Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Význam zvýšených hladín oxytocínu vyvolaných naloxónom na priebeh dojenia kráv.  

Vladimír Tančin, Juliana Mačuhová, Dieter Schams, Rupert M. Bruckmaier,
SCPV, 949 92 Nitra, Slovenská republika 2
Physiology Weihenstephan, TU Munich, 85350 Freising Nemecko
Veterinary Physiology, University of Bern, 3012 Bern, Švajčiarsko

Oxytocín v krvi je nevyhnutný pre rýchle a kompletne vydojenie kráv. Uvádza sa, že jeho koncentrácia v krvi po prekročení prahovej hladiny, potrebnej na vyvolanie reflexu ejekcie mlieka, nemá už ďalší vplyv na produkciu mlieka. Na druhej strane, uvoľňovanie oxytocínu počas dojenia do značnej miery je ovplyvňované pohodou zvierat. Zistilo sa, že stereotyp pracovných úkonov pri dojení kráv znižuje percento reziduálneho mlieka vo vemene. Nevie sa však, do akej miery to môže súvisieť s oxytocínom. Testovali sme hypotézu, že zvýšenie koncentrácie endogénneho oxytocínu počas dojenia zvyšuje účinnosť vydojenia. Cieľom uvedenej práce bolo zistiť vplyv zvýšených hladín oxytocínu v krvi dojníc počas dojenia vyvolaných podaním opioidového antagonistu naloxónu na priebeh dojenia. Do pokusu bolo zaradených osem gravidných dojníc Holštajnského plemena, ktoré sa nachádzali na druhej až piatej laktácii. Experiment sa uskutočnil počas troch po sebe idúcich dní t.j. šesť dojení (tri raňajšie a tri večerné). Počas prvého a tretieho večerného dojenia bolo 5 minút pred prípravou vemena k dojeniu formou latinského štvorca (dve skupiny po štyri zvieratá) i.v. podaných 10 ml fyziologického roztoku alebo 250 mg naloxónu. Po zastavení toku mlieka a uskutočnení strojového dodájania boli i.v. podané 2 IU. Po 3 min nasledovalo opätovné dojenie. Vplyv fyziologického roztoku a naloxónu bol štatisticky spracovany párovým t-testom. Podanie naloxónu pred dojením stimulovalo uvoľňovanie oxytocínu počas dojenia len pri šiestich z ôsmich dojníc a to v závislosti od individuality v rozsahu od 4 ng/l do 132 ng/l. Podanie naloxónu neovplyvnilo nádoj pred dodájaním ani množstvo strojového dodojku. Avšak, naloxón preukazne znížil množstvo mlieka získaného po podaní 2 IU oxytocínu, potvrdzujúc tak hypotézu, že viac oxytocínu znamená lepšie vydojenie. Hodnoty maximálneho toku mlieka boli nepreukazne vyššie počas dojenia po podaní naloxónu. Záverom je možné konštatovať, že vyššie hladiny oxytocínu majú priaznivý vplyv na kompletnosť vydojenia a priebeh dojenia. Sledovanie koncentrácie oxytocínu môže byť veľmi vhodným a dôležitým ukazovateľom pohody zvierat a rešpektovania ich potrieb pri vyhodnocovaní rozdielnych spôsobov organizácie práce a vplyvu prostredia pri získavaní mlieka.

Klíčová slova: dojnice; reflex ejekcie mlieka; oxytocín; naloxón; welfare