Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

ZPRÁVY/SPRÁVY ČSEtS - November 1999, č. 12

 

Slovo na úvod

Boris Bilčík

Milé kolegyne a kolegovia,
Aj keď oneskorene, ale predsa, dostávate do rúk dvanáste číslo Správ ČSEtS. Možno si spomeniete, že na poslednom valnom zhromaždení ČSEtS sme hovorili aj o možnosti propagovania našej spoločnosti prostredníctvom Internetu. Koniec koncov ide nielen o propagovanie, ale aj o veľmi rýchlu a efektívnu možnosť komunikácie a o oboznamovanie členov s aktuálnym dianím. WWW stránka spoločnosti je už v štádiu dokončovania a akonáhle bude hotová, budeme Vás o tom informovať. Vaše pripomienky a návrhy k tomu, čo by ste si na www stránke spoločnosti želali vidiet, posielajte na adresu redakcie. Aby sme však neostali iba pri elektronických médiách, rád by som Vás vyzval o posielanie príspevkov do februárového čísla Správ ČSEtS. Podeľte sa s ostatnými s informáciami o čomkoľvek, čo by mohlo zaujímať členov spoločnosti. Príspevky nám posielajte najlepšie elektronickou poštou, uverejniť môžeme aj fotografie či ilustrácie. Našu nezmenenú adresu nájdete na poslednej strane Správ.


 

27. konference ČSEtS

27. konference ČSEtS se bude konat ve dnech 4.- 6. května 2000 v aule veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Palackého 1-3. Ubytování bude zajištěno na kolejích VFU v Brně (Tauferovy koleje, ul. J. Babáka 3/5, 10 minut od školy), cena lůžka cca 150 Kč/noc bez snídaně.


 

Několik postřehů z 26. etologické konference

Tomáš Matyáštík

Organizačním výborem 26. etologické konference jsem byl požádán, abych jako začínající etolog napsal své dojmy, které ve mne tato konference zanechala. Konferenční jednání probíhala ve dnech 6. - 8. 5. 1999 v Dubové nedaleko známého vinařského centra Modré. Po oficiálním zahájení konference následovala souborná přednáška S. Fraňkové "Metakomunikace zvířat a člověka", která byla velmi obsažná a měla značný ohlas většiny přítomných. Zaujaly i ostatní přednášky v sekci etologie primátů. Poté následovaly přednášky z etologie hmyzu, které rovněž vzbudily živou diskusi.
Další den (pátek 7.5.) byl program vyplněn sérií přednášek z etologie hospodářských a laboratorních zvířat. V této části konference zazněla jak velmi kvalitně připravená sdělení (Košťál, Novacký, Bilčík, Illmannová), tak i některé referáty, které se mi jevily méně přesvědčivé a jejich výsledky méně průkazné. Po celodenním maratónu následoval společenský večer, který měl vysokou úroveň, a během kterého jsme se my, noví účastníci konference, mohli osobně seznámit s našimi předními etology a navázat velmi užitečné kontakty.
Poslední den konference se zabýval teoretickými a etickými otázkami etologie, kde zaujala především přednáška Z. Kleina o motivaci chování. Následovala sekce etologie volně žijících zvířat, díky které byl obsah konference
v závěru rozšířen o etologii dalších živočišných druhů - jelena evropského, daňka skvrnitého, jezevce lesního, ještěrku zelenou a osm druhů hrabošů. Škoda, že nemohly proběhnout diskuse ke dvěma vystaveným posterům kvůli nepřítomnosti autorů.
26. etologická konference ve mne zanechala pěkný dojem. Je pravda, že k jednotlivým referátům diskutovali převážně zkušenější etologové (prof. Holub, prof. Bičík, doc. Fraňková, doc. Novacký, doc. Ždárek a dr. Ilmannová), ale z jejich promyšlených a dobře cílených otázek získali poučení i ostatní. Také předsedající jednotlivých sekcí přispěli k dobré úrovni konference a dodržování časových limitů.
Na valném shromáždění ČSEtS byl v průběhu konference zvolen nový výbor této společnosti, kterému lze popřát, aby stejně úspěšnou konferenci zorganizoval i v roce 2000. 

Zápis z Valného zhromaždenia ČSEtS zo dňa 6. 5. 1999, Dubová

Martin Novacký

Dňa 6.5.1999 sa v rámci 26. etologickej konferencie uskutočnilo Valné zhromaždenie Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti v Dubovej pri Modre na Slovensku v zariadení Kukla. Prítomných bolo 42 členov. Valné zhromaždenie uviedol predseda výboru Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti Boris Bilčík, privítal všetkých členov a navrhol program zasadania valného zhromaždenia, ktoré bolo jednohlasne schválené.

Program:
1. Voľba návrhovej komisie Valného zhromaždenia ČSEtS
2. Voľba volebnej komisie Valného zhromaždenia ČSEtS
3. Správa o činnosti výboru ČSEtS
4. Správa o hospodárskej činnosti
5. Správa revíznej komisie
6. Schvaľovanie nových členov ČSEtS
7. Voľba nového výboru ČSEtS
8. 27. etologická konferencia v r. 2000
9. Rôzne

1. Prvým bodom programu bola voľba návrhovej komisie v zložení: Žďárek, Novacký, Kršková. Komisia sa ujala svojej činnosti.
2. V ďalšom boli navrhnutí a schválení členovia volebnej komisie v zložení: Klein, Kubíková, Toušová.
3. V správe o doterajšej činnosti výboru (Bilčík) informoval o práci výboru v priebehu roka od poslednej konferencie, o prípravných fázach 26. etologickej konferencie v Dubovej. Súčasne poďakoval Z. Kleinovi za pomoc pri obnovení vydávania Spravodaja ČSEtS. V správe sa dotkol aj malej účasti členov ČSEtS na pravidelných seminároch, ktoré usporiadal L. Bartoš aj so spolupracovníkmi v Prahe. Informoval aj o obnovení Spravodaja ČSEtS.
4. Správu o hospodárskej činnosti za rok 1998 podali D. Vaňková a Ľ. Košťál, dotkli sa aj problému neplatiacich členov. Navrhnuté bolo vylúčenie členov zo spoločnosti po dvojročnom nezaplatení členského. Posielanie pošty neplatičom sa javí problematické.
5. Správu revíznej komisie podala G. Illmannová.
6. Valné zhromaždenie schválilo 12 nových členov ČSEtS.
7. Tajným hlasovaním bol zvolený nový 7-členný výbor v zložení: Bartoš (38 hlasov), Košťál (38), Baranyiová (37), Jebavý (37), Brouček (36), Maletinská (36), Kršková (35). Súčasne boli zvolené členky Revíznej komisie spoločnosti: Illmanová, Mrlíková. Nový výbor po krátkej porade zvolil za budúceho predsedu ČSEtS Evu Baranyiovú, ktorá sa ujala svojej funkcie.
8. Nová predsedníčka výboru ČSEtS navrhla miesto pre 27. etologickú konferenciu v kúpeľoch Bohdaneč pri Pardubiciach, alebo v okolí Brna-Nové Dvory. Nový výbor bude hľadať najoptimálnejšie riešenie z hľadiska vzdialenosti pre všetkých, ako aj z hľadiska čo najnižších výdavkov.
9. Rôzne.
- B. Bilčík predniesol návrhy starého výboru pre činnosť ČSEtS v r. 1999
- G. Illmanová referovala o pravidelných odborných seminároch a o prednáškach z oblasti etológie, ktoré sa uskutočnili. Kriticky sa dotkla malej účasti členov na týchto podujatiach. V diskusii sa ozvali a prezentovali informácie o ekonomických problémoch na pracoviskách na cestovné a pod.
- J. Kosnar navrhoval, aby všetci navrhovaní noví členovia ČSEtS boli prijatí bez hlasovania o prijatí. Všeobecne sa konštatovalo, že Stanovy ČSEtS to nepripúšťajú.
- Z. Klein prečítal pozdravné listy ku zdaru 26. etologickej konferencii od Z. Veselovského, Z. Hliňáka, A. Mikuleckej, ako aj list Š. Orlíkovej - šéfredaktorky Živy.


 

Zpráva o finančním hospodaření ČSEtS za rok 1997

Dominika Vaňková

STAV K 31. 12. 1997 6 157,93 Kč
u Čs. spořitelny (účet č. 375159-018) (bilanční výpis č. 44) 5 288,03 Kč
pokladní hotovost 869,90 Kč
 
ROK 1998
 
PŘÍJMY CELKEM 13 661,92 Kč
členské příspěvky 8 580,00 Kč
úroky u Čs. spořitelny 51,21 Kč
poplatky přihlášených na 25. Etologickou konferenci 4 974,71 Kč
platba Česká pošta 151/35 56,00 Kč
 
VÝDAJE CELKEM 5 768,40 Kč
tisk Sborníku 25. Etologické konference 2.543,80 Kč
poštovné 2 349,60 Kč
poplatky Čs. spořitelně (za vedení účtu) 875.00 Kč
 
STAV K 31.12. 1998 14 051,45 Kč
 
u Čs. spořitelny (bilanční výpis č. 44) 11 670,55 Kč
pokladní hotovost 2 380,90 Kč
 
Hospodárenie ČSEtS na Slovensku
 
STAV K 31. 12. 1997 3071,00 Sk
 
členské príspevky 824,00 Sk
úroky 55,24 Sk
 
STAV K 31.12. 1998 3 950,24 Sk
 

Predstavuje sa nová predsedkyňa ČSEtS, Doc. MVDr. Eva Baranyiová CSc.

 

Doc. MVDr. Eva Baranyiová CSc., narozena 17. 3. 1944

Ústav biochemie a biofyziky
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Odborné vzdělání:

MVDr. Veterinární fakulta VŠZL v Brně 1967


"Enzymatické stanovenie glukózy v krvi a glykolytickej aktivity erytrocytov kúr". Diplomová práca, VF VŠZ Brno, 1967, 60 p.

CSc. Vysoká škola veterinární v Brně 1975


kand. práca odovzdaná 1972 "Vplyv príjmu potravy a hladovania na rozmery tráviaceho traktu a na obsah glycidov v tele deutektomovaných a intaktných kurčiat". Kandidátska dizertačná práca, VŠV Brno, 1972, 198 p.

Docent Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 1995


habilitační práce v oboru fyziologie podána v dubnu 1991 "Ontogeneze regulace příjmu potravy u selat a kuřat". Habilitační práce. VŠV Brno, 1991, 139 p.

Pracovní zařazení:

asistent (katedra fyziologie, VŠV v Brně) 1967-1974
vědecký asistent (dtto) 1974-1978
vědecký pracovník (dtto) 1978-1991
samostatný vědecký pracovník (dtto, VŠVF) 1991-1992

 

 

 

 

Publikační činnost: Původní práce (117), odborné články (33), souborná pojednání a různé (37), referáty na vědeckých zasedáních (98), přednášky- různé (13), oponované zprávy výzkumných úkolů (19)

Stipendia a studijní pobyty: British Council Scholarship, Velká Británie 1991
J. W. Fulbright Scholarship, USA 1993/94
Německo, Rakousko, Maďarsko, Dánsko

Granty: 10

Členství ve vědeckých a profesionálních organizacích: Česká lékařská společnost/Česká fyziologická společnost
Česká a slovenská etologická společnost (členka předsednictva - od 1998)
International Society for Applied Ethology
Society for the Study of Ingestive Behavior
European Association of Science Editors
European Association of Veterinary Editors
Czech Fulbright Alumni Association (členka výboru od založení 1996)

Jiná vědecká a odborná aktivita: Výkonná redaktorka Acta veterinaria Brno od 1971
Podílela se na přípravě materiálů a prací během akcí WHO (WHO Consultation on Undergraduate and Postgraduate Teaching in Veterinary Public Health 1983; WHO Workshop on Planning, Organization and Management of Veterinary Public Health Programmes, 1984; WHO Consulation on Guiding Principles and Management of Veterinary Public Health Programmes, 1985) pořádaných na VŠV Brno

Organizačně zajišťovala mezinárodní sympozia katedry fyziologie: Postnatal Development of Farm Animals 1967
Problems of Rearing Young Farm Animals 1972
Biological Basis of Intensification of Piglet and Calf Rearing 1980
Ontogenesis of Farm Animals 1986

Posuzovatelská činnost: oponentské posudky pro vědecké časopisy a pro grantové agentury, odborná vyjádření, poradenská činnost (pro Zpravodaj chovatelů bulteriérů, Zpravodaj chovatelů rotvajlerů, Skupina pro zvířata)

Výuka: dle potřeby se podílela na praktické výuce a postgraduálních kurzech - přednášky (fyziologie), vedla studentské práce SVOČ; od r. 1992 praktika a vybrané přednášky - biochemie; od r. 1995 veterinární etologie - přednášky a praktika


 

Adresár členov výboru ČSEtS

MVDr. Baranyiová, Eva, CSc.
Ústav biochemie
Vysoká škola vet. a farm.
Palackého 1-3
612 42 Brno

Ing. Bartoš, Luděk, DrSc.
VÚŽV, oddělení etologie
Přátelství 815
104 01 Praha 10-Uhříněves

Ing. Brouček, Jan DrSc.
Výskumný ústav živočíšnej výroby
Hlohovská 2
949 92 Nitra

Ing. Jebavý, Lukáš
VÚ farmacie a biochemie
281 25 Konárovice

RNDr. Košťál, Ľubor, CSc.
Ústav biochémie a genetiky
živočíchov SAV
900 28 Ivanka pri Dunaji

Mgr., Kršková, Lucia
Kat. živoč. fyziol. a etológie
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina B-2
845 15 Bratislava

Ing. Maletínská, Jitka
VÚŽV, oddělení etologie
Přátelství 815
104 00 Praha 10 - Uhříněves


 

Blahopřejeme

Výbor ČSEtS

Paní Ing. Milada Semotánová z Prahy se pravidelně zúčastňuje našich etologických konferencí již řadu let. Přijíždí vždy s velmi pěkným referátem a často se zučastňuje i diskuzí, je vskutku obdivuhodná.
Pochází z Plzně a po vystudování Vysoké obchodní školy v Praze se provdala za významného českého neurologa a psychiatra MUDr. Jiřího Semotána. Spolu potom připravili desítky přednášek, napsali také několik skript, publikovali, ona sama přednášela i ve Francii a v Belgii... Jejich hlavním zájmem byla především mentální hygiena, vlivy průmyslových škodlivin, hluku, aj. Víme i o jejím zájmu o život a dílo J.A.Komenského, aj. Málo sa ale ví, že byla po více než čtvrť století také jedním z vybraných poradců pana kardinála Tomáška.
Narodila se 10. června 1914 a i přes nemalé zdravotní potíže je stále mentálně nesmírně čilá a pracovitá a mnoha později narozeným může svým životním optimismem a pozitivním přístupem ke světu sloužit jako příklad.
Vážená paní inženýrko, k Vašim 85. narozeninám Vám přejeme všechno dobré. Nashledanou na 27. etologické konferenci! 

Indie je Indie...

Gudrun Illmannová

Mezinárodní etologická konference, celkem již 16. (XXVI. International Ethological Conference) se letos konala v Indii, ve městě Bangalore. Bangalore, hlavní město jihoindického státu Karnataka, je údajně jedno z nejhezčích indických měst. Přesto na Evropana zpočátku působí přinejmenším trochu nezvykle, často však přímo otřesně. Všude se střídá veliké bohatství s neuvěřitelnou chudobou. Městské ulice jsou velmi rušné, plné prachu a zápachu z nepřetržité kolony setrvale troubících aut, autobusů a tříkolek rikšařů. Na první pohled to vypadá, že zde neplatí žádný řád a pouhé přejetí ulice vyžaduje jistou dávku odvahy. Za městem se naopak život loudá rychlostí volského potahu. V této zemi má všechno svůj vlastní rytmus. Lidé nespěchají tak, jak jsme zvyklí. Žijí často ve veliké bídě, v podmínkách, které v Evropě vládly ve středověku a přesto většinou působí dojmem, že jsou se svým osudem smířeni a spokojeni.
Bohatství historických památek v Indii, zejména hinduistických a islámských, nelze vůbec v krátkosti popsat. Pro zoologa je však jistě ještě daleko zajímavější indická příroda. Bohužel jí v její původní podobě již mnoho nezbývá a indické národní parky si proto zaslouží nejvyšší pozornost. V neposlední řadě je nutné se zmínit o indické kuchyni, která je doslova vynikající a jídlo bylo vždycky světlým bodem našich dní. Poznat tuto podivuhodnou zemi pro nás byla obrovská zkušenost.
Konference se konala ve dnech 1-9.8.1999 v ***** hotelu Ashok. Její program zahrnoval každé dopoledne čtyři společné plenární přednášky, odpoledne pak probíhala v šesti paralelních sekcích, které byly organizovány jako krátké přednášky (20 minut včetně diskuse) nebo jako diskusní symposia. Témata plenárních přednášek byla následující: Sexuální selekce, neurofyziologie, kognitivní chování a učení, biorytmy, konservace, rodičovské chování samců a evoluční etologie. Úroveň přednášek značně kolísala. Vynikající byly například lekce A. Kacelnika nebo M.Taborského. Bylo přihlášeno také 133 plakátových sdělení. Na konferenci se sjelo celkem 388 lidí, což je ve srovnávání s poslední ICE konferencí ve Vídni dost málo. Konferenci ve vzdálené Indii si zřejmi nemohlo dovolit ani mnoho lidí z bohatých zemí. Naproti tomu se zúčastnilo celých 5 přednášejících z chudých Čech: Gudrun Illmannová, Marek Špinka, Dominika Vaňková, Jiří Porkert a Stanislav Lhota. Všichni samozřejmě díky získaným grantům a schopnosti přežít za minimum peněz.
Přestože musím indickou konferenci hodnotit po odborné stránce jako méně vydařenou, byla pro nás návštěva Indie nezapomenutelná. Příští konference se bude pořádat za dva roky v německém Tübingenu. Věřím, že její vědecká úroveň i účast na ní budou podstatně lepší. Ale Indie je Indie.


 

Psychiatria-filozofia-etológia

Zdeněk Klein

Krátce po 26. etologické konferenci se nedaleko Dubové, tentokráte přímo v Pezinku, opět hovořilo o etologii. Na programu byla etologie člověka. Největší psychiatrická léčebna ve Slovenské republice (na okraji Pezinku) nesoucí jméno P. Pinela, si připomínala 75. výročí svého založení. Uspořádala při této příležitosti ve dnech 3. -5.6.1999 mezinárodní konferenci pod názvem Psychiatrie-filozofie-etologie.
Odznělo zde 34 odborných sdělení, připravuje se publikace jejich abstrakt. Autor tohoto sdělení se zúčastnil jen závěrečného dopoledne, referátem "Poznámka k patologii chování z hlediska etologie člověka". Celá konference byla bohatě sponzorována farmaceutickými firmami a proběhla ve velmi přátelské atmosféře.
Zdá se, že etologický přístup k chování nevyčerpal v psychiatrii zdaleka své možnosti. Není také všeobecně přijímana myšlenka o neexistenci specifického "agresivního pudu" u člověka. Naproti tomu nekterá sdělení byla svým pojetím velmi podnětná (hippoterapie, aj.). Jakmile vyjde sborník abstrakt, vrátíme se k tomuto setkání podrobnejším referátem.


 

In memoriam Petr Donát

(*25.2.1955  +2.6.1994)


Zdeněk Klein

Letos v červnu tomu bylo už pět let, kdy mně prof. M. Kršiak zavolal tu strašlivou zprávu, že Petr Donát zemřel. Zemřel tragicky, spolu se svoji ženou i Gábinkou a Aninkou, oběma malými dcerkami, pri návratu z Berlína.
Na ustavující valné schůzi ČSEtS dne 7.4.1992 byl RNDr. Petr Donát, CSc. zvolen prvním předsedou České a Slovenské etologické společnosti. Vykonával tuto funkci po dva roky, až do 26.4.1994.
Jeho náhlý odchod byl nenahraditelnou ztrátou pro jeho nejbližší, ale také pro česko-slovenskou etologii. Petr byl autorem řady odborných publikací, organizačně zajistil Medzinárodní etofarmakologickou konferenci v r. 1991 v Lísku u Bystřice, psal, přednášel, pomáhal nezištně kdekomu... Byl to člověk nesmírně skromný, laskavý a vysloveně nekonfliktní. O jeho lidských kvalitách psal i jeho tehdejší šéf prof. MUDr. M. Kršiak, DrSc. (viz ZPRÁVY ČSEtS č. 5, červenec 1994, s. 5-6).
My všichni, kteří jsme se před pěti lety zúčastnili společného pohřbu všech čtyř obětí automobilové nehody, na tyto chvíle nikdy nezapomeneme. Osud však tomu chtěl, že během obřadu, kterého se zúčastnila celá vesnice (Petr zde řadu let působil jako oblíbený starosta), byl jeho dům kompletně vykraden.
Na jeho pracovišti byl později nalezen ukončený rukopis skript ÚVOD DO ETOFARMAKOLOGIE, s jeho vlastnoručními vpisky.
Milý Petře, pokusíme sa tento Tvůj text vydat co nejdříve, a založit tak tradici nepravidelných sborníků FOLIA ETHOLOGICA.
Vzpomíname...


 

FOLIA ETHOLOGICA

Když se v roce 1995 v opuštěné pracovně dr. Petra Donáta nalezl text skript ÚVOD DO ETOFARMAKOLOGIE, vznikla myšlenka jeho vydání tiskem. Vzdor tomu, že zachovaný manuskript obsahuje jen 50 strojopisných stran, nebyla realizace takového záměru snadná. Přesto, dopadne-li vše dobře, vyjde tento memoriální tisk do konce tohoto roku. Měl by to být zároveň i jakýsi začátek pokusu o vydávaní rozsáhlejších tisků než jsou naše ZPRÁVY ČSEtS - SPRÁVY ČSEtS. Zatím máme představu nepravidelně vydávaného sborníku (1x ročně ?) s názvem FOLIA ETHOLOGICA.
(zdk.)


 

Z nových knih

Zdeněk Klein

Michel, G.F., Mooreová, C.L.: PSYCHOBIOLOGIE. Biologické základy vývoje chování. Praha, PORTÁL 1999, 478 s., 497 Kč. (ISBN 80-7178-116-9)
Orig.: Developmental Psychobiology, An Interdisciplinary Science. Massachusetts Institute of Technology, 1995.

V předmluvě monografie se autoři vyjadřují k jejímu názvu (s.14): "...Tinbergen tvrdil, že každá ze čtyř otázek, týkajících se fylogeneze, ontogeneze, přímých účinků a funkce v evoluci, vyžaduje svébytné odpovědi, které nelze vyvodit z odpovědí na kteroukoli z ostatních otázek. Navzdory tomu jsou však odpovědi na tyto čtyři otázky navzájem propojeny a jako celek poskytují koherentní psychobiologický pohled na chování."

(Pozn. pro upřesnění: N. Tinbergen (1907-1988) v r. 1963 ve studii věnované K. Lorenzovi k jeho šedesátinám charakterizoval etologii jako "the biology of behavior" a odvolávaje se na J.S.Huxleyho píše: "...Huxley likes to speak of the three major problems of biology: that of causation, that of survival value, and that of evolution to which I should like to add a fourth, that of ontogeny." Zeitschrift Tierpsychol. 20, 1963.s.411-433).
Uveďme si dvě krátke citace, z podkapitoly -Abnormalita- a ze závěru monografie:
(S.412-413): "...přírodovědný přístup k problému abnormality dokonale ladí se současným přístupem klinické psychologie. Dnes se mnohem častěji uznává, že v případe normality a abnormality nejde o pojmy vědecké, ale spíše morální nebo právní. Jejich význam je určen sociokulturně, a ne vědeckými operacemi. Vědecké metody nemohou určovat, které druhy chování nutno změnit, mohou však být nezbytné při rozhodování, jak změnu účinne prosadit. Vědecké metody také odhalují relativní svévolnost postupů při rozlišování normality a abnormality. Mohou však stanovit,jak bude projev chování určen vztahem mezi jedincem a danou situací. Právě vhodnost nebo nevhodnost chování ve specifckých situacích určí, zda je změna chování nutná..."
(S.431): "...systémový přístup se svými obousměrnými a nelineárními příčinnými drahami vede k zabudování úrovně jedince jak do molekulární tak do populační biologie. Ani jeden z těchto oborů však není na jedince soustředěn. Podle našeho názoru je úroveň jedince ohniskem zájmu věd o vývoji. Systémový přístup si žádá, aby se vývojoví biologové běžně pohybovali jak na horní populační úrovni, tak na spodní molekulární úrovni. Něco podobného lze říci i o vědcích zkoumajících chování. Vědy o vývoji, zejména pak vývojová psychobiologie, nejsou tedy postradatelným středem, nýbrž nevyhnutelným centrem sjednocené biologie."
Autoři na mnoha místech oceňují tzv. etologický přístup ke studiu lidského chování (zvl. práce Blurtona-Jonese, Bowlbyho, Hindeho, aj.), etologii člověka však za oddělenou poddisciplinu nepovažují (s.391). Ostatně ani jednu z velkých monografií tomuto tématu věnovaných (Cranach, et al. 1978 a Eibl-Eibesfeldt 1989), ve svém impozantním literárním přehledu neuvádějí.Účastníkov tohoročnej etologickej konferencie oslovila prostredníctvom listu, s ktorého znením oboznámil prítomných Zdeňek Klein, šéfredaktorka časopisu Živa Šárka Orlíková. Súčasťou listu je i ponuka na spoluprácu v záujme popularizácie etológie, o potrebe ktorej sme na konferenciách opakovane hovorili. Pre tých, ktorí sa nemali možnosť konferencie zúčastniť, tlmočíme jeho obsah v skrátenom znení.

Vážení přítomní!
nemohu se bohužel zúčastnit letošního setkání etologů, proto si Vás dovoluji oslovit za přispění dr. Kleina tímto způsobem.
Jako dlouholetá členka společnosti etologů i jako šefredaktorka biologického časopisu Živa bych si přála, aby se etologie silněji a časteji prezentovala, a to nejen na poli ryze vědeckém, ale i v tisku odborném, resp. populárně vědeckém. Přelom tisíciletí je jistě unikátní příležitostí, jak dosažené výsledky a význam odboru podtrhnout, zdůraznit jeho důležitost - pro lepší poznání našich souputníků z říše zvířat i sebe sama.
Ráda bych proto připomněla, že nejstarší český přírodovědecký časopis Živa, založený samotným Janem E. Purkyněm v r. 1853, stále sleduje dění v biologických disiplínách a je připraven sloužit biologům. Využijte této možnosti k popularizaci své práce, pornatků a vědomostí jistě velmi zajímavých i pro širší veřejnost. Ne každý obor má tuto možnost - važme si tedy podpory, kterou nám věnuje Akademie věd České republiky.
Kolega Zdeněk Klein má u sebe k nahlédnutí několi výtisků Živy a můžete se sami přesvědčit o jejím soucasném obsahu, koncepci, provedení, moňostech publikování obrázků apod. Kromě toho každý autor je spolutvůrce takového periodika a i Vy můžete ovlivnit jeho tvář. Stačí jen se domluvit s redakcí na tématu, prípadně způsobu zpracování příspěvku.


Š. Orlíková


 

Konferencie

34th International Congress of the International Society for Applied Ethology, 11.-14. október 2000, Florianópolis, Brazília. Koncový termím pre posielanie abstraktov je 31. marec 2000, pre registráciu 31. júl. Kontakt: ISAE2000, c/o L. Carlos Pinheiro Machado Fo, Universidade Federal de Santa Catarina / CCA - Departamento de Zootecnia & Desenvolvimento Rural; Rod. Admar Gonzaga, 1346; Florianópolis, SC, BRAZIL - 88.034-001. Tel.: +55 48 331-9814, fax: +55 48 334-2014, e-mail: isae2000@cca.ufsc.br

3rd International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research -"Measuring Behavior 2000", 15.-18. august 2000, Nijmegen, Holandsko. Kontakt: Measuring Behavior 2000, P.O. Box 268, 6700 AG Wageningen, The Netherlands. Tel.: +31-317-497677, fax: +31-317-424496, e-mail: mb2000@noldus.nl


 

Internetový kútik

Ľubor Košťál

http://salmon.psy.plym.ac.uk/year1/bbb.htm - Na stránke Department of Psychology, University of Plymouth, ktorá je okrem iného nositeľom European Academic Software Award 1998, nájdete veľa zaujímavých štúdijných materiálov na tému biologicke základy správania a fyziologická psychológia.

http://www.abacon.com/carlsonpob/ - Na internetovej stránke vydavateľstva Allyn & Bacon nájdete časť venovanú šiestemu vydaniu knihy Physiology of Behaviour od Neila R. Carlsona. Stránka obsahuje veľa zaujímavých odkazov k jednotlivým kapitolám, študijné centrum pre študentov i inštrukcie pre pedagógov prednášajúcich tento predmet

http://soma.npa.uiuc.edu/courses/physl490b/home.html - Zaujíma vás neuroetológia? Túto stránku by ste si nemali nechať ujsť. Nájdete tu 19 modelových sytémov v neuroetológii ako aj sylabus k prednáške na danú tému.

http://www.neuroguide.com/ - Na tejto stránke nájdete nepreberné množstvo odkazov na internetové zdroje v oblasti neuroscience (vrátane behavioural neuroscience)


 

Účastníci 26. etologickej konferencie 6.-8. mája 1999 v Dubovej

Vážené a milé kolegyne a kolegovia, želáme Vám veľa úspechov pri zdolávaní nástrah nového tisícročia v súkromnom i profesionálnom živote.
Redakčný kolektív

SPRÁVY ČSEtS č. 12, november 1999. Vydáva česká a Slovenská etologická spoločnosť ako nepredajný bulletin pre členov ČSEtS. Vychádza dvakrát do roka (február, október) v náklade 150 výtlačkov. Texty neprešli jazykovou úpravou. Z poverenia výboru spoločnosti pripravil B. Bilčík a 1. Košťál, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko. Tel.: +421-7-45943232, fax: +421-7-45943932, E-mail: bilbo@ubgz.savba.sk

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová