Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Obsadzovanie ceckov dojčiacich prasníc v rôznom veku prasiatok  

Ľubomír Botto, Peter Kišac, Monika Knížatová, Vojtech Brestenský, Lucia Mačuhová, Štefan Mihina,
ÚTCHZaE, SCPV, Hlohovská 2, 94992 Nitra
OPSaA, SCPV, Hlohovská 2, 94992 Nitra

Pri cicaní prasiatok je dôležité, aby sa poradie a obsadzovanie ceckov jednotlivými prasiatkami ustálilo čo najskôr po narodení. Cieľom práce bolo zistiť čas obsadzovania ceckov dojčiacich prasníc s ohľadom na poradie a teritoriálne členenie ceckov v rôznom veku prasiatok. Zaujímalo nás, ktoré cecky prasiatka obsadzovali najdlhšie a najkratšie, či z hľadiska teritoriálneho obsadzovali dlhšie skupinu predných alebo zadných párov ceckov a v ktorom období po narodení bol čas obsadzovania ceckov najdlhší a najkratší. Obsadzovanie ceckov (cicanie, masáž pred a po cicaní a iné aktivity súvisiace s cicaním) sme sledovali u 9 prasníc (Sus scrofa domestica) priamym pozorovaním po dobu 2x3 h (8.-11. a 15.-18. hod). Individuálne sme zaznamenávali čas pobytu prasiatok pri jednotlivých ceckoch prasníc v 1., 2., 3., 10. a 21. dni po narodení s počtom jedincov 106, 104, 102, 98 a 96. Hodnotili sme vplyv poradia ceckov (1. až 8. pár), teritoriálneho členenia ceckov na skupiny predných párov (1. a 2 pár), stredných (3. až 5. pár) a zadných párov ceckov (6. až 8. pár) a veku prasiatok na dĺžku obsadzovania ceckov prasníc, ktorú sme vyjadrili ako priemerný čas aktívneho pobytu prasiatok pri jednom cecku v minútach. Pri spracovaní údajov sme použili analýzu rozptylu. V sledovanom období prasiatka najdlhšie obsadzovali prvý pár ceckov a najkratšie 7. pár, čo sme zaznamenali vo veku ciciakov 1, 2, 21 dní a v priemere za všetky pozorovania (p<0,001). Vo veku 10 dní najkratšie obsadzovali 8. pár ceckov (p<0,001), rovnako aj 3. deň po narodení, kedy najdlhšie obsadzovaným bol 3. pár ceckov (p<0,01). Prasiatka najdlhšie obsadzovali skupinu predných párov ceckov a najkratšie skupinu zadných párov (p<0,001). Čas obsadzovania ceckov bol preukazne najdlhší 1. deň a najkratší 21. deň po narodení pri 1., 2., 3. a 4. páre ceckov (p<0,001 a p<0,01). Rozdiely pri obsadzovaní 5. až 8. páru ceckov neboli preukazné. Rovnako preukazne prasiatka obsadzovali najdlhšie 1. deň a najkratšie 21. deň po narodení (p<0,001) skupinu predných a stredných párov ceckov, pričom rozdiely časov obsadzovania zadných párov ceckov neboli preukazné. Prasiatka najdlhšie obsadzovali predné cecky prasníc (páry ceckov). Čas pobytu prasiatok pri jednotlivých pároch ceckov s ich vekom mal klesajúcu tendenciu.

Klíčová slova: čas obsadzovania ceckov, dojčiace prasnice, páry ceckov, vek prasiatok