Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Ako merať žiarlivosť – nová projektívna metóda a jej využitie  

Barbara Husárová, Kateřina Klapilová, Jan Havlíček, A. Kuběna
Fakulta Humanitních studií University Karlovy, Česká Republika
1. Lékařská fakulta University Karlovy, Česká Republika
Farmaceutická fakulta University Karlovy, Česká Republika

Ako merať žiarlivosť a jej prejavy? S položenou otázkou sa potýka komunita vedcov a sexuológovia v oblasti partnerského poradenstva. Pokúsili sme sa pre tento účel vyvinúť prakticky využiteľnú projektívnu metódu – krátky príbeh s otvoreným koncom nasledovaný dotazníkom. Príbeh opisuje bežnú situáciu: Mladý muž a žena majú spolu dlhodobý, mierne problematický vzťah. Do ich života vstupuje tretia postava v osobe atraktívneho kolegu, ktorý o ženu javí záujem. V tom čase ona odchádza na pracovnú cestu a to práve do pobočky v meste, kde zmieňovaný kolega pracuje. Jej partner sa na služobnú cestu a na jeho záujem o ňu díva nesúhlasne. Príbeh sa končí v momente, kedy je žena a jej spolupracovníci na tanečnej zábave, večer sa chýli ku koncu a všetci odchádzajú. Kolega jej navrhne, či s ním neostane. Hlavné postavy, muž a žena žijúci spolu v partnerskom vzťahu, nemajú bližšie popísané charakterové vlastnosti a ich tendencie k nevere a ku kontrole partnera sú len nepatrne naznačené. Požiadali sme 103 mužov a 125 žien (vo veku 20-40 rokov, cestujúcich na diaľkových linkách autobusov a vlakov), aby si príbeh prečítali, podľa vlastnej fantázie dopísali jeho koniec a potom vyplnili dotazník vzťahujúci sa k príbehu (24 otázok) a k ich vlastnému sociálnemu pozadiu (13 otázok). Ďalej boli požiadaní o vyplnenie ďalších dotazníkov určených k validizácii nášho testu: Extramarital behavioral intensions scale, Anticipated sexual jealousy scale, Sociosexual orientation inventory a Interpersonal jealousy scale. Faktorová analýza ukázala, že centrom výpovedí respondentov oboch pohlaví je domyslenie konca príbehu v závislosti na 2 faktoroch: 1) Či partnerku kolega priťahuje a 2) Ako veľmi sa v záverečný večer partnerka s kolegom sexuálne zblížia (respondentky v tomto poradí dôležitosti, respondenti v opačnom). U mužov respondetov ďalej hraje významnú rolu spôsob, ako poradil respondent hlavnému hrdinovi, ako na túto situáciu reagovať. Reakcie závisia na 2 faktoroch: 1) Či vôbec reagovať a 2) Či vzhľadom k partnerke voliť pozitívne alebo negatívne naladenú reakciu a stratégiu pre prevenciu možnej nevery . Odpovede na ostatné otázky testu sú štatisticky odvoditeľné od vyššie zmienených rozhodnutí. Výpovede o postavách v príbehu významne korelujú s výpoveďami respondentov o vlastnej osobe v priložených dotazníkoch zameraných na žiarlivosť a tendenciu k nevere, čo potvrdzuje projektivitu odpovedí a validizáciu testu. Záverom je možné diskutovať perspektívne vylepšenie metódy a jej aplikáciu do ďalších výskumov autorov.

Klíčová slova: projektívna metóda; príbeh; žiarlivosť; nevera