Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Vplyv geneticky indukovanej hypertenzie na zmeny v správaní transgénnych TGR(mREN2)27 potkanov  

Lucia Kršková, Michaela Vrabcová, Alžbeta Talarovičová ,
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Mlynská dolina B 2, 842 15 Bratislava

Transgénne TGR(mREN2)27 (TGR) potkany charakteristické vysokou expresiou myšieho renín-2 génu v periferálnych tkanivách a mozgu poskytujú ideálnu príležitosť na štúdium behaviorálnych zmien spôsobených hypertenziou. Vysoká expresia renín-2 génu sa spája so zvýšenou tvorbou oktapeptidu angiotenzínu II. Ten sa vyznačuje silnými vazokonstrikčnými účinkami, čím sa podiela na zvyšení systolického a diastolického tlaku krvi. Rozvoj hypertenzie je sprevádzaný zmenami v kognitívnych schopnostiach, v priestorovej orientácii, učení, v behaviorálnych prejavoch asociovaných s exploračnou motiváciou a anxietou. Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv geneticky indukovanej hypertenzie na zmeny v správaní transgénnych TGR potkanov. Na dosiahnutie výsledného cieľa sme si postavili tri pracovné hypotézy: H1: Geneticky indukovaná hypertenzia spôsobuje zmeny v exploračnom správani; H2: Geneticky indukovaná hypertenzia spôsobuje zmeny v učení a pamäťových schopnostiach; H3: Geneticky indukovaná hypertenzia spôsobuje zmeny v anxiete. V jednotlivých behaviorálnych testoch sme ako kontrolné zvieratá použili 11 týždňové samce normotenzných Sprague-Dawley (SD) potkanov (n=15). Skupina zvierat s geneticky indukovanou hypertenziou bola prezentovaná opäť 11 týždňovými TGR samcami (n=15). Každé zviera bolo podrobené sérii troch behaviorálnych testov. Pri overovaní H1 sme na meranie exploračnej activity zvierat použili 20 min. “open-field” test, pri overovaní H2 sme na meranie pamäťových schopností a učenia použili “novel object recognition task” test a pri overovaní H3 sme na sledovanie zmien v anxiete použili “elevated plus-maze” test. Na zistenie štatisticky preukazných zmien spôsobených hypertenziou sme použili neparametrický Wilcoxonov test. TGR samce s plne rozvinutou hypertenziou dosahovali v “open-field” teste v porovnaní s kontrolou nižšiu frekvenciu horizontálnej motorickej activity (P<0,05) a očuchávania (P<0,005), ale naopak intenzívnejšie sa čistili (P<0,005) a urinovali (P<0,005). V “novel object recognition task” teste lepšie identifikovali nový, neznámy predmet (P<0,001) a signifikantne vyššie % času trávili jeho explorovaním (P<0,001). V “elevated plus-maze” teste intenzívnejšie defekovali (P<0,005), ale dosahovali v porovnaní s kontrolou nižšiu frekvenciu celkových vstupov do ramien (P<0,001). Záver: Na základe nami získaných výsledkov sa nám podarilo zistiť, že jedince s indukovanou hypertenziou sú v porovnaní s kontrolnými zvieratami pri explorovaní menej aktívne, ustráchanejšie, avšak pri učení disponujú lepšími pamäťovými schopnosťami. Poďakovanie „Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu vedy a techniky na základe Zmluvy č. APVT-20-022704“.

Klíčová slova: hypertenzia; TGR(mREN2)27 potkany; správanie