Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Souvislosti motorických a dalších schopností a osobnostních rysů s velikostí slovníku u papoušků žako  

Anna Voříšková, Jitka Hanušová,
LMK, Legerova 63, Praha 2

V předchozí studii „vytahování provázku“ se čtyřmi papoušky žako (Psittacus erithacus, Pepperberg, I. M., 2004 Anim Cogn 7:263) bylo zjištěno, že 2 papoušci s většími vokálními schopnostmi projevují nižší schopnosti v testech vyžadujících složitější senzomotorickou koordinaci a vhled než 2 méně vokálně zdatní papoušci. Jednou z možných interpretací daného zjištění je, že rozvoj motoriky je „brzděn“ rozvojem řeči. V naší studii byli 2 papoušci žako používající větší slovník hodnoceni v souladu s výše uvedenými poznatky jako méně pohybově zdatní než 2 papoušci s omezeným slovníkem. Výrazně více byli naopak „mluvící“ papoušci hodnoceni jako zkoumaví, vokálně zdatní (napodobování zvuků) a mající lepší vztah k lidem (konkrétně hodnotitelé rovněž uváděli, že se s nimi tito papoušci více mazlí a více si hrají). Výše byli mluvící papoušci hodnoceni také v neuroticismu a dominanci. Velmi důležitý a na první pohled zřejmý rozdíl nalezneme v míře trhání vlastního peří, které u obou mluvících papoušků vedlo až k ztrátě schopnosti létat. Podle Pepperbergové (2004) mohla právě neschopnost létání umožnit výraznější rozvoj řeči.

Klíčová slova: vokální schopnost; senzomotorická koordinace; rozvoj motoriky; rozvoj řeči; schopnost létat