Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

ZPRÁVY/SPRÁVY ČSEtS - Apríl 2001, č. 14

 

Slovo na úvod

(Boris Bilčík)

Milé kolegyne a kolegovia,
stalo sa už takmer tradíciou, že Správy ČSEtS vychádzajú oneskorene. Tentokrát vypadlo celé jedno číslo - Správy č. 14 namiesto jesene minulého roku dostávate do rúk až teraz. Je to jednak z dôvodu pracovného vyťaženia členov redakcie, ale aj nedostatkom príspevkov.
Akokoľvek, za oneskorenie sa veľmi ospravedlňujeme a nasledovné termíny sa budeme snažiť už dodržať. Želáme Vám všetko dobré a tešíme sa na skoré stretnutie na 28. etologickej konferencii v Račkovej doline.


 

Zápis z valné hromady ČSEtS

(Ilona Stěhulová)

Dne 4.5.2000 se v rámci 27. Etologické konference uskutecnilo Valné shromázdení Ceské a Slovenské etologické spolecnosti v Brne-Nových Dvorech. Prítomných bylo 36 clenu. Valné shromázdení uvedla predsedkyne výboru Ceské a Slovenské etologické spolecnosti Eva Baranyiová, která privítala úcastníky valné hromady.

Program Valného shromázdení:
1. Správa o cinnosti CSEtS
2. Volba volební komise Valného shromázdení CSEtS
3. Správa o hospodárské cinnosti
4. Správa revizní komise
5. Schválení prijetí nových clenu CSEtS
6. Projednání vyloucení nekterých clenu
7. Volba nového výboru CSEtS
8. Ruzné

1. Predsedkyne výboru Eva Baranyiová informovala o cinnosti výboru etologické spolecnosti v predcházejícím roce. Ve spolupráci s Psychiatrickým centrem v Praze byla vydána první Folia Ethologica, a to Úvod do etofarmakologie od autora Petra Donáta. Dobrou zprávou je také existence webové stránky Ceské a Slovenské etologické spolecnosti (www.csets.sk).
2. V druhém bode byla navrzena a schválena volební komise ve slození: Suchochleb, Kubicová.
3. Zprávu o hospodárské cinnosti podal Boris Bilcík. Zpráva za Ceskou stranu je z duvodu onemocnení pokladníka spolecnosti uvedena pouze v písemné podobe
4. Zprávu revizní komise podala G. Illmannová
5. Valné shromázdení schválilo prijetí 16 nových clenu.
6. Byl podán návrh na vyloucení clenu, kterí v predcházejících dvou a více letech, pres písemné upomínky, nezaplatili clenské príspevky. Vyloucení techto clenu (6) bylo jednohlasne schváleno.
7. Tajným hlasováním byl zvolen nový 7-clenný výbor ve slození: Baranyiová, Bilcík, Bartoš, Koštál, Suchochleb, Kršková, Maletínská. Soucasne byly zvoleny clenky nové revizní komise: Kubíková, Mrlíková. Nový výbor následne zvolil Evu Baranyiovou za predsedu CSEtS.
8. Ruzné
- Ludek Bartoš se vyjádril kriticky k malé úcasti na etologických seminárích probíhajících na Prírodovedecké fakulte v Praze. Následne probehla diskuse k tomuto tématu, ve které zaznely ruzné názory. Další pripomínky a návrhy k tomuto problému budou uverejneny na internetové stránce spolecnosti.
- Eva Baranyiová informovala o obsahu internetové stránky etologické spolecnosti, kde budou uverejneny také zprávy CSEtS
- Jako místo konání 28. Konference CSEtS byla zvolena Rackova dolina ve Vysokých Tatrách.


 

Výroční zpráva o finančním hospodaření České a Slovenské etologické společnosti za rok 1999

(Jitka Maletínská, Boris Bilčík)

STAV K 31. 12. 1998 14 051,45 Kč

u Čs. spořitelny (účet c. 375159-018) (bilanční výpis c.53) 11 670,55 Kč
pokladní hotovost 2 380,90 Kč

ROK 1999

PŘÍJMY CELKEM 10 977,66 Kč
Členské příspěvky 6 930,00 Kč
úroky u Čs. spořitelny 47,66 Kč
poplatky přihlášených na 26. Etologickou konferenci 4 000,00 Kč

VÝDAJE CELKEM 7 391,90 Kč
náklady na 26. Etologickou konferenci 4 000,00 Kč
poštovné 1 272,10 Kč
poplatky Čs. spořitelně (za vedení účtu) 1 780,00 Kč
kopírování materiálů ČSEtS 339,80 Kč

STAV K 31.12. 1999 13 337,71 Kč

u Čs. spořitelny (bilanční výpis č.29) 8 881,41 Kč
pokladní hotovost 4 456,30 Kč

Hospodárenie CSEtS na Slovensku 1999/2000
stav ku dnu 1.1.1999 3 950,00 Sk

prevod z úctu v Prahe + 4 000,- Sk
vydanie Spravodaja CSEtS c.11 (tlac + poštovné) - 5 395,- Sk
clenské príspevky + 1 900,- Sk
vydanie Spravodaja CSEtS c.12 (tlac + poštovné) - 2 921,- Sk
úroky + 15,- Sk
poplatky - 32,- Sk

zostatok ku dnu 1.1.2000 1 517,- Sk

clenské príspevky + 300,- Sk
úroky + 11,- Sk
poplatky - 20,- Sk

stav ku dnu 2.5.2000 1 808,- Sk


 

Adresár členov výboru ČSEtS

Doc. MVDr. Baranyiová Eva, CSc.
Ústav biochemie, VŠ vet. a farm.
Palackého 1-3, 612 42 Brno

Ing. Bartoš Ludek, DrSc.
VÚZV, oddelení etologie
Prátelství 815
104 01 Praha 10-Uhríneves

RNDr. Bilcík Boris, Ph.D.
ÚBGZ SAV
900 28 Ivanka pri Dunaji

RNDr. Koštál Lubor, CSc.
ÚBGZ SAV
900 28 Ivanka pri Dunaji

Mgr. Kršková Lucia
Kat. zivoc. fyziol. a etológie
PvF UK, Mlynská dolina B-2
845 15 Bratislava

Ing. Maletínská Jitka
VÚZV, oddelení etologie
Prátelství 815
104 00 Praha 10-Uhríneves

Ing. Suchochleb Roman
Na hrádku 1941
530 02 Pardubice


 

Zdenek Klein (13.6.1944 - 4.9.2000)

(Cyril Höschl)

Dne 4.9.2000 zemřel po težké nemoci ve věku 56 let vědecký pracovník Psychiatrického centra Praha (PCP), antropolog a etolog, RNDr. Zdeněk Klein. Dr. Klein vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a záhy nastoupil do Výzkumného ústavu psychiatrického v Praze. Počátkem 70. let ho zatkla Stb. Několik následujících roků strávil v komunistických žalářích jako politický vězeň. Po propuštění z vězení pracoval až do jara 1990 jako pomocný dělník. Po znovunabyté svobodě se vrátil do Psychiatrického centra Praha, kde se zabýval především behaviorální antropologií a lidskou etologií. Byl nadšeným etologem, který proslul zejména studiem terciárních pohlavních znaků, semiotikou lidské nonverbální komunikace (sestavil a vydal pozoruhodný Atlas gest), a pracemi v oblasti chiromantiky. Zdeněk Klein rád a s nasazením jezdil na etologické konference, kde jako odborník i společník účinně propojoval svět přírodovědy, medicíny, psychiatrie a věd o chování. Byl oddaným ctitelem Karla Čapka. Působil jako spiritus movens čapkovského bulletinu. Byl organizátorem celoústavních seminářu PCP, oblíbeným učitelem na Přírodovědecké fakultě i na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ztrácíme v něm skromného a spolehlivého spolupracovníka, vzácného přítele a laskavého člověka. Nikdy na něho nezapomeneme.

 

 


S bossou nohou v Brazílii...

(Jitka Maletínská, foto Marek Špinka)

Mezinárodní konference International Society for Applied Ethology (ISAE) se vloni v ríjnu (17-20.10.2000) poprvé konala mimo Evropu ci Severní Ameriku – v Brazílii. Uskutecnila se v hlavním meste jizního státu Santa Catarina Florianópolis, malém, avšak pomerne rozlehlém meste, nacházejícím se cástecne na pevnine a cástecne na ostrove Santa Catarina, vybíhajícím do Atlantického oceánu. Jedná se o subtropickou oblast a zvlášte ostrov má velmi bohatý a rozmanitý ekosystém sestávající z prérií, hor, mangrovu a písecných dun. Florianópolis je však mezi turisty proslulé hlavne svými slunnými plázemi, které se táhnou az do vzdálenosti 170 km podél celého pobrezí. Santa Catarina je jedním z hospodársky nejvyspelejších státu Brazílie a príjmy do státní pokladny plynou do znacné míry práve z cestovního ruchu (o cemz mj. svedcí i ceny veškerých výrobku v obchodech, které jsou pro prumerného Brazilce casto dost vysoké). Ackoli jsme prijeli do Brazílie na pocátku jara, pocasí nám v prvních dnech moc neprálo, bylo chladno a deštivo a na koupání jsme nemeli ani pomyšlení. V posledních dvou dnech se však umoudrilo, vysvitlo slunícko a nekterí úcastníci chytali bronz tak intenzivne, az se spálili.
Konference probíhala pod záštitou UFCS (Universidade Federal de Santa Catarina), první jihoamerické university, kde se zacala vyucovat aplikovaná etologie (r. 1981). Odborný program zahrnoval celkem 7 témat, nejvíce príspevku bylo stejne jako vloni venováno problematice vztahu welfare a ustájení zvírat (PROMOTING WELFARE IN HUSBANDRY SYSTEM). V úvodu jsme vyslechli lehce filozoficky ladenou a velmi zajímavou a zivou prednášku Jeffa Rushena (Wood-Gush Memorial Lecture) pojednávající o hledání mostu mezi aplikovaným a základním výzkumem v etologii. Další den konference zahájil Donald Broom poutavým príspevkem o zpusobech lovu, manipulace a usmrcování škudcu-obratlovcu ve vztahu k welfare techto zvírat. Poukázal na to, ze se casto zapomíná, ze i tato zvírata mají právo na dustojnou a rychlou smrt. V sekci DOMESTICATION AND THE ETHOLOGY OF MANAGED WILD ANIMALS me asi nejvíce zaujala prednáška M. Harrise o porodním chování farmove chovaných individuálne ustájených divokých prasnic (prvnicek) ruzných genetických linií. Prasnice, které byly více agresivní pri porodu casteji menily polohu a rodily déle, nezli méne agresivní jedinci, avšak mezi jednotlivými genetickými liniemi byly v agresivním chování patrné rozdíly. V paralelní sekci (FREE PAPERS), me zaujala prednáška Colina Gillberta pojednávající o úcincích syntetického PGF2 (podáno brezím a nebrezím prasnicím) a jeho syntetických inhibitoru (podáno prasnicím pred porodem) na chování prasnice pri stavbe hnízda. Klícovými faktory se v obou prípadech jevily prostorové podmínky a dostupnost stavebního materiálu (slámy). Z jejich výsledku plyne, ze prostaglandin je významným endogenním regulátorem hnízdního chování prasnic, avšak jeho role v poporodním materském chování není zcela jasná. V sekci SOCIAL BEHAVIOR (AGRESSION) me zaujal príspevek Knuta Boe (Aggression and group size in weaned pigs). Ponekud prekvapive ve vetších skupinách odstavených selat pozoroval v menší míre výskyt agresivní chování, avšak priznal, ze není úplne jednoduché urcit optimální velikost skupiny, nebot ve velkých skupinách dosahují selata nizších hmotnostních prírustku. V následující sekci SOCIAL BEHAVIOUR (MOTHER-OFFSPRING INTERACTIONS) jsme vyslechli nekolik velmi prehledných a zajímavých príspevku od A. M. de Passillé (Factors that motivate a calf to switch teats during a nursing), C. M. Dwyer (The effects of maternal undernutrition on the expression of mother-offspring behaviour at parturition in the sheep) a S. J. Appleyarda (Pre-farrowing behaviour distinguishes piglets-savaging gilts from non-piglet savaging gilts). Me osobne nejvíc zaujala posledne jmenovaná prednáška, kde se autor zameril zejména na hodnocení mnoha kvalitativních aspektu materského chování u znacného poctu prasnic-prvnicek ruzných plemen. Krom pomerne detailního popisu predporodního, porodního a casne poporodního chování prasnic zaznamenal u celé rady hodnocených aktivit významné rozdíly v chování matek, které casto nebo zrídka napadaly vlastní selata.
V rámci workshopu jsme se meli moznost pod vedením Anne Algers, Lindy Keeling a Julie Morrow-Tesch seznámit se tremi typy nových víceúcelových výukových programu urcených laické verejnosti se zájmem o welfare a etologii, lidem pricházejícím denne do styku s hospodárskými zvíraty i vedcum. Pri této prílezitosti uvádím mnohým z Vás mozná dobre známou adresu, na které si muzete "zalistovat" v "Encyklopedii chování hospodárských zvírat": http://www.liru.asft.ttu.edu/EFAB
Konference byla jako obvykle zakoncena radou zajímavých technických exkurzí a atraktivních postkonferencních výletu do blízkého i vzdálenejšího okolí mesta (Amazonie, Pantanal, Iguacu Falls). Mela jsem pocit, ze vetšina úcastníku byla velmi spokojená jak s tradicne vysokou úrovní vedeckého programu, skvelou organizací (profesionálne pracující tým usmevavých, mladých lidí v cele s Carlosem Pinheirem Machadem) tak i s výborným jídlem, s celkovou vrelostí a otevreností Brazilcu, s nádhernou okolní prírodou a nakonec i s pocasím.


7. mezinárodní konference "Rodens et spatium”

(Jan Robovský)

Od pondelí 10.7. od pátku 14.7.2000 hostilo biologické centrum v Ceských Budejovicích mnoho vedeckých kapacit, které se zabývají studiem hlodavcu. Konala se tu totiz 7. mezinárodní konference s názvem ,,Rodens et Spatium,,. Konference probehla s podporou Biologické fakulty Jihoceské univerzity a Ústavu ekologie krajiny AV CR. Úcastníci byli opravdu z celého sveta. Pocetne se silne prezentovala Evropa, ale ani Afrika a Asie nezustaly pozadu. Menší pocet vedcu prijel z Jizní Ameriky a Austrálie. Ze všech prispevovatelu do posteru a ústne prezentovaných príspevku pouze ctyri vedci zastupovali Severní Ameriku (jeden Kanadu, tri USA). Tento stav se tak lehce mohl stát predmetem konverzací na jednotlivých vecírcích. Nabízeno bylo nekolik hypotéz vysvetlující tuto situaci. Nekterí navrhovali, ze v Severní Americe a) je málo hlodavcu na studium b)je málo penez na navštívení konference c) jiné duvody (kazdý si muze vytvorit jistou hypotézu). Nelehkého úkolu organizovat konferenci se ujmul František Sedlácek, který se svými spolupracovníky udrzel zdravý chod konference. Pro obsaznost materiálu lze oznacit program za nabitý. Mimo vlastních referátu meli úcastníci moznost navštívit historické a prírodní krásy okolí, coz zvyšovalo ješte víc nabitost programu. Ke konci konference nekterí úcastníci s úsmevem poznamenali, ze by to ,,akorát chtelo více vyspat,,. Podle gest a mimiky obliceju na rozlucné ,,party,, usuzuji na znacnou spokojenost úcastníku.
Program konference se clenil do ctyr sekcí – Behaviour, Diversity in time and space, Population ecology and genetics, Applied ecology, physiology and morphology. Protoze tato zpráva o konferenci je urcena pro CSEtS, zmíním nekteré zajímavé príspevky ze sekce ,,Behaviour,,. V dalších sekcích byly neméne zajímavé informace, na to však není prostor. Upozorním, ze z této konference vzešel sborník príspevku, který by mel být k dispozici ve spolecné knihovne Biologické fakulty a biologických ústavu v Ceských Budejovicích.
Nejprve bych se ale zmínil o príspevku, který spadá do fyziologie. Do letošní etologické konferenci jsem netušil, ze u osmáka degu lze hovorit o prirozené ,,cukrovce,, - diabetes. Kupodivu není sám. Prirozenou diabetes má vlivem ultrastruktury bunek drene nadledvinek i africký hlodavec Psammomys obesus (Omari et all., Alzírsko).
Nyní uvedu nekteré etologické príspevky. Dr. Aisner (Izrael) popisoval chování sympatricky zijících populací krys (Rattus rattus) v lesích s odlišným slozením (Pinus halepeniss, Cupressus sempervirens). Nalezl u nich odlišné preference potravy a zpusoby stavby hnízda ( pod zemí, na zemi, v lidských príbytcích, v korunách stromu). Rozdílnost chování a jeho prenos spojený s ruznými zpusoby zivota dává do souvislosti s atributy kultury. Ucení probíhá z matky na potomstvo charakteristickou komunikací – kontakt ústa-ústa.
Fritzsche a Gattermann (Nemecko) odkrývají nekteré záhady zivota rypošu (v tomto prípade rod Cryptomys). U techto rypošu existuje bariéra proti incestu. Pro neco takového je potreba individuálního rozpoznávání jedincu. Proto byly zkoušeny jednotlivé smysly rypošu. Podle všech údaju se rozpoznávání nedeje zrakove, ale naopak urcite cichove a mozná i sluchove. V práci je zmínena eusocialita techto hlodavcu.
Ganem a kol. (Francie, Tunisko) proverovali preference dvou chromozomových ras u myší (Mus musculus domesticus). Výsledek ukázal ,,párovací efekt,,(byt slabý) ras, hlavne ve vztahu k poctu Robertsonových fuzí (spojení dvou akrocentrických chromozomu v metacentrický). Samice obou ras a samci s Rb. fuzí nevykazovaly zádné preference, zatímco samci se standartním typem chromozomového usporádání vykazovali preference k podobnému stavu u partnerky. U mládat bylo popsáno snízení preferencí vuci rodicum.
Za zmínku urcite stojí výzkum agresivity mezi dvemi rasami myši domáci - Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus (Frynta a kol., Ceská republika). Byla zjištena vyšší úroven agresivity u M. domesticus a to u samcu. Naopak samci rasy M. musculus se chovali az mimorádne ,,mírumilovne,,. Samci z hybridní zóny mezi obemi rasami jsou stredne agresivní. Kupodivu agresivita je zrejme efektem matky. .Zdá se, ze Y chromozom nemá prímý vliv na efekt agresivity.
Príspevek o podzemním savci slepci (Spalax ehrenbergi) (Kimchi a kol., Izrael) ukázal, ze se zvírata snazí šetrit se svojí draze získanou energií. Slepec totiz pri hloubení systému chodeb obcas narazí na prekázku a aby se ,,vyhnul plýtvání energií,, jednoduše udelá obchvat a ,,má po starostech,,. Nakonec se zmíním o príspevku, který se zabývá ,,lysostí ci nahatostí,, rypoše lysého (Heterocephalus glaber) (Burda, Nemecko), i kdyz to bezprostredne s etologií nesouvisí. Na lysost rypoše se vymyslelo mnoho hypotéz od specializaci proti parazitum a nebo proti problémum s termoregulací. Na analogických prikladech nám bylo ukázáno, ze treba rypoši rodu Cryptomys taky parazity nemají a potíze s termoregulací taky ne a srst jim neschází. Podobných prikladu uvedl autor (Burda, Nemecko) vícero. Autor povazuje za vysvetlující faktor genetickou mutaci, která zpusobila ztrátu srsti, coz se cas od casu deje u mnoha druhu savcu. Tato mutace mela být fixována inbreedingem, který je dost typický pro rypoše lysého.
Tímto ukoncují malé ohlédnutí se za významnou a obohacující konferencí.


Nové knihy

JEZEVEC LESNÍ - jeho biologie a význam v ekosystému
(Mgr. Tomáš Matyaštík)

Vázení príznivci etologie,
práve vyšla v nakladatelství Venator obsáhlá monografie o jezevci lesním (Meles meles). V knize jsme se snazili shrnout nejen naše vlastní poznatky, ale také nejnovejší informace zahranicní. Krome obecné biologické charakteristiky druhu, pojednávají nekteré kapitoly o chováni techto zivocichu. V prípade zájmu lze objednat jednotlive na dobírku u vydavatele (Venator, Petrzilkova 2261, 158 00 Praha 5), nebo mohu zajistit hromadnejší odber v cene 220 Kc/kus.

 

 

 

 

 


Konferencie

27th International Ethological Conference, 22.-29. august 2001, Tübingen, Nemecko. Kontakt: XXVII IEC, c/o Universität Tübingen, Zoologisches Institut / Tierphysiologie, Auf der Morgenstelle 28, D-72076 Tuebingen, Germany, Phone: +49-7071-2972624, Fax: +49-7071-294634, e-mail: ethology01@uni-tuebingen.de web: http://homepages.uni-tuebingen.de/ethology01/
ISAZ 2001: Human - animal conflict, 3.-4. august 2001, UC Davis, California, USA. Kontakt: Dr. L. Hart, Centre for Animals in Society, University of California, Davis, CA 95616, USA, e-mail: lahart@ucdavis.edu
The Animal Behavior Society's 38th annual meeting, 14.-18. júl 2001, Corvallis, Oregon, USA. Kontakt: Andy Blaustein (blaustea@bcc.orst.edu) , Lynne Houck (houckl@bcc.orst.edu).
XXIII International Ornithological Congress, 11.-17. august 2002, Peking, Cína. Kontakt: Dr Fernando Spina, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Via Ca' Fornacetta 9, I-40064 Ozzano Emilia (BO), Italy; tel: +39-051-65-12-111; fax: +39-051-79-66-28; email: infsioc@iperbole.bologna.it, web: http://www.ioc.org.cn or http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/IOC/.


Internetovský kútik

(Boris Bilčík)

http://www.animalbehavior.org/ - domovská stránka americkej The Animal Behavior Society
http://bio.univet.hu/met/met-0-eng.html - domovská stránka Maďarskej etologickej spoločnosti, zoznam členov spoločnosti, adresár etologických pracovísk
http://www.nencki.gov.pl/ptetol/default.asp - domovská stránka Poľskej etologickej spoločnosti, štatút, členovia, aktivity, konferencie
http://www.liru.asft.ttu.edu/EFAB - rozsiahla encyklopédia správania hospodárskych zvierat, definície jednotlivých typov správania aj s odkazom na zdroj, databáza obrázkov


SPRÁVY ČSEtS č. 14, apríl 2001. Vydáva Česká a Slovenská etologická spoločnosť ako nepredajný bulletin pre členov ČSEtS. Vychádza dvakrát do roka v náklade 100 výtlačkov. Texty neprešli jazykovou úpravou. Z poverenia výboru spoločnosti pripravil B. Bilčík a Ľ. Košťál, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko. Tel.: +421-7-45943232, fax: +421-7-45943932, e-mail: ubgzbilb@nic.savba.sk


 

2024 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová