Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Reakcie dojčiacich kráv pri pridelovaní cudzích teliat  

Zuzana Janesová, Ondrej Debrecéni, Vladimír Zimmermann, Andrej Čopík,
KŠZ FAPZ SPU, Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Býčky holštajnsko-firszkeho plemena predstavujú materiál, ktorého chov na mliečnej farme v ďalšom období je nezaujímavý. Jedným z možných riešení tohto problému je využitie negatívne vyselektovaných dojníc ako dojčiacich kráv na výrobu baby- beef. V práci sme sledovali reakciu dojčiacich kráv v prvý deň priloženia teliat. Ako dojčiace kravy boli použité vyradené holštajnsko-frízske kravy (5 kusov) z vysokoúžitkového stáda dojníc, ktorých úžitkovosť bola na úrovni cca 6000 kg mlieka. Pri sledovaní sme sa sústredili na štyri hlavné etologické prejavy a to: „odmietanie teľaťa“, „ochota nechať cicať“, „kopanie“ a „búchanie hlavou“. Sledovanie prebiehalo v 10 hodinových intervaloch. Záznam správania sme robili pomocou kamerového systému. Zo získaných údajov sme zistili, že v „odmietaní“ sú medzi kravami značné rozdiely, ktoré vyplývajú z mentálnych vlastností. Najodmietavejšie sa správala krava číslo 1, ktorá dosť agresívne reagovala na pridelené teľatá, čo sa prejavovalo častým „kopaním“ (23640 ± 1454,92 s), naopak najpokojnejšia bola krava číslo 3 (600 ± 549,91 s) a tiež krava číslo 5 (120 ± 207,85 s). Krava č. 1 bola najmladšia a pri prikladaní teliat sa prejavovala najtemperamentnejšie. Prejav „ búchanie hlavou“ sa vyskytoval pri tejto krave najčastejšie (7920 ± 720 s). Naopak ako najpokojnejšia sa prejavovala pri prikladaní teliat krava č. 3, kde sme zaznamenali zo štyroch sledovaných kategórii najdlhšiu dobu „ochoty nechať cicať“ (30456 ± 2006,98 s). Táto krava prejavovala reakciu na novopridelené teľatá miernejšou formu „odmietania teľaťa“ a to - ustupovaním pred teľaťom, ktoré sa snažilo uchopiť cecok (4080 ± 1157,24 s). Pokojný temperament je dokumentovaný nižším zastúpením kategórii správania: „búchanie hlavou“ (864 ± 872,95 s) a „kopanie“ (600 ± 549,91 s). Krava bola zo všetkých najstaršia a jej správanie bolo zrejme ovplyvnené aj väčšími skúsenosťami v oblasti materského a sociálneho správania. Pre realizáciu tohto systému odchovu teliat je potrebné vyberať dojčiace kravy pokojného temperamentu, ktoré pokojne prijímajú nové teľatá. Je dôležité zabezpečiť rýchle oddelenie teliat predchádzajúceho turnusu z optického aj akustického dosahu kravy hneď po odstave. V prítomnosti odstavených teliat si krava ťažšie zvyká na nové teľatá. Agresívnejšie reaguje, ak má možnosť akusticky komunikovať s teľatami predchádzajúceho turnusu.

Klíčová slova: dojčiace kravy; etologia; materinské správanie; baby-beef;