Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Diurnální režim u antilopy losí během celodenního ustájení  

Kateřina Tomášová, Radim Kotrba, Linda Mojžíšová, J.L.A. Panamá,
KCHZP ITS ČZU, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol
OE VÚŽV, Přátelství 815,P.O.BOX 1, 104 01 Praha 114 Uhříněves

Ontogeneze chování je podmíněna podněty z vnějšího prostředí i délkou života toho kterého druhu. Různé druhy zvířat si během dlouhodobého vývoje osvojily druhově specifické chování k uspokojování svých požadavků, např. příjmu potravy, odpočinku, ochraně mláďat aj. Cílem této monitorovací studie bylo zjistit jestli má antilopa losí (Taurotragus oryx) diurnální režim chování v závislosti na denní a noční části dne a popsat jestli budou rozdíly v chování ovlivněné věkem zvířete a termínem pozorování. Předpokládali jsme, že délka jednotlivých aktivit (H1) nebude závislá na datu pozorování, protože zvířata mají celodenní adlibitní přístup ke krmivu ve stáji a po celou dobu zimního ustájení vyrovnanou krmnou dávku. Dále jsme předpokládali, že v noci budou zvířata trávit více času ležením a spánkem (H2) a méně se pohybovat a přijímat potravu oproti denní době. Mláďata by také měla trávit více času spánkem a ležením než dospělá zvířata (H3). Sledovanou skupinu tvořil jeden dospělý samec antilopy losí (11 let), čtyři sedmileté samice a tři mláďata mladší než jeden rok. Sledování probíhalo během celodenního ustájení v březnu 2005 (kolem jarní rovnodennosti) čtyřikrát za měsíc po celých 24 hodin, a byly zaznamenávány aktivity (prvky chování) v čase. Celkem bylo sledováno 7 aktivit (stojí a přežvykuje; leží a přežvykuje; stojí; stojí a žere; pohyb; spí a leknutí se). Termín pozorování (H1) neměl vliv na délku jednotlivých aktivit. Zvířata v noci (H2) více času trávila ležením a spánkem oproti denní době (GLM, F(6,51) = 51,46; P = 0,001). Byl potvrzen vliv věku (H3) na délku trvání aktivity spánku (GLM, F(5,34) = 8,33; P = 0,003). Mláďata trávila spánkem více času ve dne (průměr ± SE; 10,25 ± 6,04 min) vs. v noci (37,50 ± 24,87 min) oproti dospělým samicím (5,50 ± 6,45 min) vs. (14,66 ± 7,87 min). Celkově byl potvrzen diurnální režim chování u antilop losích v příjmu a zpracování potravy, v pohybu i odpočinku a dále vliv věku na délku aktivit souvisejících s pohybem i odpočinkem v průběhu dne. Délka příjmu potravy nebyla závislá na věku zvířete (GLM, F(6,51) = 2,16; P = 0,06). Podpořeno grantem GAAV č. A6093404

Klíčová slova: antilopa losí; diurnální režim chování