Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Preference poměru pasu a boků u jedinců s poruchou příjmu potravy – návrh projektu  

Danica Babicová, Mgr. Jan Havlíček, PhD. ,
Kat. antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha
Kat. psychologie, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Od 60. let výrazně stoupá incidence i prevalence poruch příjmu potravy (PPP). Onemocnění se rozšířilo natolik, že již zcela neplatí původní omezení výskytu na vyšší a střední vrstvy západních industrializovaných zemí. Jedním z hlavních symptomů u poruch příjmu potravy je narušený obraz vlastního těla a jeho zkreslené vnímání (body image distortion). V souvislosti s výzkumem „body image“ bylo provedeno mnoho experimentů, z nich vyplývají rozdíly mezi muži a ženami ve vnímání ženské postavy. Ženy obvykle považují za ideální hubenější postavu než muži. Muži i ženy ale shodně vybírají poměr pasu a boků (WHR) ideální postavy blížící se hodnotě 0,7. Většina těchto výzkumů je zaměřena na neklinickou populaci. Je možné očekávat, že lidé s diagnózou PPP budou označovat jako ideální postavy s nižším WHR než kontrolní skupina. Připravovaná studie má následující cíle: 1) zjistit, zda ženy a muži s poruchou příjmu potravy vnímají ideální WHR nižší než lidé netrpící poruchou příjmu potravy, 2) srovnat výsledky s kontrolní skupinou neklinické populace mužů i žen, 3) srovnat výsledky se skupinou romské neklinické populace mužů i žen a tedy zjistit případné etnické rozdíly v českém sociokulturním prostředí, 4) zjistit rozdíly mezi muži a ženami v experimentální i kontrolní skupině Pro testování budu použity standardní fotografie žen s různými WHR a BMI hodnotami. Fotografie budou subjekty hodnoceny na škále od 1 do 7 podle atraktivity a představovaného ideálu. Dále budou použity dotazníky pro měření subjektivní komponenty spokojenosti s vlastním tělem. Experimentální soubor budou tvořit pacientky a pacienti s klinickou diagnózou mentální anorexie a mentální bulimie. Kontrolní skupinou budou muži a ženy z neklinické populace, včetně subjektů z romské populace.

Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, WHR, atraktivita, člověk