Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Zhodnotenie výskytu súbojov prasiatok v troch typoch ustajnenia  

Peter Juhás, Ondrej Debrecéni,
KŠZ FAPZ SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko

Cieľom práce bolo hľadať možnosti zníženia frekvencie súbojov prasiatok po presune do nového koterca. V prvom pokuse sme v koterci pre dochov vytvorili skupinu prasiatok z jedného vrhu (skupina JV). V druhom pokuse sme vytvorili skupinu z rôznych vrhov v jednopriestorovom koterci (skupina RV). V treťom pokuse sme vytvorili skupinu z dvoch vrhov v dvojpriestorom koterci vzniknutom rozdelením jednopriestorového koterca dočasnou prepážkou (RVD). Prepážka je z dreva, vysoká 500 mm. Umiestnená je tak, že delí koterec na dve časti a na jednej strane je medzi stenou a prepážkou medzera o šírke 250 mm. Medzera je pri naskladňovaní prasiatok upchaná slamou. Prasiatka prechod postupne otvoria. Za okamih otvorenia považujeme prechod prvého prasiatka na druhú stranu. V prípade presunu prasiatok jedného vrhu (JV) bolo zaznamenaných 12,383 súbojov v priemere na jedno prasiatko počas 8 hodín od presunu, 0,699 súbojov v priemere na jedno prasiatko za 20 minút a v prvej hodine po presune bolo zaznamenaných v priemere 7,267 útokov. V prípade presunu prasiatok rôznych vrhov do jednopriestorového koterca(RV) bolo zaznamenaných 16,778 súbojov v priemere na jedno prasiatko počas 8 hodín od presunu, 0,699 súbojov v priemere na jedno prasiatko za 20 minút a v prvej hodine po presune bolo zaznamenaných v priemere 3,5 útokov. V prípade presunu prasiatok rôznych vrhov do dočasne rozdeleného koterca (RVD) bolo zaznamenaných 7,011 súbojov v priemere na jedno prasiatko počas 8 hodín od presunu, 0,292 súbojov v priemere na jedno prasiatko za 20 minút a v prvej hodine po spojení vrhov bolo zaznamenaných v priemere 1,5 útokov. Najnižší počet súbojov v každom hodnotenom ukazovateli bol zaznamenaný v prípade presunu do dočasne rozdeleného koterca. Prekvapujúce je vysoké množstvo útokov v prvej hodine v prípade vytvorenia skupiny z prasiatok jedného vrhu (JV). Predpokladáme, že stav vysokej excitácie spôsobuje vyššiu frekvenciu a intenzitu súbojov. V delenom koterci prasiatka najprv skúmajú priestor do ktorého sú presunuté a až po objavení spôsobu ako rozobrať materiál, ktorým je prechod upchaný dôjde ku postupnému zmiešaniu skupín. Ďalšia výhoda delenia koterca je možnosť ujsť na druhú stranu prepážky pri napadnutí útočníkom. Súboj v takom prípade vždy skončí.

Klíčová slova: prasiatko, súboj