Přehled přednášek majících vztah k etologii na VŠ v ČRPřírodovědecká fakulta UK v Praze

www.natur.cuni.cz


Etologie primátů
- B110P37 - Vančata, V.

Etologie člověka
- B110P51 - Blazek, V.

Anotace: Přednáška etologie člověka seznamuje se základními pojmy obecné etologie a etologie člověka (chování, instinkt, učení, pozorování, neverbální komunikace), popisuje hlavní oblasti chování člověka (sexuální, rodičovské a připoutávací chování dítěte, prostorové chování) a hlavní prostředky neverbální komunikace (čichová a doteková komunikace, oční kontakt, extralingvistické projevy, mimika, gesta, mutilace apod.)


Kulturní a sociální aspekty humánní etologie
- B110P70 - Vančatová, M.

Anotace: Problémově orientovaný výklad o vztahu humánní etologie a kulturní a sociální antropologie, archeologie a dalších sociálních věd. Studenti získají hlubší pohled na kulturní aspekty lidského chování. Rituály v životě člověka. Humánní etologie a kulturní antropologie. Kulturní aspekty humánní etologie. Neverbální komunikace. Analýza gest a mimiky a jejich význam v sociálních kontaktech člověka v různých kulturách. Smích, pláč, zívání - reflexy, výrazné pohyby, sociální signály. Emotivní projevy jako součást lidského chování. Klamné chování a sociální manipulace.


Etologie a sociobiologie
- B170P107 - Frynta, D., Veselovský, Z., Exnerová, A.

Anotace: teorie klasické etologie, motivace, vliv hormonů na chování, neurální mechanismy - reflexy, spouštěče, učení, tradice, socialita, klasické etologické pokusy; vrozené a naučené chování, optimalizace chování, strategie rozmnožování, altruismus; smysly, filtrace podnětů, signály a receptory, orientace, navigace, biorytmy.


Smyslová fyziologie a etologie hmyzu
- B170P67 - Žďárek, J.

Anotace: Předmět si klade za cíl pomoci studentům pochopit smyslovou fyziologii a sense physiology funkci různých systémů chování hmyzu a seznámit je s metodami provádění behaviorálního výzkumu. Předpokládají se alespoň základní znalosti entomologie a etologie.


Základy etologie
- B170P69 - Veselovský, Z.

Anotace: Předmět se zabývá obecnými aspekty oboru a hlavními metodologickými přístupy. Zabývá se etologií jednotlivých skupin živočichů.


Etologie člověka
- S720P11 - Havlíček, J.

Anotace: ---Fakulta humanitních studií UK v Praze

www.fhs.cuni.cz


Etologie člověka
- 24-K12EE0M - Havlíček, J.

Anotace: Cílem kurzu je seznámení posluchačů s oborem zkoumajícím biologické základy lidského chování. Etologie člověka je založena na přírodovědeckém přístupu ke studiu lidské psychiky vycházejícím z poznatků a metod získaných na základě studia chování živočichů. Probírány budou jak poznatky klasické etologie tak i oborů na ni navazujících jako je sociobiologie resp. evoluční psychologie. V průběhu několika přednášek budou promítnuty filmy s tématikou neverbální komunikace. Po dohodě s vážnějšími zájemci mohou probíhat praktická cvičení z lidské etologie příp. neformální semináře o sporných tématech. Podmínkou k získání zápočtu bude zvládnutí odpřednášené látky a schopnost diskuse o prostudované literatuře. Kurs je určen studentům antropologie a je nabízen posluchačům bakalářského studia.


Etologie primátů
- 24-K406EE00 - Vančatová, M.

Anotace: Teoretické i praktické zvládnutí nejdůležitějších poznatků z etologie primátů, základní koncepce sociobiologie, principy formování sociální struktury jednotlivých druhů primátů, evoluce chování a vztah k chování člověka, společné a rozdílné mechanizmy chování.


Humánní etologie pro občanský sektor
- 24-Q905EE0N - Vančatová, M.

Anotace: Teoretické základy etologie člověka, formování humánní etologie jako vědy pro studenty prezenční formy a kombinované formy magisterského studia Občanský sektor.


Úvod do etologie člověka
- 24-Q601CE0A - Jan Gruber

Anotace: Historický vývoj etologie, charakteristika etologie, etologie primátů a člověka, základní definice, principy a přístupy, metodologie výzkumu.Filozofická fakulta UK v Praze

www.ff.cuni.cz


Dříve: Srovnávací psychologie - Fraňková, S. (momentálně na seznamu přednášek není)


Filozofická fakulta ZČU v Plzni

www.ff.zcu.cz


Komunikace a lidské tělo
- KSA/KLT - Blažek, V.

Anotace: Kurz se překrývá částečně s přednáškou Základy sociobiologie a etologie (KSE); soustředí se však především na popis neverbální komunikace podle jejích způsobů (pachová komunikace, extralingvistické projevy, oční kontakt, haptika, gesta, mimika, postoje, mutilace ...) a se zaměřením na transkulturální rozdíly.


Základy sociobiologie a etologie
- KSA/KSE - Blažek, V.

Anotace: Kurz se zčásti překrývá s přednáškou Komunikace a lidské tělo (KLT); je však zaměřen jednak více na teorii chování (instinkty, učení), jednak na jednotlivé oblasti chování člověka (chování novorozeněte a mateřské chování, chování sexuální, prostorové, sociální + agresivní projevy ...) včetně srovnání se zvířaty a se zaměřením na evoluční aspekty.Biologická fakulta JČU v Českých Budějovicích

www.bf.jcu.cz


Biorytmy člověka
- OKB 725/99 - Petrásek, R.

Anotace (program): 1. Význam biorytmů v živé přírodě, historie chronobiologie a jeji směry aplikací v biomedicíně. 2. Základní charakteristiky při analýze biorytmů, rorovně a projevy biorytmů, specifika ve výzkumu a v klinických aplikacích. 3. Genetické principy regulací biorytmů. 4. Časová struktura lidského organismu. 5. Změny biorytmů v ontogenezi. 6. Fyziologické mechanismy regulací biorytmu synchronizace. 7. Změna biorytmu za extrémních podmínek. 8. Chronopatologie. 9. Chronofarmakologie a chronotoxikologie. 10. Chronohematologie. 11.-12. Biorytmy a duševní hygiena.


Etologie hmyzu - FFZ - 232/04 - Žďárek, J.

Anotace: Cílem přednášky je seznámit studenty se základními typy hmyzího chování a jejich jedinečnostmi a pomoci jim pochopit vnitřní (fyziologické) a vnější (environmentální) vlivy, které je ovládají se zvláštním důrazem na rozdíly mezi mechanizmy regulace chování hmyzu a obratlovců. Na vybraných příkladech jsou představeny základní metody výzkumu hmyzího chování i způsoby jeho praktické aplikace zejména při kontrole populací škůdců.


Ekologie smyslového vnímání
- ZVT 374/99 - Burda, H.

Anotace: Cílem kurzu je upozornit na význam toku, předávání a získávání informací a tedy i smyslového vnímání v ekologii a evoluci obratlovců (včetně člověka), jakož i na nutnost zahrnout analýzu smyslů do etologických a etoekologických studií. Seznámit s fyzikálními, ekologickými a morfologickými faktory, které určují, jaké signály jsou pro přenos informací v určitém prostředí, v daném kontextu a pro určitý živočišný druh relevantní.


Etologie
- ZVT 160/04 - Veselovský, Z.

Anotace: Etologie je biologická věda, která objektivními metodami zkoumá chování živočichů včetně člověka. Sleduje strukturu, sémantiku prvků a vzorců chování, jejich ontogenetický i fylogenetický vývoj. Chování závisí na výkonnosti nervového systému včetně smyslových orgánů i na humorální regulaci. Cílem etologie je poznávat vrozené i naučené projevy živočichů a jejich schopnosti se adaptovat na nejrůznější životní prostředí a úspěšně reagovat na jeho změny. Kromě toho etologie zkoumá i evoluci prvků chování a jeho biologický význam. Doplňkem této přednášky je seminář etologie, v kterém se pomocí videozáznamů dokumentuje a doplňuje probraná látka.


Etologie a neurobiologie
- ZVT 159/04 - Sedláček, F., Veselovský, Z., Šembera, R.

Anotace: Ve formě základního bakalářského kurzu zoologie podat přehled behaviorálních věd s jejich metodickými přístupy a přínosy poznatků - prezentovány jsou především základy etologie, behaviorální ekologie a neurobiologie ale i vybrané oblasti sociobiologie - aby z poskládaných aspektů vystoupilo současné pojetí chování živočichů.


Etologie ryb a akvaristika
- ZVZ 377/04 - Matěna, J., Novák, J.

Anotace: ílem kurzu je prezentovat teoretické a praktické základy etologie ryb s využitím pro akvaristiku a terénní studie. Akvaristika jako komplexní činnost sahající od hobby po vědecký výzkum.


Evoluční biologie
(?) - ZEB 270/04 - Zrzavý, J., Mihulka, S.

Anotace: Absolvent základního kurzu evoluční biologie má základní znalosti o (mikro)evolučních mechanismech (selekce, drift), způsobech vzniku evolučních novinek, vztahu ontogeneze a evoluce, vztahu biologické a kulturní evoluce, hodnocení adaptací a o antropologických aplikacích evoluční biologie


Praktikum z etologie
- ZVT 362/04 - Sedláček, F., Veselovský, Z.

Anotace: Praktikum probíhá ve spolupráci s PřF UK v Praze (D. Frynta, A. Exnerová) na pracovišti ve Viničné 7, Praha 2. Agresivní chování samců u myši domácí. Analýza konfrontace dvojic. Pohlavní výběr u pavího oka. Problematika uspořádání pokusu. Preference potravy podle barvy u zebřičky. Symetrie prostředí pokusné klece. Sociální interakce u cichlid. Užití programu pro analýzu chování. Preference symetrie při pohlavním výběru u zebřičky pestré. Technika značkování. Rozlišování vzorů na předkládané potravě u sýkory koňadry. Selekce barvy a tvaru. Konfrontace atrapy s bojovnicí pestrou. Význam klíčového podnětu. Teritoriální chování rehka domácího. Užití videokamery při terénní studii. Explorační chování u myši domácí. Technika „Open field test“. Krmení mláďat na hnízdě. Analýza faktorů ovlivňujících distribuci potravy. Obranné chování u gekkonů. Vrozené sekvence chování.Přírodovědecká fakulta MU v Brně

www.sci.muni.cz


Etologie
- B8130 - Zukal, J.

Anotace: Historie a metody výzkumu chování živočichů. Koordinační schémata, motivace-vzruch-reakce, apetence, spouštěcí mechanismy, konečné jednání, konfliktní situace. Funkční okruhy chování, periodicita chování, biorytmy, biokomunikace. Hravé chování, vtištění, habituace, podmiňování, vhled a příbuzné jevy. Sociobiologie, modelování, aplikovaná etologie.Pedagogická fakulta MU v Brně

www.ped.muni.cz


Etologie chování koně
- SPCZV_eto - Veselá, J.Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

www.mendelu.cz


Etologie živočichů
- Dvořák

Obsah - viz www-ldf.mendelu.cz/projekty/etologie/Česká zemědělská univerzita v Praze

www.czu.cz


na AF ČZU:

Etologie hospodářských zvířat
- Majzlík

Etologie zvířat
- Majzlík I., Bartoš, L.

Etika chovu a etologie zvířat
- Majzlík I. Svobodová, I.