Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

Zpravodaj ČSEtS
č. 17 - říjen 2003

Pozvánka na 31. etologickou konferenci ČSEtSMilé etologičky a etológovia, milí priatelia,
pravidelných účastníkov našich stretnutí neprekvapí, že v budúcom roku sa bude konať v poradí už 31. etologická konferencia. v duchu tradície v pravidelne-nepravidelných intervaloch sa koná konferencia aj na Slovensku, tentokrát v organizačnej spolupráci Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti s Ústavom biochémie a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji. Po zvažovaní rôznych variantov a terénnom prieskume viacerých lokalít niektorými ochotnými členmi spoločnosti, ktorým týmto ďakujeme, sme sa nakoniec rozhodli pre lokalitu Poľany. Horský hotel Poľana (http://www.polana.sk) je situovaný v Slovenskom Rudohorí v chránenej krajinnej oblasti Poľana. Poľana patrí medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe a je najväčším sopečným pohorím na Slovensku. Vyznačuje sa neobyčajným prírodným bohatstvom. Časť krajinného celku bola vzhľadom na tieto prírodné hodnoty vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť a svetovú biosférickú rezerváciu UNESCO.
Konferencia, na ktorú vás týmto srdečne pozývame, sa bude konať v dňoch 15.-17. apríla 2004. Hotel Poľana disponuje kongresovou miestnosťou pre cca 80 ľudí. k dispozícii bude niekoľko kategórií ubytovania: *** hotel s cenou 500,- Sk/noc za 1 lôžko v dvojlôžkovej izbe, * turistická ubytovňa s cenou 240,- Sk/noc za 1 lôžko v 2, 3, 5 a 6-lôžkových izbách a napokon 5, 6, 8 a 9 lôžkové chatky s cenou 230,- Sk/noc za 1 lôžko. Myslíme, že tieto ceny sú prijateľné aj pre študentov. Vedenie hotela je však v prípade záujmu ochotné uvažovať aj o spaní vo vlastných spacích vakoch za symbolicky poplatok (cca 100,-Sk), tak ako to bolo aj na konferencii minulý rok. Predbežná cena celodennej penzie je 390,-Sk. Pre upresnenie našej objednávky ubytovania Vás prosíme o včasnú rezerváciu hneď po obdržaní podrobnejšej informácie koncom októbra E-mailom, resp. prostredníctvom internetovej stránky Etologickej spoločnosti (http://www.csets.sk/).
Termín zasielania abstraktov príspevkov je 16. február 2004. Príspevky budú, ako je to v posledných rokoch už zvykom, posudzované posudzovateľmi. s otázkami, pripomienkami a podnetmi sa obracajte na adresu Lubor.Kostal@savba.sk (organizačné zabezpečenie), resp. Illmanova@vuzv.cz (vedecký program).
Na stretnutie pod Poľanou v apríli 2004 sa teší
organizačný výbor konferencie

Přehledné přednášky na konferenci ČSEtS 2004

Emil Tkadlec: Sex ratio: poměr pohlaví u vyšších obratlovců
Univerzita palackého, Přírodovědecká fakulta, kat. ekologie & ZP, Olomouc

Miloš Kršiak: Etologie člověka - pohled z vnějšku
Farmakologický ústav 3. LF UK, Praha

Marek Špinka: Využití evolučních přístupů v etologii domácích zvířat
Oddělení etologie, Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves

T. Weidlinger: Studium interakce dravec-kořist na modelu predace ptačích hnízd: ekologie, etologie, evoluce
Ornitologická laboratoř, Přírodovědecká fakulta UP. Olomouc

Na slovíčko s předsedkyní ČSEtS
Gudrun Illmannová, předsedkyně ČSEtSPřesně před dvěma roky jsme se dohodli ve výboru prosadit změny na uspořádání konference České a Slovenské etologické společnosti. Hlavní úkol výboru jsme viděli ve zvýšení úrovně, otevřenosti a atraktivity Etologické konference. Měla by být přitažlivou a užitečnou konferencí skutečně pro všechny, kdo se etologií v Čechách a na Slovensku zabývají, a to především pro studenty. Zvýšení úrovně jsme chtěli dosáhnout tím, že se postaráme o kvalitní přehledné přednášky. Teď je již tradicí, že hledáme s ročním předstihem špičkové odborníky pro přehledné přednášky. Další důležitý bod bylo posuzovaní přihlášených přednášek ve formě krátkých sdělení. Dnes si myslíme, že kvalitní hlavní přednášky a posuzování abstraktů je dobrý základ pro celkovou úroveň konference. Tato praxe je většinou samozřejmostí na mezinárodních konferencích.
Kde vidíme budoucnost? Na dalším výboru se bude dále diskutovat, zda je zájem uspořádat konferenci v anglickém jazyce. Velice bych to podporovala ze dvou důvodů: rázem bychom mohli pozvat lidi pro hlavní přednášky ze zahraničí. Studenti, a ne jen oni, by byli nucení mluvit anglicky, což je podle mě základ pro úspěšnou vědeckou práci. Konference v zahraničí je drahá záležitost a ne tak úplně dostupná pro studenty. Jen konferenční poplatek je často 300-400 Euro. První krok by mohl být abstrakt v angličtině. Plánujeme krátkou anglickou verzi naší webové stránky, tak by se tam mohl dát alespoň název přednášek. Rozhodně by se měl výbor maximálně snažit konferenci uspořádat co nejlevněji. To se týká především konferenčního poplatku a ceny za ubytování. Bez tohoto bude účast studentů limitována jejich vlastní finanční situací. Organizace konference je velice časově náročná, ale dobrý výsledek vždy všechny potěší. Rádi bychom měli zájemce na uspořádání konference v roce 2005. Prosím, napište nám už teď. Co Vy na to z Brna nebo z Olomouce?
Dále by se mohlo uvažovat o kurzu pro doktorandy jako rozšíření nabídky naší společnosti. Pochopitelně se musíme domluvit na tématech a na lidech, kteří jsou ochotni přednášet. Otázka je, zda bude vůbec o toto zájem. Toto je výzva, tak se doktorandi ozvěte.

Virtuální ČSEtS
Jan Havlíček, člen výboru ČSEtS

Je všeobecně známo, že společnost žije nejen životem reálným, ale i virtuálním. Řeč je samozřejmě o webové stránce společnosti. Pokud by neměla být pouze jakýmsi virtuálním plakátem oznamujícím existenci společnosti, bylo nutné přistoupit k některým „inovacím“. Doposud stránka obsahovala pozvánky na konference, archív konferenčních sborníků, elektronickou verzi Zpráv společnosti, adresář výboru a internetové odkazy. v průběhu minulého roku na stránce přibyl seznam etologické literatury na českém trhu, stažitelný program Telemetrie a byl aktualizován koutek s internetovými odkazy. Rovněž již byla aktivována on line přihláška do společnosti, a chystá se elktronická přihláška na příští etologickou konferenci. Ve výstavbě je též adresář členů společnosti a anglická verze webové stránky.
Naším cílem je vytvořit funkční informační centrálu umožňující zájemcům (především studentům) získat aktuální informace nejen o společnosti samotné, ale o etologii vůbec. Rádi bychom proto vytvořili adresář domácích etologických pracovišť s krátkými medailónky (případně odkazy na vlastní webové stránky), určené především pro případné zájemce o diplomové (doktorské) práce. Další novinkou by mělo být vytvoření diskusního (chatu) fóra, kde bude možné zveřejňovat názory a připomínky jak na fungování společnosti, tak na žhavá odborná témata.
Zda se naše webová stránka stane tou vytouženou informační centrálou samozřejmě nezáleží jen na angažovanosti členů výboru a webmastera, ale i na ostatních členech společnosti. Takže pokud máte v šuplíku etologicky relevantní text, četli jste inspirativní knihu, nebo víte o zajímavých webových stránkách, NENECHÁVEJTE SI TO PRO SEBE a dejte vědět našemu webmasterovi Pavlu Šustrovi (sustr@vuzv.cz)! Tímto bych mu zároveň chtěl poděkovat za čas a úsilí, které péči o stránky věnuje. Samozřejmě se můžete přidat a privátní děkovačky zasílat na výše uvedený email.

Zápis z valného shromáždění ČSEtS 2002
Helena Chaloupková, VÚŽV Uhříněves

Program:
1. noví členové
2. zpráva o činnosti výboru
3. hospodaření společnosti
4. zpráva revizní komise
5. volba nového výboru a revizní komise
6. diskuze

Byla zvolena návrhová komise: H. Chaloupková a L. Kršková a volebním komise J. Žďárek a V. Zimmermann.
Ad.1 Schválení přijetí nových členů: Miroslav Rozložník, Tereza Kumstátová, Marco Stela, jaroslava Valentová, Andrej Čopík, Alena Pazderová, Jitka Hanušová, Lenka Tichotová, František Pinc, František Tymr, Michala Ulrychová, Radim Kotrba, Monika Sedlačková, Milada Petrů, Petr Telenský, Pavel Šustr, Ibrahima Dembele, Radka Dvořáková a Jaroslav Trnka.
Ad. 2
2.1 Nový konferenční řád: posuzování abstraktů-novým způsob posuzování všech abstraktů ve dvou kolech, aby měli účastníci možnost abstrakt opravit. Posuzovatelé musí mít určitý počet publikací v recenzovaných vědeckých časopis. Kolik a v jakém období určí výbor pro každou konferenci zvlášť. Výbor zajistí 2-3 přehledné přednášky. Přednášející osloví min. půl roku předem. Přednášející musí patřit k významným vědekým osobnostem v oboru.
Řád budek dispozici na webu.
2.2 Plán další organizace konference. Návrh na jeden den v angličtině nebo celá konference v angličtině se posunuje na další valnou hromadu.
2.3 místo další konference: Slovensko. Bližší informace o místě a termínu budou upřesněny na webu.
2.4 Návrh na sponzorování studentů na účast na konferenci. Sponzorování společnosti nějakou firmou.
2.5 Návrh a schválení snížení konferenčních poplatků pro členy společnosti. Částka bude uveřejněna na webu.
Ad.3 Stav české pokladny k 31. 12. 2002: 20 039,86 Kč, stav slovenské pokladny ke 31.12.2002: 5 055,70 Sk
Ad.4 Revizní komise shledala hospodaření společnosti v pořádku.
Ad. 5 Volba nového výboru a revizní komise.
Výbor: Gudrun Illmannová (předsedkyně), Jitka Víchová (pokladník), Eva Baranyiová, Luděk Bartoš, Tomáš Grim, Jan Havlíček, Ľubor Košťál.
Revizní komise: Helena Chaloupková, Lucia Kršková
Ad. 6 Pozvánka na udělování cen dr. Kleina, návrh na zveřejnění adresáře členů společnosti na webu
Usnesení valné hromady:
1. VH se usnesla na novém konferenčním řádě
2. VH se usnesla na snížení konferenčních poplatků pro členy společnosti
VH se usnesla na zveřejnění adresáře všech členů společnosti (jméno, adresa pracoviště, kontakt).

Výroční zpráva o finančním hospodaření ČSEtS 2002

Hospodaření ČSEtS v r. 2002 v Česku
STAV k 31. 12. 2001 14 556,07 Kč
u čs. spořitelny (účet č. 375159-018) 8 428.17 Kč
pokladní hotovost 6 127.90 Kč
ROK 2002
PŘÍJMY CELKEM 8 943,09 Kč
účet u Čs. spořitelny* 6 723,09 Kč
pokladna ČSEtS 2 220,00 Kč
VÝDAJE CELKEM 3 459,30 Kč
poštovné 36,00 Kč
poplatky Čs. spořitelně (za vedení účtu) 1 675,80 Kč
kancelářské potřeby 1 747,50 Kč
STAV k 31.12. 2002 20 039,86 Kč
u Čs. spořitelny 13 475,46 Kč
pokladní hotovost 6 564,40 Kč
*včetně příjmu z 29. etologické konference 2002 (viz níže)
Finanční operace související s 29. konferencí ČSEtS konanou v roce 2002 na Seči zajišťoval Ing. Roman Suchochleb, kterému za jeho skvělou a obětavou práci při organizaci celé konference velmi děkuji. Neméně děkuji jeho dvěma pravým rukám, Ing. Lee Jehličkové a paní Janě Stránské.

Praha, 1. 4. 2003 Jitka Víchová, pokladník ČSEtS

Vyúčtování 29. etologické konference ČSEtS 2002
PŘÍJMY CELKEM 19 750,00 Kč
VÝDAJE CELKEM 16 490,00 Kč
(na účet ČSEtS u ČS převedeno 3 260,00 Kč)

V Pardubicích, 24.5.2002 Roman Suchochleb, organizátor konference

Hospodárenie ČSEtS v r. 2002 na Slovensku
Stav k 31. 12. 2001 (účet v IRB) 2318,26 Sk
Stav k 31. 12. 2002 (účet v IRB) 2055,70 Sk
PRÍJMY: úroky (účet v IRB) 37,44 Sk
VÝDAJE: poplatky za vedení účtu (IRB) 300,00 Sk

Ivanka pri Dunaji, 9. 4. 2003 Ľubor Košťál, slovenská pokladna ČSEtS


Profesor Zdeněk Veselovský pětasedmdesátníkem
Pavel Brandl, ZOO PrahaV srpnu letošního roku se dožívá 75 let zakladatel české etologie a jeden z nejvýznamnějších protagonistů české zoologie druhé poloviny 20. století, profesor RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. Jeho láska k ptactvu, zejména vodnímu, ho přivedla ke studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pod vedením profesora Julia Komárka a docenta Waltra Černého, které zakončil v roce 1952 disertační prací srovnávající zástupce našich plovavých a potápivých kachen. Až do roku 1959 působil na Zoologickém ústavu PřFUK jako asistent, později jako odborný asistent a vědecký pracovník. Významným mezníkem v jeho životě se stal v roce 1959 nástup do funkce ředitele zoologické zahrady. Krok zajisté odvážný, vzhledem k tomu, že se stal vůbec nejmladším ředitelem v historii zahrady (a tento rekord nebyl mimochodem dodnes překonán). Po třicet let bylo jeho jméno neodlučně spjato se zoologickou zahradou. z ní vybudoval v tomto období mezinárodně respektovanou instituci – sám Zdeněk Veselovský se roku 1964 stal sekretářem, v letech 1971-1974 dokonce prezidentem a od r. 1989 čestným členem Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad (IUDZG, dnes WAZA – Světová asociace zoologických zahrad a akvárií). Již v roce 1959 došlo v pražské zoologické zahradě na popud Dr. Erny Mohrové k uspořádání mezinárodního sympozia na záchranu koně Převalského. Pražská zoologická zahrada byla pověřena vedením mezinárodní plemenné knihy tohoto kriticky ohroženého druhu (v roce 1959 posledních 56 jedinců) a i díky tomu byl kůň Převalského zachráněn před úplným vyhubením. Kromě činnosti chovatelské a ochranářské pozvedl profesor Veselovský i odbornou činnost zoologické zahrady, na které se sám podílel. Namátkou lze jmenovat studie o etologii husice kuří, hře zvířat, vlivu nadnormálních podnětů na chování ptáků, studie chování australských lemčíků, vliv hormonálních hladin na chování vrubozobých ptáků, chování tygrů ussurijských, reprodukční chování vačnatců. v těchto pracích lze vlastně najít základ české etologie. Inspirací byly jistě stáže v ústavu pro fyziologii chování Max Planckovy společnosti v Seewisen, kterých se Zdeněk Veselovský účastnil díky pozvání Konrada Lorenze již od roku 1957. Kromě Konrada Lorenze se na jeho vzdělání a odborném růstu podíleli i další vynikající světoví vědci – např. profesor Stresemann z Humboldtovy univerzity v Berlíně, profesor Dementěv z Moskvy či Dr. Delacour z New Yorku. i přes náročnou práci ředitele zoologické zahrady neopomíjel Zdeněk Veselovský činnost pedagogickou, publikační a popularizační. Přednášel jako externista na PřFUK ornitologii a etologii, vedl zde diplomové a kandidátské práce. Zároveň s více než 120 odbornými pracemi publikoval 34 knih pro širokou veřejnost (některé v dnes stěží představitelném nákladu – např. Výlet do třetihor - 2. vydání – 83 000 výtisků!), byl členem redakčních rad časopisů Živa a Vesmír a pravidelně spolupracoval s Českým rozhlasem a Československou (resp. Českou) televizí.
Práce profesora Veselovského v zoologické zahradě byla v roce 1988 násilně přerušena na základě osobní intervence tehdejšího tajemníka městského výboru KSČ. Přestože byl v roce 1990 Magistrátem hlavního města Prahy plně rehabilitován, do zoologické zahrady se již nikdy nevrátil. První azyl mu poskytl v roce 1989 Fyziologický ústav ČSAV. Po pětiletém působení v Akademii věd přešel profesor Veselovský v roce 1993 na Biologickou fakultu Jihočeské Univerzity, kde působí na katedře zoologie dodnes. Seznam aktivit Zdeňka Veselovského je možné dále doplnit výčtem členství v odborných společnostech (namátkou člen Species Survival Commitee IUCN, Evropské etologické společnosti, Německé ornitologické společnosti, Německé mammalologické společnosti, zvolený člen Evropské akademie věd a umění, dlouholetý předseda a čestný člen České společnosti ornitologické a další) či výčtem zahraničních odborných cest do nejrůznějších oblastí světa (Indie – Operation Tiger, Austrálie – zoologicko-antropologická expedice Smithsonian Institution do Arnhemské země, Venezuela – ornitologický výzkum llanos a oblasti horního Orinoka a další).
Je až neuvěřitelné, co všechno za posledního půlstoletí profesor Veselovký stihnul. Významné výročí, jehož jubilant v letošním roce dosáhl, ho zastihlo stále plného aktivity. v letošním březnu se vrátil ze své dosud poslední zahraniční cesty – tentokráte do Jihoafrické republiky a Namibie, a s postupujícím jarem zásoboval ornitologickou databázi řadou zajímavých pozorování. Zároveň přednášel na BF a nedočkavě očekával publikaci nejnovějšího svazku ornitologického veledíla století – Handbook of the Birds of the World. Jsem nesmírně rád, že jsem mohl profesora Veselovského poznat v nejrůznějších podobách – od prvního nepřímého setkání nad listy jeho knih (byly to Hlasy džungle a Výlet do třetihor) až po společné výlety na jelence, sněženky, ale především ptáky. Nemohu nevzpomenout řady večerů v poslední dekádě, kdy jsme probírali diapozitivy, které čerstvě přivezl z cest do Zimbabwe či Austrálie. a také společné „spanilé“ jízdy, které jsme podnikli do evropských zoologických zahrad po pádu železné opony, často se spaním na parkovištích či v jiných polních podmínkách. a přeji i další generaci českých zoologů a etologů, která je dosud v larválním stádiu svého vývoje, aby měla podobně jedinečnou šanci.
Pane profesore, jménem Etologické společnosti děkuji a přeji Vám další bohaté životní období!

The 37th International Congress of the ISAE, očima studentky
Zuzana Pokorná (dříve Smazalová), VÚŽV Uhříněves

Koncem června tohoto roku jsem se zúčastnila The 37th International Congress of the ISAE, který se konal v italském Abano Terme pod záštitou Univerzity v Miláně. Abano Terme leží v lázeňské oblasti poblíž Benátek, je to malé poklidné městečko, plné lázeňských hostů, termálních lázní a rozkvetlých oleandrů. Příjemné místo na vstřebávání nových vědeckých poznatků, až na to vedro a vlhkost, kombinaci, která způsobila, že si člověk připadal jako v tropickém pralese.
Nicméně hotel Alexander Palace, kde se kongres odehrával, byl klimatizovaný, takže příjemná atmosféra byla zajištěna. v úterý proběhlo ISAE Council meeting a večer prezence a přivítání všech účastníků. Ve středu ráno 4 denní kongres oficiálně začal. Každý den byl zahájen jednou přehlednou přednáškou, po které následovala ústní sdělení, která probíhala paralelně ve dvou sekcích. Asi v polovině dopoledne byla půlhodinová „coffee break“, poté následovaly zase přednášky a po nich oběd (obědy byly vynikající, každý si mohl vybrat z bohaté nabídky výborných italských pokrmů, které byli na švédských stolech). Po obědě byla vyhrazena hodina na prezentaci posterů, kterých bylo tolik, že jim byly vyhrazeny sekce dvě – první skupině první dva dny a druhé skupině druhé dva dny. Poté opět následovaly sekce ústních sdělení, které byly přerušeny jednou odpolední čajovou a kávovou přestávkou. Celkem bylo předneseno 96 ústních sdělení a představeno 103 posterů. Všechny přednášky byly velmi zajímavé a kvalitní. Tématicky byly zaměřeny především na welfare a kvalitativní a kvantitativní měření chování hospodářských zvířat a ostatních zvířat, která jsou v péči člověka. Trochu mě mrzelo, že přednáškám bylo vyhrazeno jen 10 minut, přednášející tak byli nuceni omezit svou přednášku na úplné minimum. Všechny přednášky probíhaly paralelně ve dvou sekcích, takže se lidé vždy po skončení přednášky přesouvali do druhého sálu. Kupodivu to fungovalo, dařilo se dodržet stanovený čas a přednášky se v většině případů nepřekrývaly.
Co se týče posterů, byly většinou moc hezké a kvalitní. Jen jich bylo příliš mnoho na malém prostoru, takže měl člověk opravdu co dělat, aby si je stihl všechny přečíst a případně si i popovídat s autory. Také já jsem zde prezentovala svůj poster a byla jsem ráda, že jsem dala na rady zkušenějších kolegů, kteří mi radili, abych na svém posteru především zvýraznila cíl a závěr. Sama jsem zde poznala, že když má člověk před sebou přes padesátku posterů (ještě na malém prostoru, kde se tlačí spousta lidí), první, co si přečte je cíl a závěr práce a až potom, pokud ho to opravdu zaujme, čte ostatní. Musím se přiznat, že od začátku do konce jsem přečetla tak asi třetinu posterů, ostatní jsem prostě už nezvládla. o to více jsem přivítala, když autoři ke svým posterům připevnili schránku nebo obálku s A4 kopiemi posterů, člověk si pak mohl později tuto kopii v klidu přečíst.
První den byl zakončen workshopy. Byly celkem tři (Kvalitativní měření chování, Problémy welfare v chovech králíků a Welfere psů v útulcích) a probíhaly paralelně. Já si vybrala ten první a byla jsem velmi zaujata novou metodou, pomocí které se dá kvalitativně změřit chování zvířete. Tato metoda se dá dle autorů použít i na měření welfere u většiny druhů hospodářských zvířat a pravděpodobně i jiných zvířat.
Ráda bych také zmínila exkurze. Byly na výběr dvě, já se jela kochat krásou Benátek. Jsou opravdu krásné, je to úplně jiný svět. Město, kde nejsou auta, jen lodičky. Kolegové, kteří vyrazili do Alp na farmu, byli také spokojeni.
Celkově se mi kongres moc líbil. Poprvé jsem zde poznala svět velkých mezinárodních konferencí a byl to pro mě, nováčka, velký zážitek. Práce lidí, kteří jsou špičkou v oboru aplikované etologie, je pro mě velkou motivací do mé další práce.
Děkuji všem organizátorům konference a už teď se moc těším na příští konferenci ISAE.

Střípky z XXVIII International ethological conference (IEC), Florianopolis (Brazílie)
Radim Kotrba, VÚŽV Uhříněves

Konference se konala ve dnech 20. – 27. srpna 2003 na ostrově Santa Catarina v Brazilii, což bylo vůbec poprvé v Jižní Americe. Toto místo bylo v roce 2000 dějištěm 34té konference ISAE.
Do Florianópolisu se sjelo na 450 etologů ze všech koutů světa. Nejpočetněji byly zastoupeny státy amerického kontinentu a Brazílie. v chladných klimatizovaných sálech bylo předneseno 10 plenárních přednášek, 255 ústních sdělení a bylo představeno 169 posterů.
Přehledné přednášky přednesli např. Robert R. Jackson (Blood and Brains: The Mind of a Jumping Spider); Peter Narins (Animal Communication: Adventures of an Expeditionary Biologist); Linda Keeling (Social Motivation in Birds); Judy Stamps (Habitat Selection by Natal Dispersers: Behavioral Ecology Meets Landscape Ecology) a jiní. Ústní sdělení byla rozčleněna do jednotlivých tematických skupin např. Behaviour and Conservation; Sociality in South American Rodents; Behavioural Indicators of the Welfare of Farm Animals; Communication and Information Transfer; Cognitive Ability in Domestic Animals; Ethological Approaches to Comparative Social Cognition; Emotion and Motivation in Acoustic Communication; Learning and Cognition in Marmosets and Tamarins; The Role of Friendship And Kinship in Structuring Interactions in Animal Societies; Evolutionary Ecology of Alternative Life History Strategies; Social Learning, Social Feeding and Food Competition aj. Byly organizovány dva workshopy (Animal Misbehaviour a The Evolution of Rationality). z naší země se aktivně účastnili J. Víchová, R. Šumera a F. Tymr (ústní sdělení) a M. Vančatová, M. A. Vančatová, M. Honza a T. Grim (postery). Abstrakta všech příspěvků byla publikována ve 245-ti stránkovém konferenčním sborníku Revista de Etologia Suplemento. Souhrnem lze říci, že ptáci, drobní savci a primáti se stali nejfrekventovanějšími objekty pozorování etologů v posledních dvou letech.

Organizace konference byla přes počáteční zmatky na dobré úrovni a zahrnovala i den volna, kdy byly účastníkům nabídnuty zájezdy komerční cestovní kanceláří. Bohužel zájezdy nebyli zaměřeny na faunu a tak nám nezbylo než si zorganizovat vlastní výlet. Našim cílem se stalo sladkovodní jezero na ostrově Santa Catharina, obklopené tropickým lesem, kde bylo možno pozorovat malou část z avifauny ostrova Santa Catarina.
A kde a kdy se sejde široká etologická komunita na konferenci příště? Hostitelem bude Maďarská etologická společnost v Budapešti a konference IEC bude zahájena v den oslav 1005. výročí založení maďarského státu dne 20.8. 2005 a potrvá do 27. srpna 2005. Pro „přilákání“ zájemců na konferenci zmínil jeden z organizátorů K. Csatádi výhody oproti Brazílii a to: teplejší klima, lahodnější víno, lepší organizaci, vřelé a plodnější prostředí. Součástí bude též výlet do pusty na přehlídku umění jízdy na koních tzv.“Uherská pošta“.Tak na viděnou v Budapešti…

ASAB 2003 Summer Meeting
Personality: Patterns, Mechanisms and Functions. Why are we all different?
Jaroslav Trnka, student PřF UK v Praze

Konference proběhla v rakouském Grünau ve dnech 22. – 25. 7. 2003. Grünau je vesnice ležící v Tyrolsku a přesně odpovídá mojí představě Tyrolska až kýčovitě krásného, takže celá konference měla krásné pozadí, plné pěkných panoramat. Konferenci uváděl studentský workshop o historii a filosofii hlavních konceptů klasické etologie, při kterém se hojně rozebíraly texty zakladatelů tohoto oboru. Dorazil jsem až pozdě večer, ale podle jednoho z účastníků (Marek Rajman) byl workshop velmi zajímavý i když náročný.
Hlavní program začal ve středu 23. července. Tento den byl klasické etologii nejblíže a převažovaly analýzy chování – v zajetí i ve volné přírodě, především na ptácích, psech a primátech. Stejně jako v pozdějších dnech dopolední i odpolední sadu přednášek uváděly souhrnné příspěvky pozvaných hostí. Ty byly většinou nejzajímavější a – i když se jednalo hlavně o souhrny dosavadního výzkumu – také velmi inspirativní. Jednou z nejzdařilejších byla přednáška A. Siha Behavioural syndroms o osobnostní typologii u zvířat.
Druhý den byl zaměřen mnohem více fyziologicky a ohlas s jakým se takto zaměřené přednášky vesměs setkávaly dobře vystihoval, kterým směrem se současná etologie, podobně jako většina biologických disciplin, ubírá. Na konci byla většina účastníků přeplněna testosterony nebo kortikosteroidy, někteří pouze obrazně. k večeru byl program doplněný návštěvou terénní stanice pojmenované po svém zakladateli: Konrad-Lorenz-Forschungsstelle für Ethologie. Podle očekávání zde po dvoře pobíhalo spousta husí (podle neověřených zpráv) vtištěných na člověka.
Třetí den byl bohatší na teoretické práce a objevily se i práce o člověku. Pro mě byl díky tomu nejzajímavější. Například přednáška K. Grammera o posuzování osobnosti lidí na základě charakteristik jejich pohybů (Body motion and personality in humans), která byla navíc doplněna praktickou ukázkou softwaru, hodnotícího osobnostní profil člověka na základě půlminutové taneční kreace.
Ukončení celé akce proběhlo u nedalekého jezera – večeře a tanec. Podle zúčastněných se závěrečný večírek velmi zdařil.
Za zmínku určitě stojí bohatá účast zástupců české a slovenské republiky. Celkem se nás sešlo 9 a přispěli jsme dvěmi přednáškami a pěti postery.
Konference se podle mého povedla. Skvěle se podařilo využít pěkného venkovského prostředí v předhůří Alp, čímž ovšem ani v nejmenším netrpěla organizace a celkové zajištění akce. Jednoduše si není nač stěžovat, zvlášť když ani program (pro většinu účastníků to hlavní) za organizací ani prostředím nezaostával.

Do Jičína nejen za Cipískem aneb 30. etologická konference očima prvoúčastníka
Radka Dvořáková, studentka PřF UK v PrazeLetošní – již 30. etologickou konferenci – hostilo východočeské okresní město Jičín. Organizátoři myslím udělali maximum pro zabezpečení našeho veškerého pohodlí; jen počasí si nedalo vůbec říci a ono jediné se na nás příchozí nepřívětivě mračilo.

Už předem ke mně z různých zdrojů prosáklo, že atmosféra a vůbec celkové ladění konference bude více či méně neformální, což se i celkem potvrdilo. Takový přístup lze z jistého pohledu určitě hodnotit kladně. Nejen proto, že člověk pak lépe překonává společenské komunikační bariéry a snadněji navazuje tolik potřebné nové kontakty a přátelství. Na druhou stranu – poměrně nemile mě překvapila dosti nízká rétorická úroveň přednesených referátů (výrazně nespisovná slova, neschopnost většiny přednášejících mluvit hlasitě a zřetelně dvacet minut bez mikrofonu, …). Zde by, dle mého názoru, chtělo uzdu neformálnosti naopak trochu přitáhnout. Ale dost už hudrování.

Paleta nabízených témat byla myslím uspokojivě různorodá, takže snad všichni našli alespoň něco, co je oslovilo. Krátké diskuse po každém příspěvku pak nejlépe ukázaly, co široké plénum přijalo s největším zaujetím.
Ke konferenci samotné by se určitě dalo napsat ještě mnohé. Bez zajímavosti jistě není ani změna skladby posluchačského spektra během tří konferenčních dnů: jakkoli na počátku převládali zcela zřetelně studenti a mladé tváře, sobotní dopoledne jako by patřilo spíše těm starším a nejstarším. Spekulativní interpretaci tohoto fenoménu, ale raději přenechám povolanějším. Jistě však o nás účastnících něco zajímavého vypovídá …30. etologická konference ČSEtS v Jičíně (2)
Milada Petrů, studentka PřF UK v Praze

Ve dnech 10.-12.4. se konala 30. etologická konference. Sešlo se na ní okolo stovky lidí z různých koutů České i Slovenské republiky se zájmem o tento obor. Nemalou část tvořili studenti. Já jsem se konference účastnila poprvé a mohu říct, že jsem zde strávila velmi pěkné tři dny a že mě setkání určitě obohatilo. Přednášky byly rozděleny do sekcí podle zaměření, díky čemuž se člověk velice dobře orientoval a mohl se soustředit na oblast, která ho zajímala. Účastníci měli možnost si vyslechnout nejnovější poznatky z oblasti rodičovského, sociálního či agonistického chování divokých i hospodářských zvířat, welfare, genetických a proteomických postupů nebo fyziologie a neuroetologie, takže opravdu bylo z čeho vybírat. Zařazena byla i studentská sekce, což je pro studenty určitě výborná příležitost, a workshop.na téma genetických a proteomických postupů. Tady jsem měla pocit, že by přednášející mohli blíže vysvětlit některé odborné pojmy nám nezasvěceným. Kromě toho byly součástí konference postery, z nichž byly na konci vybrány tři nejlepší. Večer se konala valná hromada, na které byli přijímáni noví členové společnosti a diskutovány otázky týkající se příští organizace mimo jiné také to, zda by bylo přínosné příště zařadit i přednášky v angličtině. Já osobně si myslím, že čeští i slovenští vědci jsou schopni uspořádat kvalitní konferenci v našem jazyce, což se zde určitě potvrdilo. Organizace konference i společenského večera byla výborně zajištěná a to v prostorách Jičínského zámku. Příští konference by se měla konat na Slovensku a věřím, že bude stejně zajímavá a přínosná pro mě i pro ostatní účastníky.

Recenze knih
Antonín Holub, Eva Baranyiová, VFU v Brně

Budiansky S.: Pravda o psech.
Columbus, Praha, 2002: 207 str. ISBN 80-7249-110-5.


V současné době se i u nás názory na soužití lidí a psů výrazně polarizují. Lidé se zcela subjektivně dělívají do dvou těžko smiřitelných táborů, na milovníky a odpůrce psů. To pochopitelně formování věcně zdůvodnitelných, objektivních, racionálních a vědecky náležitě dokumentovaných stanovisek ztěžuje a komplikuje.
Toto rozporuplné nazírání na soužití člověka a psa přispělo nověji k zintenzivnění zájmu o jeho vědecky fundované poznání. Dokládá to i neustálé přibývání literatury nejen vědecké, ale i popularizující. Též náš knižní trh je monografiemi, brožurami a odbornými časopisy o psech přímo zaplavován a není dne, aby se o nich nepsalo a nemluvilo. Důvody jsou různé. Odvíjejí se od snah o jejich welfare, ale i od požadavků na striktní legalizaci tvrdých opatření proti psí agresivitě. Odborná úroveň medializovaných informací a jejich vypovídací hodnota však bývá velmi rozdílná. Mnohé z nich se sice tváří zasvěceně, ale až příliš často vycházejí z neobjektivních či pseudovědeckých pozic. Bývají jen rádobyznalé. Veřejnosti se velmi často navrhují a doporučují řešení, která mnohdy mají s vědecky fundovanými poznatky jen málo společného a spíše dokládají, jak nesnadné je poznání přeměňovat v administrativní opatření.
Do této informační záplavy nyní přibyl další vklad. Jeho autor, žijící ve Virginii, se pokládá - jak uvádí přebal knihy – v oblasti, o níž kniha pojednává, za amatéra. Je to tvrzení pravdivé, je-li míněno tak, že Stephen Budiansky přímo, osobně, ve výzkumu nepracoval. Po léta však o jeho výsledcích zasvěceně psával. Byl dopisovatelem předních amerických časopisů, US News and World Report a The Atlantic Monthly, americkým vydavatelem renomovaného britského časopisu Nature a je autorem několika solidně fundovaných monografií popularizujících vědy o životě a o ochraně přírody. Publikované informace získával přímo od předních odborníků, s nimiž je soustavně konzultoval a diskutoval.
Nyní přichází s dílem o psech a jejich svazkem s člověkem. Svůj výklad v něm dělí do devíti kapitol. z hlediska vědeckého se v nich věnuje sice poněkud nesoustavně, avšak chovatelům psů přístupně a srozumitelně etologii a genetice. i tentokrát staví na exaktních vědeckých poznatcích. Píše o pošetilosti psů, o jejich předcích, prapsech, o společenské etiketě psů a o jejich divadelnictví. Upozorňuje na skutečnost, že psi vidí jinak než lidé a že žijí ve světě nám nepřestavitelně pestré palety pachů. Nezapomíná ani na podivnosti v chování psů, na vzájemné ovlivňování vyšinutých psů a lidí. Připomíná i vrozené psí defekty. Nakonec diskutuje možnosti budoucích perspektiv plemenitby psů v souvislosti s překonáváním viktoriánského rasismu. Autor i tentokrát konzultoval rukopis s předními odborníky v USA a Velké Británii. Tím dal čtenářům možnost nahlédnout do nejnovějšího vědeckého dění v etologii a genetice. Mistrovsky zpřístupnil nejen výsledky studia chování psů, jeho poruch, ale i analýz jejich genomu a sekvencí DNK. Dal tak na vysoké metodické úrovni nahlédnout do nových racionálních interpretací evolučně determinovaných projevů psího chování. z díla je patrna i jistá autorova skepse k medikamentózním zásahům do dlouhodobých řešení aberantních projevů chovaní psů, hlavně jejich agrese.
Překladem do naši mateřštiny svěží dílo příliš neutrpělo, i když – jak se u nás až příliš často stává – není prosto některých odborných nedostatků terminologických a chyb snadno odstranitelných při pečlivém korigování. Lze očekávat, že v literatuře u nás dostupné zaujme tato nevelká kniha náležité místo, nejen pro svou čtivost, pro jednoduchý srozumitelný jazyk zpřístupňující komplikované jevy i méně odborně připraveným zájemcům, ale především pro svůj dnes vzácný solidní vědecký základ. Dílo je přínosem též pro zvěrolékaře. Nejen tím, že i je zasvěceně poučuje, ale především tím, že upozorňuje na případné nové argumenty klientely, která z této knihy bude znalosti čerpat.

Vizitka

Mgr. Pavel Šustr, Ph.D.
VÚŽV, Oddělení etologie
Přátelství 815
104 00 Praha 10 – Uhříněves, ČR
e-mail: sustr@vuzv.cz

webmaster ČSEtS

Internetový koutek

http://www.csets.sk - webové stránky ČSEtS; nový design, stále nové informace, nově i elektronická přihláška do Společnosti.
http://www.isbe2004.com - The 10th Jubilee Congress of the ISBE (International Society for Behavioural Ecology), Jyväskylä (Finsko), 10. –15. 7. 2004.
http://www.csets.sk/ISAE/Regionmeetings.htm regionální konference ISAE pro naši oblast, Göd (Maďarsko), 20. - 22. 5. 2004.
http://www.zoo.ufl.edu/ice/iec-2005.html - XXIX. International Ethological Conference 2005, Budapešť (Maďarsko).
http://www.isae2004.org The 38th International Congress of the ISAE , Helsinki (Finsko), 3. –7. 8. 2004.
http://www.ivb.cz/ecm4/index.html - 4th European Congress of Mammalogy, Brno, 27. července - 1. srpna 2003.
http://www.iec2003.org - The XXVIII. International Ethological Conference (IEC), Florianopolis (Brazílie), uskutečněné 20.-27. 8. 2003.
http://www.isae2003.org - informace o 37. konferencii ISAE, která se konala 24.-28. 6. 2003 v Abamo Terme (Itálii).
http://www.iec2003.org - informace o 28. International Ethological Conference (IEC), která se konala 20.-27. 8. 2003 vo Florianopolis (Brazílie).
http://www.univie.ac.at/zoology/nbs/gruenau/asab_2003.html - Personality: patterns, mechanisms and functions. Why we are all different. - konference ASAB, uskutečněná 22.-25. 7. 2003 v Grünau (Rakousko).


Zpravodaj ČSEtS č. 17, říjen 2003.
Vydává Česká a Slovenská etologická společnost jako neprodejný bulletin pro členy ČSEtS. Texty neprošly jazykovou úpravou. Redakční okruh čísla: Jitka Víchová, Gudrun Illmannová, Ľubor Košťál. Příspěvky zasílejte na adresu grim@prfnw.upol.cz nebo Lubor.Kostal@savba.sk.

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová