel může zaslat návrh pouze v jedné kategorii. Podpora jednomu žadateli smí být udělena jednou za dva roky.

Specifické požadavky pro jednotlivé kategorie:

1) studijní pobyt: Žadatel zašle potvrzení o přijetí na hostující pracoviště (zvací dopis), stručný časový plán pobytu, strukturovaný projekt (tj. úvod do problematiky a metodiku v rozsahu max. 3 str.), anotaci projektu v rozsahu 350 znaků (která bude u úspěšných projektů zveřejněna na webu společnosti) a v separátním dokumentu žadatel uvede rozpočet cesty (tj. náklady na dopravu, ubytování, apod.) a prostředky požadované od ČSEtS. Může se jednat i o částečnou podporu studijního pobytu (např. pouze cestovné).

2) výzkumný projekt: Žadatel zašle strukturovaný návrh projektu obsahující: úvod do problematiky, cíle, metodiku řešení, způsoby analýzy, časový harmonogram, anotaci projektu v rozsahu 350 znaků (která bude u úspěšných projektů zveřejněna na webu společnosti), rozpočet (doplněný případně o rozpočet z jiných zdrojů) a použitou literaturu. Návrh by neměl překročit 3 strany. Hlavním kritériem je obsahová kvalita a realizovatelnost navrhovaného projektu a to především co do inovativnosti a náročnosti získaných poznatků

 

Způsob hodnocení a vyhlášení výsledků:

Žádosti budou posouzeny anonymně třemi nezávislými odborníky. Hodnotící komise bere  v potaz stupeň studia žadatele. U obou kategorií žádostí se hodnotí význam a obsahová kvalita žádosti, proveditelnost projektu a finanční přiměřenost návrhu.

V případě nízké kvality zaslaných projektů si společnost vyhrazuje právo cenu neudělit.

Výsledky soutěže budou oznámeny žadatelům emailem a vítězové zveřejněni na webu společnosti do 15. 3. 2017.

Vítězové jsou povinni nejpozději do 15. 3. 2018 zaslat výslednou zprávu (min. 2 strany) s výsledky projektu a přednést její výsledky na nejbližší konferenci ČSEtS (po březnu 2018), v případě podpory studijního pobytu zaslat zprávu o průběhu pobytu. Výsledné zprávy budou zveřejněny na webu a ve zpravodaji společnosti.

 

Forma podpory:

1) zaplacení zálohy na dopravu, ubytování, materiál týkající se projektu, s žadatelem bude uzavřena smlouva o dohodě o provedené práci.

2) zpětné proplacení účtů u stejných položek jako v bodě 1

 

Vítězové Ceny Zdeňka Veselovského z minulých let

2019 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová