Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Psychologická dominance mužů pozitivně koreluje s mírou jejich morfologické maskulinity.  

Věra Pivoňková, Anna Kotrčová, Jitka Hanušová, Jaroslav Flegr, Jan Havlíček
FHS UK, U Kříže 10, Praha 5
PřF UK, Albertov 6, Praha 2

V předchozích studiích bylo zjištěno, že subjektivně vnímaná dominance tváře mužů pozitivně koreluje s hladinou testosteronu, s úspěšností v dosažení vyššího postavení v mužských hierarchických strukturách a s nižším věkem muže v době prvního sexuálního styku. Dominance je obvykle přisuzována na základě maskulinních rysů. Není však jasné zda přisuzovaná dominance resp. maskulinita koreluje s psychologickou dominancí. Psychologická dominance byla hodnocena na základě Cattellova šestnáctifaktorového osobnostního dotazníku, který obsahuje jako jeden z osobnostních faktorů dominanci. Morfologická maskulinita byla vyhodnocena zcela nezávisle - samotoskopicky jako index maskulinity, který byl dodatečně specifikován z výsledků celkového somatoskopického vyšetření fotografii tváře muže(n= 64, studenti přírodovědecké fakulty). Do indexu maskulinity pak byly zahrnuty jednotlivé morfologické znaky, které jsou považovány za nejvýraznější znaky sexuálního dimorfismu : velikost nadočnicových oblouků, velikost glabelly, velikost a profil brady, velikost a hustota obočí, velikost oční štěrbiny, profil čela, výška nosu. Statistická analýza byla provedena pomocí regresní analýzy, kdy index maskulinity vstupoval jako závislá proměnná a jednotlivé faktory Cattellova dotazníku jako nezávislá proměnná. Byly nalezeny dva signifikantní predikátory. První byl faktor E (dominance) (β = 0,41; p = 0,05) a druhý faktor Q3 (dobře zformovaná osobnost)( β = 0,39 ; p = 0,05). Na druhou stranu však nebyla zjištěna korelace mezi mírou maskulinity a výškou aktuální hladiny testosteronu. Naše výsledky naznačují, že míra dominance a rozvoj maskulinních znaků by se mohli vyvíjet společně vlivem prepubertálního testosteronu a zřejmě však nesouvisí s hladinou testosteronu v dospělosti.

Klíčová slova: homo sapiens, dominance, morfologické znaky