Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Kde se vzal koncept aposematismu ? Historický pohled  

Stanislav Komárek
FHS UK Praha

Koncept aposematismu se objevuje až relativně pozdě a nutnost funkčního vysvětlení nápadných zbarvení se vynořuje teprve při přechodu z kreacionistického paradigmatu na darwinovské. Sám Darwin, přesvědčený o příčině většiny nápadných zbarvení u hmyzu v pohlavním výběru, vznesl v druhé polovině 60.let 19.století dotaz na H.W.Batese, autora první darwinovské práce o mimetismu, co soudí o původu nápadných zbarvení některých housenek, jež interpretaci skrze pohlavní výběr pochopitelně vzdorovala. Ten se obrátil na A.R.Wallace, který obratem zformuloval a publikoval (1867) svou teorii varovných zbarvení (warning colouration). Následně testovali členové Londýnské entomologické společnosti (Jenner Weir,Butler) na ptácích a ještěrkách jeho teoretické náhledy a skutečně potvrdili nižší palatabilitu housenek zbarvených kontrastně oproti druhům zbarveným krypticky.Pojem "aposematism" pochází pro tentýž fenomén až od E.B.Poultona z roku 1890, verifikace účinku aposematických organismů na predátory se však táhly až do 30.let 20.století (F.M.Jones aj.)

Klíčová slova: aposematismus, koncept, historie, adaptivní zbarvení