Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Poškození paměti episodického typu v různých stádiích Alzheimerovy choroby  

Vlček K., Laczo J., Blahna K., Vyhnálek, M., Hort J.,
Oddělení neurofyziologie paměti, FGÚ ČSAV Praha
2. lékařská fakulta UK Praha

Alzheimerova choroba (ACH) je od počátku svého vývoje spojena s poškozením epizodické paměti. Protože běžné testy episodické paměti jsou prováděny verbálně, zjišťovali jsme, zda je episodická paměť poškozena i v neverbální oblasti. Koncept paměti episodického typu byl vyvinut (Clayton & Dickinson, 1998, Nature 395 (6699):272-4) jako paměť pro komplexní informaci o tom ‘kde‘ a ‘kdy‘ se určitá událost stala a ‘co‘ se stalo. Na základě tohoto konceptu jsme vyvinuli neverbální počítačový test paměti episodického typu pro lidi. Test se skládá z učení a vlastního testu. Během učení je testovanému člověku na pravé straně obrazovky počítače předvedeno několik abstraktních obrázků na předem definovaných pozicích. Na levé straně obrazovky je prázdná truhla. Úkolem je pomocí počítačové myši postupně přesouvat obrázky z jejich pozic do truhly a to v pořadí určeném experimentátorem. Testovaný člověk by si měl pamatovat jak pozici tak pořadí každého obrázku. Po zhruba 10 minutové přestávce je třeba přesunout obrázky ve stejném pořadí na správná místa. Postupně jsme testovali paměť pro tři, pět a sedm obrázků. Vyhodnocovali jsme zvlášť chyby v pořadí obrázků, jejich pozice a ve spojení pozice s pořadím. Pro účely této práce jsme s kontrolní skupinou sedmnácti zdravých dobrovolníků porovnávali skupiny pacientů diagnostikované jako počáteční a střední stadium ACH (N=9) a mírnou kognitivní poruchu (MCI, N=27). Pacienti s MCI i oběma stádii ACH byli poškozeny relativně ke kontrolám ve vybavení jak pěti, tak sedmi obrázků (ANOVA, všechna p<0.01). Nenašli jsme rozdíly mezi jednotlivými typy chyb. Náš test je prvním testem paměti episodického typu u lidí. Výsledky ukazují silnou poruchu neverbální episodické paměti ve všech stádiích vývoje ACH. Podporováno granty GAČR 309/05/0693, GAČR 309/06/1231, MŠMT ČR 1M0002375201 a AV0Z50110509.

Klíčová slova: episodická paměť; Alzheimerova choroba;