Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Preferencia pôrodného koterca dojnicami v závislosti na jeho veľkosti.  

Michal Uhrinčať, Jan Brouček, Peter Kišac, Anton Hanus,
SCPV UTCHZaE, Hlohovská 2, 949 92 Nitra

Projektanti pri umiestňovaní pôrodných kotercov v objekte uprednostňujú rozmer koterca 3x3m, aby zvýšili využiteľnosť plochy objektu. V predchádzajúcich experimentoch sa nám javil pre pôrod vhodnejší rozmer 4,5x4,5m, no keďže niektoré kravy preferujú izoláciu a odchádzajú od stáda rodiť v úkryte (Lidfors et al. 1994, Appl. Anim. Beh. Sci. 42: 11-28), zaujímala nás voľba zvierat medzi týmito dvoma kotercami. Testovali sme hypotézy: (1) dojnice pre vypudenie teľaťa preferujú menší koterec, (2) čas strávený v menšom koterci bude nižší pred a po otelení a (3) aktivity materského správania uskutočnené v obidvoch kotercoch sa budú preukazne líšiť. Desať kráv Holštajnského plemena na druhej laktácii bolo otelených v preferenčnom individuálnom pôrodnom koterci rozdelenom na časť A (4,5x4,5m) a časť B (3x3m). Každá mala samostatnú napájačku a žľab. Sledovanie bolo vykonávané zo záznamu (kontinuálny, pomalobežným videorekordérom) metódou vzorkovania v minútových intervaloch. U matiek sme 12 hodín pred a 6 hodín po vypudení teľaťa v hodinových intervaloch hodnotili čas pobytu v zvolenej časti koterca a aktivity: státie, ležanie a pohyb, ňuchanie koterca, pitie a žranie, po pôrode pribudlo oňuchávanie/olizovanie teľaťa a dojčenie. Tiež sme sledovali miesto a spôsob vypudenia teľaťa a potrebu asistencie. Pozorovania sme vyhodnotili pomocou dvojfaktorovej a trojfaktorovej analýzy rozptylu s opakovanými pozorovaniami na totožných jedincoch v čase programom SAS, Release 8.02. V 9 prípadoch prebehlo vypudenie teľaťa v časti A, 8 matiek pri vypudení ležalo a jedna stála. V časti B matka pri pôrode ležala. Asistencia jedeného človeka bola potrebná v troch prípadoch. Preukazné rozdiely v čase pobytu kráv v zvolenej časti koterca sme zaznamenali ako pred pôrodom (F(20,99) = 2,54; P<0,002), tak aj po pôrode (F(14,45) = 3,18; P<0,002). Zvieratá trávili v časti A pred pôrodom od 40,7 do 53,4 minúty, po pôrode 48,8 – 54,0 minút. Čas strávený státím, ležaním i pohybom bol v časti A významne dlhší (P<0,001) ako pred pôrodom, tak aj po ňom. Podobne to bolo aj s žraním a ňuchaním koterca a ňuchaním teľaťa po pôrode. U pitia boli rozdiely menej výrazné, no tiež významné (P<0,05), pri dojčení sme rozdiely nezistili z dôvodu nízkeho výskytu, dojčili len 3 kravy (v 5. a 6. hodine). Zvieratá preferovali koterec 4,5x4,5m.

Klíčová slova: Hovädzí dobytok, pôrodný koterec, preferencia, welfare