Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Význam rozevírání pre-orbitálních žláz (slzníků) u kolouchů jelena evropského (Cervus elaphus): indikátor excitace?  

Jitka Víchová, Luděk Bartoš, Ludmila Švecová
Oddělení etologie VÚŽV, Přátelství 815, 104 01 Praha 10 Uhříněves

Funkce pre-orbitální žlázy (slzníků) umístěné ve vnitřních koutcích očí většiny jelenovitých dosud nebyla zcela objasněna. Exkrety slzníků hrají u řady druhů důležitou roli ve značení teritoria. Kromě informace chemické slzník vydává i signály vizuální - rozevření váčku slzníku vytvoří jasnou bílou skvrnu. Zaměřili jsme se na behaviorální význam rozevírání slzníků u kolouchů jelena evropského. Slzníky zřejmě hrají roli ve vzájemné komunikaci matky a koloucha. Dle předchozí práce (Bartoš et al. 2005, Anim Sci 83: 124-129) souvisí rozevírání slzníků se stavem nasycení koloucha. Ne vždy však měli hladoví kolouši slzníky rozevřené a sytí zavřené. Proto testujeme hypotézu, že rozevírání slzníků odráží obecný stav excitace koloucha, vyvolané zájmem, vzrušením či stresem. (Obdobně jako dospělí jeleni rozevírají slzníky při hrozbě, boji či při troubení v říji.) Předpokládáme, že kolouch má v klidu slzníky zavřené a při stresující proceduře je rozevře. U 41 kolouchů (20 laněček a 21 jelínků) narozených v sezónách 2004 a 2005 na jelení farmě VÚŽV v Podlesku jsme zaznamenávali reakci slzníků na běžnou provozní manipulaci krátce po narození. V době porodů jsme denně procházeli výběh a nově narozené zalehlé kolouchy jsme na místě zálehu zvedli do náručí, zvážili (v tašce na mincíři) a označili ušní známkou. (Kolouši jsou mláďata odkládacího typu, proto je lze v prvních dnech života snadno odchytit.) Stav slzníků jsme zaznamenávali před manipulací a během manipulace (rozevřené = viditelná bílá skvrna pod okem; zavřené = skvrna není patrná). Před manipulací mělo 38 kolouchů (92.68 %) dle předpokladu slzníky zavřené. Otevřené slzníky u tří kolouchů (jelínků) přičítáme našemu příchodu nebo neznámé předchozí události. Všichni kolouši (41) slzníky otevřeli během manipulace, nejpozději při perforaci ušního boltce ušní známkou. Kolouši se manipulaci aktivně bránili, někteří vokalizovali. Rozdíly v rozevření slzníků před a po manipulaci nebylo možné vzhledem k nulovým počtům v obou kategoriích po manipulaci statisticky testovat (McNemarův test pro párová data), ale 38 kolouchů z 41 se chovalo v souladu s hypotézou (chi2(1) = 29.88, p < 0.0001) a všichni kolouši měli při manipulaci slzníky otevřené (41:0). Rozevírání slzníků tedy odráží stres způsobený manipulací a bolestivou procedurou, a jako takové je lze brát jako indikátor excitovaného stavu koloucha.

Klíčová slova: kolouch; jelen evropský; pre-orbitální žláza; slzník; excitace; stres