Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Vzťah medzi expresiou génu Hoxb8 v mozgu a ozobávaním peria u kúr znáškového typu  

Aida Mezzeiová, Ľubica Kubíkova, Boris Bilčík, Pavel Výboh, Joergen Kjaer, Ľubor Košťál,
Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Slovenská akadémia vied, Ivanka pri Dunaji
Institut für Tierschutz und Tierhaltung, Celle, Nemecko
Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Slovenská akadémia vied, Ivanka pri Dunaji

Greer a Capecchi (2002) zistili u myší, že disrupcia génu Hoxb8 vedie k abnormálnemu čistiacemu správaniu, sprevádzaného stratou srsti a kožnými léziami. Tieto mutatntné myši nadmerne čistili nielen seba, ale tiež svojich partnerov v klietke. Toto aberantné správanie pozorované u Hoxb8 mutantných myší, je podobné prejavom ľudí, trpiacich obsesívno-kompulzívnou poruchou, trichotilomániou. Greer a Capecchi dokázali expresiu Hoxb8 v dospelom CNS, v oblastiach prioritne zapojených do riadenia čistiaceho správania u hlodavcov. Ozobávanie peria u kúr znáškového typu bolo van Hierden et al. (2005) tiež navrhnuté ako možný zvierací model pre štúdium obsesívno-kompulzívnych porúch. Cieľom tejto práce bolo otestovať hypotézu o účasti génu Hoxb8 v riadení ozobávania peria. V experimente sme použili 12 kúr White Leghorn zo siedmej generácie línií divergentne selektovaných na vysokú (n=6) a nízku (n=6) frekvenciu ozobávania peria (Kjaer et al. 2001). Kury boli zabité vo veku 72 týždňov, ich mozgy boli ihneď vypreparované, zamrazené a narezané na 16 μm hrubé rezy. Expresia Hoxb8 mRNA bola zisťovaná in situ hybridizáciou s využitím ribopróby (GeneDetect Ltd.; GenBank Accession Number U81801, nukleotidy lokalizované v oblasti 690-766). Výsledky sú v procese vyhodnocovania. Greer JM, Capecchi MR 2002 Neuron 33:23-34. Kjaer JB et al. 2001 Appl Anim Behav Sci 71:229-239. van Hierden YM et al. 2005 Physiol Behav 84:471-477. Tento projekt bol podporený grantom zo Slovenskej grantovej agentúry pre vedu VEGA 2/5127/25 a Agentúry pre rozvoj vedy a techniky APVT 2/5127/25.

Klíčová slova: kura domáca; ozobávanie peria; homeobox gény