Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Vliv sociálního prostředí na hladiny testosteronu a kortikosteronu u samců jelena evropského (Cervus elaphus)  

Luděk Bartoš, Radim Kotrba, Milan Tománek, George A. Bubenik
Oddělení etologie VÚŽV, Praha 10 Uhříněves
University of Guelph, Guelph, Ontario, Kanada

Na minulé konferenci jsme presentovali data na jelenu evropském (Cervus elaphus), která dokládala, že různé sociální prostředí mělo vliv na vztah mezi dominancí a koncentrací testosteronu (T) u dospělých samců. Sloučení skupiny slabších a jednoznačně submisívních zvířat se skupinou testovaných dospělých samců změnilo negativní závislost mezi rankem a T na závislost pozitivní. V této studii jsme dále zkoumali vliv různé sociální situace na T a kortikosteron (K) u 6 dospělých samců (EXP). Základní hypotézou bylo, že T bude nejnižší a K nejvyšší u EXP ve skupině s rovnocennými jedinci. Otázkou však bylo, zda bude mít u EXP příznivější dopad na hladiny T a K pobyt v isolaci, nebo jen přítomnost slabších jedinců. V průběhu období růstu paroží byl vždy jeden z EXP v náhodném pořadí postupně umístěn na jeden měsíc do samostatného výběhu (Isolace) nebo do výběhu s devíti mladšími a slabšími jeleny (Skupina mladých). Zbytek času byli EXP ve výběhu s devíti dospělými jeleny (Skupina starých). Každý měsíc byly odebírány vzorky krve. Data byla transformována pomocí Box-Coxovy transformace a analyzována pomocí PROC MIXED, SAS. Při statistické eliminaci vlivu sezóny a stadia růstu paroží, byl vliv skupiny na T průkazný (F(2; 28,3) = 6,37; P=0,005). Nejvyšší hladiny T byly u EXP zjištěny v době, když byli ve Skupině mladých (průměr nejmenších čtverců ± SE, -0,73 ± 0,28 ng/ml, rozdíl proti Isolaci P = 0,04 a proti Skupině starých P = 0,002), pak v Isolaci (-1,53 ± 0,27 ng/ml) a ve Skupině starých (1,78 ± 0,14 ng/ml). Vliv skupiny byl průkazný také na koncentrace K (F(2; 29,6) = 5,27; P = 0,01). Nejnižší koncentrace K byly zjištěny u EXP ve Skupině mladých (1,75 ± 0,19 ng/ml), pak v Isolaci (2,13 ± 0,18 ng/ml) a nejvyšší byly ve Skupině starých (2,29 ± 0,13 ng/ml). Koncentrace K ve Skupině mladých byly nižší než v Isolaci (P = 0,08) a ve Skupině starých (P = 0,004). Výsledky naznačují, že pro optimální koncentrace klíčových hormonů majících vliv na růst a tedy i velikost paroží, je pro dospělé samce nejvýhodnější být ve skupině sociálně slabších zvířat. Z těchto výsledků můžeme vyvodit, že pro maximální vzrůst paroží jelena je výhodné, aby v době paroží v růstu vyhledával skupiny sociálně slabších jedinců, nebo se alespoň separoval od rovnocenných jedinců.

Klíčová slova: jelen evropský; Cervus elaphus; testosteron; kortisol; sociální prostředí