Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Vplyv napájania vodou na neskoršie ociciavanie teliat  

Peter Kišac, Jan Brouček, Michal Uhrinčať, Štefan Mihina, Anton Hanus, Štefan Marenčák
SCPV, Hlohovská 2, 949 92, Nitra

Cieľom pokusu bolo zhodnotiť vplyv spôsobu napájania vodou, ad libitného a obmedzeného príjmu pitnej vody na rast teliat v období mliečnej výživy a na ociciavanie po odstave. Testovali sa nasledovné hypotézy: - napájanie vodou pitím z vedra znižuje spotrebu vody, - neposkytnutie vody znižuje spotrebu krmív a rast živej hmotnosti, zvyšuje hemokoncentráciu, - ad libidný príjem vody zlepšuje zdravotný stav, - príjem vody cicaním zvyšuje ociciavanie teliat po odstave v skupinovom ustajnení. Teľatá holštajnského plemena (63 ks) bolo ustajnených v individuálnych búdach do odstavu (8 týždňov). Podľa spôsobu napájania pitnou vodou boli náhodne rozdelené do troch skupín: C-napájanie pitnou vodou cicaním cumľom z vedra ad libitum, V-napájanie pitnou vodou z vedra bez cumľa ad libitum, B-bez príjmu vody. Zvieratá dostávali mliečnu kŕmnu zmes (8 litrov), štartérovú kŕmnu zmes, lucernové seno a pitnú vodu (okrem skupiny B). Všetky krmivá a voda boli presne navažované. Všetky zvieratá boli sledované každý týždeň do veku 6 mesiacov (17 krát) počas 12 hodinového pozorovania. Výsledky spotreby krmív a vody, hmotnosť, priemerné denné prírastky, výsledky rozboru krvi boli hodnotené deskriptívnou štatistikou a analýzou rozptylu pomocou programu STATISTIX, na zistenie rozdielov medzi skupinami sme použili Bonferroniho test. Najvyššia spotreba vody u zvierat, ktoré prijímali vodu z cumľa (69,39 litra), je pravdepodobne spôsobená tým, že po vypití mlieka z cumľa teľatá začali cicať cumeľ na druhom vedre, kde zase očakávali dávku mlieka (50,72 litrov pri zvieratách napájaných z vedra). Rozdiely v spotreba jadra (C=14,43kg; V=11,30kg; B=13,30kg), sena (C=21,35kg; V=22,26kg; B=23,59kg), živej hmotnosti (C=70,2kg; V=63,9kg; B=68,0kg), priemerných denných prírastkoch (C=0,46kg; V=0,43kg; B=0,44kg), a v hematologických ukazovateľoch (všetky v referenčnom rozpätí) neboli preukazné. Rôzny spôsob napájania vodou nevplýval na jej príjem, na spotrebu krmív, na prírastky živej hmotnosti a hemokoncentráciu. Najviac ociciavaní zariadenia (C=44,44 %; V=19,44 %; B=36,72 %), ociciavaní vlastného tela (C=36,84 %; V=31,58 %; B=31,58%), tela iných zvierat (C=41,21 %; V=21,61 %; B=37,19 %) sme zistili pri zvieratách, ktoré boli počas odchovu napájané z vedra s cumľom. Príčinou vyššieho ociciavania pri prijímaní vody cez cumeľ môže byť vytvorenie zlozvyku, ktorý pretrváva aj po odstave.

Klíčová slova: teľatá; napájanie; ociciavanie