Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Vliv přítomnosti vlastního telete na aktivitu a synchronizaci u krav masného skot  

Radka Šárová, Marek Špinka, José Panamá, Martina Vondráková
Výzkumný ústav živočišné výroby, Přátelství 815

Zvířata, která žijí ve skupině, synchronizují své chování s ostatními členy stáda na základě velikosti těla a energetických nároků. Testovali jsme následující hypotézy 1. krávy s teletem budou mít větší energetické nároky, a proto budou déle aktivní než krávy bez telat; 2. nutnost přizpůsobit se individuálním nárokům vlastního telete negativně ovlivní synchronizaci krávy s ostatními zvířaty. V roce 2004 a 2005 jsme pozorovali patnáct krav plemene Gasconne po dobu 25 dní. Zaznamenávali jsme přesné časy individuálních přechodů mezi aktivitou a odpočinkem (ležení) a opačně. Za synchronizovaný bout uléhání, resp. vstávání jsme považovali situaci, kdy více než polovina zvířat změnila aktivitu stejným směrem (ulehla či vstala) a od poslední změny neuběhlo déle jak 10 minut. Dále jsme v 5ti či 10ti minutových skenech zaznamenávali aktivitu a odpočinek, z nichž jsme vypočítali pro každé zvíře následující indexy: 1. index aktivity, 2. index pozorované synchronizace, který měří dosaženou synchronizaci a 3. index standardizované míry synchronizace (SDS), která standardizuje pozorovanou synchronizaci vzhledem k náhodně očekávané míře synchronizace při daném indexu aktivity. Krávy s telaty (=matky) měly vyšší indexy aktivity (Mixed model, p<0.05). Matky neměly index pozorované synchronizace ani SDS odlišný od ne-matek (p>0.05), avšak v synchronizovaných boutech uléhání uléhaly později a méně často se účastnily synchronizovaných boutů vstávání (p<0.05). Hypotéza týkající se vyšší aktivity matek s telaty byla potvrzena, a částečně se potvrdila i domněnka o slabší synchronizaci krav s telaty. Podpořeno grantem AV ČR IAA 6307402 a GA ČR 523/03/H076.

Klíčová slova: masný skot; synchronizace