Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Program 26. etologické konference

Štvrtok 6.5.1999

 

Etológia človeka, primátov a opíc

predsedajú: Zdeněk Klein, Pavel Brandl

1400-1440

Fraňková Slávka

Metakomunikace u zvířat a lidí

1440-1500

Šráček Jiří

Vzorec sexuálního chování Pan paniscus – Bonobo - srovnání s Homo sapiens sapiens

1500-1540

Lhota Stanislav

Infanticida u hulmanů posvátných (Presbytis entellus) – přehled literatury a nová data

1540-1600

Vrabcová Věra

K problematice porodu u orangutanů

1600-1630

 

Prestávka

Etológia hmyzu

predsedajú: Vítězslav Bičík, Boris Bilčík

1630-1650

Žďárek Jan

Pokus o nahlédnutí do černé skřinky hmyzího mozku: strategie

1650-1710

MyškaPetr

Pokus o nahlédnutí do černé skřinky hmyzího mozku: první výsledky

1710-1730

Tichá Klára

Rekognice příbuzných u mravenců Leptothorax nylanderi

1800-1900

 

Večera

1900

 

Valné zhromaždenie ČSEtS / videoprojekcia

 

Piatok 7.5.1999

 

Etológia hospodárskych zvierat I

predsedajú: Gudrun Illmannová, Martin Novacký

830-850

Juhás Peter

Je hra hovädzieho dobytka s jazykom hrou?

850-910

Matyšáková Ľudmila

Vplyv elektromagnetického poľa na habituáciu mladého hovädzieho dobytka

910-930

Zimmermann Vladimír

Správanie sa stáda dojníc celoročne umiestnených na pastve

930-950

Brouček Jan

Vplyv spôsobu odchovu teliat na ich bludiskové správanie

950-1020

 

Prestávka

Etológia hospodárskych zvierat II

predsedajú: Jitka Maletínská, Jan Brouček

1020-1040

Kršková Lucia

Vzťah medzi kategorizáciou jedincov na základe excitability a vybranými hemato- logicko-biochemickými ukazovateľmi adaptácie na tréningovú záťaž u športových koní

1040-1100

Dúbravská Jarmila

Správanie sa kôz v ustajnení počas celého dňa

1100-1120

Baranyiová Eva

Výživa psů v našich domácnostech - etologické aspekty

1120-1140

Bilčík Boris

Klovanie peria, stav operenia a agresívne správanie. Ako to spolu súvisí?

1140-1200

Kubíková Ľubica

Vplyv reštrikcie krmiva na správanie a na denzitu dopamínových receptorov v mozgu kury domácej

1200-1220

Košťál Ľubor

Telemetrické meranie fyziologických para- metrov vo vzťahu k stereotypnému správaniu indukovanému reštrikciou krmiva u kúr

1230-1400

 

Obed

 

 

Etológia hospodárskych zvierat III

predsedajú: Eva Baranyiová, Vladimír Zimmermann

1400-1420

Novacký Martin

Excitabilita CNS a habituácia u nekastrovaných kancov a prasníc ošípaných (Sus scrofa f. domestica)

1420-1440

Botto Ľubomír

Hodnotenie pôrodných kotercov z hľadiska pohody ošípaných

1440-1500

Illmannová Gudrun

Identifikace prasnice-sele: Mohou matky identifikovat vlastní selata podle hlasu?

1500-1520

Maletínská Jitka

Jak rozezná prasnice vlastní selata od cizích?

1520-1540

Paška Ivan

Welfare a úžitkovosť dojčiacich prasníc

1540-1600

Paška Ivan

Welfare v odchove prasiatok a ich úžitkovosť

1600-1630

 

Prestávka

Etológia laboratórnych zvierat

predsedajú: Slávka Fraňková, Beňadik Šmajda

1630-1650

Dubovický Michal

Etologický prístup hodnotenia behaviorálnych dysfunkcií vo vývinovej toxikológii

1650-1710

Sadloňová Irina

Osud laboratórnych zvierat v toxikologických štúdiách

1710-1730

Šmajda Beňadik

Správanie sa laboratórneho potkana na horúcej platni a jeho ovplyvnenie ionizujúcim žiarením

1830

 

Spoločenský večer

 

Sobota 8.5.1999

Teoretické a etické otázky etológie

predsedajú: Antonín Holub, Ľubor Košťál

830-910

Zeman Michal

Biologické rytmy a správanie

910-930

Minárová Alena

Problematika práv zvierat z pohľadu etiky

930-950

Klein Zdeněk

K pojmu ”motivace chování”

950-1010

Semotánová Milada

Význam motivace chování při bolestech

1010-1040

 

Prestávka

Etológia voľne žijúcich zvierat

predsedajú: Zdeňka Jeřábková, Jan Žďárek

1040-1100

Fiala Marek

Ovlivnění reprodukce jelena evropského (Cervus elaphus) změnami populační hustoty

1100-1120

Vaňková Dominika

Vzeskoky (pokládaní) kolouchu jelena evropského

1120-1140

Holečková Jana

Vzájemné pokládaní samcu daňka skvrnitého (Dama dama) – výskyt, funkce a sezónní závislost na testosteronu

1140-1200

Bičík Vítězslav

Potravní chování jezevce lesního (Meles meles)

1200-1220

Šumbera Radim

Srovnáni exploračního chování osmi druhú hrabošů

1220-1250

Májlath Igor

1. Vplyv ekologických faktorov na zmeny dennej a sezónnej aktivity jašterice zelenej (Lacerta viridis) v prírodnom prostredí

2. Vplyv klimatických faktorov na únikové správanie jašterice zelenej (Lacerta viridis) počas dňa a sezóny

1250-1300

 

Záver konferencie

1300-1400

 

Obed

1400

 

Pešia túra na hrad Červený Kameň

Postery (vystavené počas celej konferencie)

 

Bobček Branislav

Vplyv adaptácie importovaných plemien Pietrain a Yorkshire na mäsovú úžitkovosť ošípaných

 

Košík Róbert

Preferencia lopatky dúhovej západnej (Rhodeus serieus amarus, Bloch 1783) pri výbere lastúrnika v procese rozmnožovania

 

Prokop Pavol

K rozmnožovaniu modlivky zelenej (Mantis religiosa, Linnaeus, 1758)

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová