ČSEtS vyhlašuje studentskou soutěž pro rok 2008

Podmínky účasti: platné členství v ČSEtS, aktivní studium v bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu
Uzávěrka přihlášek: 18.4.2008
Soutěžní kategorie:

  • aktivní účast na konferenci / studijní pobyt

  • výzkumný projekt

Finanční podpora: max. 15.000,- Kč

Přihlášky

Všechny přihlášky se podávají elektronicky na adresu: jan.havlicek@fhs.cuni.cz

Specifické požadavky pro jednotlivé kategorie

V případě podpory na konferenci žadatel zašle motivační dopis (max. rozsah 2 str.) v němž by měl uvést důležitost účasti na dané konferenci, cíl a téma své práce. V separátním dokumentu žadatel uvede rozpočet cesty (tj. dopravné, ubytování, konf. poplatek) a prostředky požadované od ČSEtS. Může se jednat i o částečnou podporu konference (např. pouze cestovné). Zároveň žadatel zašle abstrakt konferenčního příspěvku. Podpora může být udělena na podporu konference ČSEtS, ale i jiné domácí či zahraniční konference.

V případě podpory studijního pobytu žadatel zašle potvrzení o přijetí na hostující pracoviště, stručný časový plán pobytu, strukturovaný projekt (tj. úvod do problematiky a metodiku v rozsahu max. 3 str.) a rozpočet cesty podobně jako v případě podpory na konferenci.

Žadatel zašle strukturovaný návrh projektu obsahující: úvod do problematiky, cíle, metodiku řešení, způsoby analýzy, časový harmonogram, rozpočet (doplněný případně o rozpočet z jiných zdrojů) a použitou literaturu. Návrh by neměl překročit 3 strany.

Hlavním kritériem je obsahová kvalita a realizovatelnost navrhovaného projektu a to především co do inovativnosti a náročnosti získaných poznatků

Hodnotící komise bere v potaz stupeň studia žadatele.

Způsob hodnocení a vyhlášení výsledků

Žádosti budou posouzeny anonymně třemi nezávislými hodnotiteli-významnými členy společnosti.

V případě nízké kvality zaslaných projektů si společnost vyhrazuje právo cenu neudělit

Výsledky soutěže budou oznámeny žadatelům emailem a vítězové zveřejněni na webu společnosti do 31-5 2008

Vítězové jsou povinni zaslat výslednou zprávu (min. 2 strany) s výsledky projektu a přednést její výsledky na nejbližší konferenci ČSEtS, v případě podpory na konferenci zaslat zprávu o účasti na konferenci, která bude zveřejněna na webu a ve zpravodaji společnosti do konce roku 2009.

Forma finanční podpory

  1. zaplacení faktury na dopravu, ubytování, konf. poplatek, materiál týkající se projektu
  2. zpětné proplacení účtů u stejných položek jako v bodě 1.

pro případné dotazy kontaktujte: jan.havlicek@fhs.cuni.cz

Vyhlášení soutěže ke stažení ve formátu PDF