Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Preference tělesných znaků při výběru partnera  

Vladimír Blažek, Michaela Bradová
Katedra antropologie FF ZČU, Tylova 18, 301 25 Plzeň

Ve studii jsme se zabývali rolí tělesných znaků při výběru partnera. Jednak jsme zjišťovali, čím dotazované zaujal partner při seznámení, jednak jsme sledovali vliv tělesné výšky, hmotnosti, tělesné plnosti (BMI) a poměru obvodu pasu a boků (WHR) na tento výběr a dále shodu mezi volbou ideální siluety postavy partnera podle škál dle Groganové (2000) a skutečnými tělesnými parametry partnera. Hlavním cílem bylo ověřit poznatky o významu WHR při výběru partnera pro naši populaci a použitelnost metody siluet postavy. Šetření bylo provedeno u 39 párů z Plzně (průměrný věk mužů 29, s.d. 6,8, a žen 26 let, s.d. 7,0, průměrná délka vztahu byla 5 let). Dotazníková část šetření ukázala rozhodující význam obličeje a očí v subjektivním hodnocení významu tělesných znaků při seznámení uvedených v pořadí podle důležitosti (v 74,4% u dotazovaných mužů a 82,1% u žen oproti celkovému působení postavy s 33,3% u mužů a 44,6% u žen nebo dalších částí těla). Výsledky naznačily některé intersexuální rozdíly (vyšší význam vlasů pro muže nebo vyšší význam oblasti „zadku“ mužů pro ženy). Muži volili z dvanácti siluet, kombinujících WHR a BMI, jako ideální pro partnerku siluetu s nejnižším WHR (0,7) a normální tělesnou plností (33,3%). Ženy jako ideální postavy partnera vybíraly nejčastěji siluety s nejvyšším nabízeným WHR 1,0 (nebo 0,9) a relativně nižší nebo průměrnou tělesnou plností, (každá z kategorií po 23,1%). Vztah (vyjádřený korelačním koeficientem) mezi muži vybranou ideální siluetou ve škále pouze podle WHR a skutečnou hodnotou partnerčina WHR je pozitivní (r = 0,51) a významný; jinak řečeno u mužů se preferované WHR skutečně uplatnilo (nelze však vyloučit, že skutečné WHR partnerky ovlivnilo preferenci WHR). Naopak u žen pro muže nejsou obdobné vztahy významné a jsou i malé. Tělesná výška a tělesná hmotnost se promítly do výběru partnera následujícím způsobem: Čím byli muži vyšší, tím byl i vyšší rozdíl hmotností mezi partnery (r = 0,43) a výrazněji pak rozdíl výšek (r = 0,75); čili čím je muž vyšší, tím je rozpětí tělesné výšky mezi ním a partnerkou vyšší. Čím byl muž hmotnější, tím byl větší rozdíl hmotnosti mezi partnery (r = 0,65), ale ne výšky. Naopak čím byla žena vyšší, tím byl menší rozdíl výšek (r = -0,61) a obdobně čím měla žena vyšší hmotnost, tím se snižoval i rozdíl hmotností (r = -0,38), což potvrdila i hodnota korelace s BMI (r = -0,35). Literatura: Groganová, S.: Body image. Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Grada, Praha 2000.

Klíčová slova: výběr partnera, tělesné proporce