Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Zápis z Valného zhromaždenia

Zápis z Valného zhromaždenia ČSEtS zo dňa 6. 5. 1999, Dubová

Martin Novacký Dňa 6.5.1999 sa v rámci 26. etologickej konferencie uskutočnilo Valné zhromaždenie Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti v Dubovej pri Modre na Slovensku v zariadení Kukla. Prítomných bolo 42 členov. Valné zhromaždenie uviedol predseda výboru Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti Boris Bilčík, privítal všetkých členov a navrhol program zasadania valného zhromaždenia, ktoré bolo jednohlasne schválené.

Program:
1. Voľba návrhovej komisie Valného zhromaždenia ČSEtS
2. Voľba volebnej komisie Valného zhromaždenia ČSEtS
3. Správa o činnosti výboru ČSEtS
4. Správa o hospodárskej činnosti
5. Správa revíznej komisie
6. Schvaľovanie nových členov ČSEtS
7. Voľba nového výboru ČSEtS
8. 27. etologická konferencia v r. 2000
9. Rôzne

1. Prvým bodom programu bola voľba návrhovej komisie v zložení: Žďárek, Novacký, Kršková. Komisia sa ujala svojej činnosti.
2. V ďalšom boli navrhnutí a schválení členovia volebnej komisie v zložení: Klein, Kubíková, Toušová.
3. V správe o doterajšej činnosti výboru (Bilčík) informoval o práci výboru v priebehu roka od poslednej konferencie, o prípravných fázach 26. etologickej konferencie v Dubovej. Súčasne poďakoval Z. Kleinovi za pomoc pri obnovení vydávania Spravodaja ČSEtS. V správe sa dotkol aj malej účasti členov ČSEtS na pravidelných seminároch, ktoré usporiadal L. Bartoš aj so spolupracovníkmi v Prahe. Informoval aj o obnovení Spravodaja ČSEtS.
4. Správu o hospodárskej činnosti za rok 1998 podali D. Vaňková a Ľ. Košťál, dotkli sa aj problému neplatiacich členov. Navrhnuté bolo vylúčenie členov zo spoločnosti po dvojročnom nezaplatení členského. Posielanie pošty neplatičom sa javí problematické.
5. Správu revíznej komisie podala G. Illmannová.
6. Valné zhromaždenie schválilo 12 nových členov ČSEtS.
7. Tajným hlasovaním bol zvolený nový 7-členný výbor v zložení: Bartoš (38 hlasov), Košťál (38), Baranyiová (37), Jebavý (37), Brouček (36), Maletinská (36), Kršková (35). Súčasne boli zvolené členky Revíznej komisie spoločnosti: Illmanová, Mrlíková. Nový výbor po krátkej porade zvolil za budúceho predsedu ČSEtS Evu Baranyiovú, ktorá sa ujala svojej funkcie.
8. Nová predsedníčka výboru ČSEtS navrhla miesto pre 27. etologickú konferenciu v kúpeľoch Bohdaneč pri Pardubiciach, alebo v okolí Brna-Nové Dvory. Nový výbor bude hľadať najoptimálnejšie riešenie z hľadiska vzdialenosti pre všetkých, ako aj z hľadiska čo najnižších výdavkov.
9. Rôzne.
- B. Bilčík predniesol návrhy starého výboru pre činnosť ČSEtS v r. 1999
- G. Illmanová referovala o pravidelných odborných seminároch a o prednáškach z oblasti etológie, ktoré sa uskutočnili. Kriticky sa dotkla malej účasti členov na týchto podujatiach. V diskusii sa ozvali a prezentovali informácie o ekonomických problémoch na pracoviskách na cestovné a pod.
- J. Kosnar navrhoval, aby všetci navrhovaní noví členovia ČSEtS boli prijatí bez hlasovania o prijatí. Všeobecne sa konštatovalo, že Stanovy ČSEtS to nepripúšťajú.
- Z. Klein prečítal pozdravné listy ku zdaru 26. etologickej konferencii od Z. Veselovského, Z. Hliňáka, A. Mikuleckej, ako aj list Š. Orlíkovej - šéfredaktorky Živy.

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová