Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Souvislost osobnosti jedince a romantické žárlivosti – plán projektu  

Jana Pelechová, Jan Havlíček, Barbara Husárová, Kateřina Klapilová
KOA FHS UK, Husníkova 2075, Praha 5 4

Míra a projevy žárlivosti jsou do určité míry závislé na kontextu situace. Ovšem ve shodných situacích se projevuje vysoká individuální variabilita, která může být důsledkem rozdílných partnerských zkušeností (např. s nevěrou) a rozdílů v osobnostních rysech jedince. Předchozí výzkumy naznačují možnou souvislost některých osobnostních charakteristik a romantické žárlivosti..Jedná se především o pozitivní vztah mezi vysokým skórem neuroticismu a mírou žárlivosti v romantickém vztahu. Žádná z předchozích studií však nebrala v potaz spokojenost ve vztahu, která ovlivňuje míru žárlivosti. Cílem této studie je zjistit vztah mezi jednotlivými osobnostními charakteristikami a mírou romantické žárlivosti ve vztahu a zároveň bude statisticky konrolována míra spokojenosti. Studie je součástí projektu Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu ženského menstruačního cyklu. V rámci tohoto projektu bude sledováno 80 stálých bezdětných párů ve věku 18-40 let. K hodnocení osobnostního profilu respondentů bude použit NEO-FFI Big Five Questionnaire – krátká verze. Projevy žárlivosti budou zjišťovány na základě Dotazníku partnerské obezřetnosti, který byl vyvinut speciálně pro účely tohoto projektu. Míra žárlivosti bude hodnocena za pomoci Mathesovy interpersonální škály žárlivosti a partnerská spokojenost Spanierovým testem dyadického přizpůsobení.

Klíčová slova: osobnost; romantická žárlivost; partnerská spokojenost člověk; sexualita