Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Rozdíly v „nářečí“ lindušek lesních z českých lokalit  

Tereza Kumstátová, Adam Petrusek1, Roman Fuchs
Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
Biologická fakulta JČU, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Cílem naší práce bylo charakterizovat mikroregionální a individuální variabilitu zpěvů lindušky lesní (Anthus trivialis, Passeriformes: Motacillidae) a otestovat, zda hustota populace ovlivňuje frekvenci motivů používaných ve zpěvu. Zpěvy teritoriálních samců byly nahrávány během hnízdní sezóny v letech 2002 – 2004 na dvou českých lokalitách. Lokalita Oblík v Českém středohoří je rozlohou podstatně menší a byla linduškou lesní hustě osídlena. Celkem zde bylo nahráno 13 samců (407 zpěvů). V Krkonoších se lindušky vyskytují řidčeji a je snadné najít „solitérní“ samce bez sousedů. Nahráno zde bylo 15 samců (353 zpěvů). Analýzou těchto 760 zpěvů jsme na základě vizuálního zhodnocení spektrogramů v programu Avisoft rozeznali celkem 94 různých typů slabik. Řada z nich však byla velmi vzácná – na obou lokalitách byla zhruba polovina slabik nalezena u jediného samce. Repertoár lindušek je bohatší v Krkonoších. Z celkového počtu 69 různých slabik jich bylo 55 unikátních (nalezených pouze na této lokalitě), zatímco na Oblíku to bylo 25 slabik z 39 zaznamenaných. Na Oblíku se navíc významně častěji vyskytují slabiky používané větším množstvím samců. Přes tři čtvrtiny z nich sdílelo 7 nejběžnějších slabik a 14 slabik se vyskytlo u více než třetiny. V Krkonoších byly velmi hojné (u 73 % samců) pouze dvě slabiky a 9 slabik bylo sdíleno alespoň třetinou samců. Tyto předběžné výsledky prokazují vysokou individuální variabilitu ve zpěvech mezi samci i mezi lokalitami. Zdá se, že hustota může mít vliv na podíl sdílených slabik – na Oblíku s navazujícími teritorii samci sdílejí v repertoáru větší množství slabik než v Krkonoších, kde se vyskytují rozptýleně. Pokud se seskupí vzájemně podobné slabiky dohromady, rozdíly jsou méně výrazné, ale trend se zachovává: z celkem 23 takových skupin je v Krkonoších používáno 22 (z toho 5 unikátních), na Oblíku je unikátní pouze jedna skupina z 18 používaných. Značná variabilita se však ukáže při porovnání typů zpěvů, tj. způsobu řazení jednotlivých typů slabik za sebou (výsledky vám při prezentaci předvedeme). Zdá se tedy, že díky „nářečí“ se lindušky v Českém Středohoří a v Krkonoších snadno rozpoznají. Jsou totiž přinejmenším stejně odlišná jako středočeská a podkrkonošská čeština. Jak to dopadne, přidáme-li do analýzy šumavskou populaci lindušek z Chodska? Nechte se překvapit...

Klíčová slova: linduška lesní; Anthus trivialis; mikroregionální variabilita; zpěv, Česká republika