Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Retroevoluční a proevoluční pohled v etologii člověka  

Miloslav Kršiak
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav farmakologie, Ruská 87, 100 34 Praha 10

Velkým přínosem pro pochopení vývoje živých systémů bylo poznání principu přirozeného výběru a jeho uplatnění, které je však „slepé“ (Dawkins „The Blind Watchmaker“). Přirozený výběr vybírá prostě to, co se za daných podmínek nejvíce hodí k šíření genů resp. memů. Tento pohled evoluční biologie nabízí pouze retrospektivní vysvětlení, a ne predikce (Gould 1996). Etologický pohled – zejména jeho zaměření na to, co je v chování/způsobu života druhově specifické, vrozené a jaký to má účel – by mohl přispět i k predikci vývoje chování/způsobu života člověka. Člověk má kromě základních fyziologických potřeb také druhově specifické „vyšší“ schopnosti/potřeby (např. potřebu svobody, tvorby, spirituality, apod), a to mnohdy neuvědoměle, bez jejichž naplnění nedosáhne spokojenosti/pokoje (Maslowova pyramida hierarchie potřeb). Dosažení vrcholu Maslowovy pyramidy (označovaného pojmem „seberealizace“) se zdá být cílem nejen snahy jedince ale i evoluce chování/způsobu života člověka. Domnívám se, že specifické schopnosti/potřeby člověka slouží určitému účelu – (princip teleologie), že v evoluci chování/způsobu života člověka nejde jen o adaptaci na změny prostředí, ale i o vývoj určitým směrem. I v tomto vývoji se uplatňuje přirozený výběr, avšak kriteriem úspěšnosti není jen zvyšování zdatnosti („fitness“) v předávání genů nebo memů dalším jedincům, ale i přibližování se vrcholu hierarchie lidských potřeb. Mechanismus této evoluce je ten, že jakákoliv odbočka nebo zastavení na této cestě (např. potlačení svobody, optimálního rozvoje duchovního života člověka) byť trvalo staletí, je posléze nahrazeno návratem k správnému směru, návratem zajištěným mimo jiné tím,že člověk něco chce (i když mnohdy neví co) a nedá pokoj dokud to nedosáhne.

Klíčová slova: etologie člověka; evoluce člověka; přirozený výběr; vrozené schopnosti člověka; fitness; seberealizace;