Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Souvislost poměru druhého a čtvrtého prstu s osobnostními rysy  

Jitka Hanušová, Martina Hrušková, Věra Pivoňková, Anna Kotrbová, Jan Havlíček , Jaroslav Flegr,
Katedra zoologie PřF UK
Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK
Katedra obecné antropologie, FHS UK
Katedra parazitologie PřF UK

U člověka existují četné doklady konkrétních spojitostí mezi osobnostními rysy a morfologickými charakteristikami, z nichž snad největší pozornost je věnována poměru 2. a 4. prstu (2D:4D). V naší studii jsme zopakovali a rozšířili poznatky dřívějších prací, které zjistily mj. vztah mezi vyšším (více femininním) poměrem prstů a vyšším neuroticismem, nižší extroverzí a nižší asertivitou (Wilson, G.D. 1983 Pers individ differ, 33:1115; Austin, E. J., Manning, J. T., McInroy, K. & Mathews, E. 2002 Pers individ differ, 4:111, Fink, B., Manning, J. T., Neave, N. 2004 Pers individ differ, 37:495). Použili jsme Dotazník 16 faktorů osobnosti (16 PF) a Temperamentový a charakterový inventář (TCI) a otestovali 194 ženských a 107 mužských studentů PřFUK. Naše výsledky potvrzují silnější vazbu mezi 2D:4D a osobnostními rysy na pravé než na levé ruce a u žen než u mužů. V souladu s předchozími studiemi jsme zjistili signifikantní vztah nižšího (maskulinnějšího) 2D:4D pravé ruky s faktory C (emoční stabilita, r=-0,17, p=0,019), H (sociální smělost, r=-0,20, p=0,006) a se sekundárním faktorem extraverze (r=-0,16, p=0,030) z dotazníku 16 PF u žen. U mužů dosáhl statistické významnosti pouze pozitivní vztah 2D:4D pravé ruky a faktoru Sebepřesažení (r=0,22, p=0,031) z TCI. Abychom ověřili předchozími autory nabízené vysvětlení tohoto jevu existencí třetího faktoru – pravděpodobně hladiny prenatálních steroidních hormonů – způsobujícího jak rozdíl v poměru prstů, tak rozdíl v osobnosti - provedli jsme u pokusných osob také analýzu hladiny testosteronu. Nezjistili jsme žádnou signifikantní korelaci mezi hladinou tohoto hormonu ve slinách a 2D:4D. Možná role testosteronu a dalších hormonů bude rozebrána v diskuzi.

Klíčová slova: 2D:4D; člověk; neuroticismus; extraverze; asertivita; testosteron