Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Mužská homosexualita z interkulturní perspektivy  

Jaroslava Valentová, Jan Havlíček
Katedra Obecné antropologie, Fakulta humanitních studií UK, Husníkova 2075, 15800 Praha 5

Cílem příspěvku je poukázat na nejednotnost v terminologii týkající se fenoménu homosexuality. Východiskem je předpoklad existence několika heterogenních jevů skrývajících se pod zdánlivě jednolitým tématem mužské homosexuality Pro výzkum jakýchkoliv aspektů homosexuality je nezbytné odlišit alespoň homosexuální orientaci od ostatních typů sexuality zaměřených na stejné pohlaví, jež jsou průvodním projevem jiných motivací. Termín ‘homosexualita‘ je jednotně používán k označení mnoha odlišných typů sexuality zaměřené na stejné pohlaví, jež mohou mít různý jak sociální a kulturní, tak evolučně-biologický základ. Na základě teoretické analýzy interkulturních antropologických studií i pozorování a rozhovorů se členy místní homosexuální komunity lze rozlišit následující základní typy mužské sexuality zaměřené na jedince stejného pohlaví: (1) Homosexuální chování se sexuální motivací, jež zahrnuje např. náhražkové homosexuální chování (tzv. fakultativní homosexualitu) nebo experimentální homosexuální chování; (2) Homosexuální chování se sociosexuální motivací, u nějž lze rozlišit dvě protichůdné varianty, a to (a) maskulinní homosexualitu (která se projevuje zejména ve formě situační homosexuality jako součást ujasňování sociální hierarchie a zmírňování agrese) a (b) tzv. femininní homosexualitu (ve skutečnosti jde spíše o transgenderismus, travestismus či transsexualismus); (3) Homosexuální chování s nesexuální motivací (např. některé formy prostituce, kde je hlavní motivací finanční odměna); (4) Nechtěné a nevyhledávané homosexuální chování (znásilnění) a (5) Homosexuální orientace. U uvedených typů 1 – 4 je ovšem sexuální aktivita zaměřená na jedince stejného pohlaví projevem jiné sociálně-biologické motivace (primární je např. feminita či ujasňování hierarchie při iniciačním rituálu) a je často pozorovaným jevem u mnoha živočišných druhů. Homosexuální orientace (někdy označovaná jako ‘výlučná homosexualita‘) je na rozdíl od ostatních uvedených typů homosexuálního chování původní, tedy homosexualitou v pravém slova smyslu, jež není situační, dočasnou formou homosexuality, v chování se nemusí vůbec projevovat a nemusí být spojena s feminitou, navíc je ve srovnání s ostatními uvedenými typy u nonhumánních primátů i u ostatních zvířat buď velice vzácná nebo není vůbec popisovaná.

Klíčová slova: homosexuální orientace, homosexuální chování, sexualita, antropologie, interkulturní hledisko