Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Ovlivnění pachového podpisu člověka holením podpaží – návrh projektu  

Dagmar Kohoutová, Pavlína Lenochová, Jan Havlíček,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Při studiu čichové komunikace u člověka je potřeba brát v úvahu řadu faktorů, které ovlivňují jak lidský čich, tak individuální pachový podpis. Jedním z významných faktorů, které by mohly ovlivňovat kvalitu pachového podpisu, je axilární (podpažní) ochlupení. Předpokládá se, že axilární ochlupení jednak mechanicky zadržuje pachové látky a zároveň představuje prostředí pro kožní mikroflóru, která je hlavním producentem pachu. V současnosti běžně rozšířený fenomén holení podpaží by tak mohl mít vliv na intenzitu a kvalitu osobní vůně. Doposud ale nebyla tato hypotéza testována pomocí kontrolovaných experimentů. Cílem našeho experimentu bude ověřit, zda holení podpaží způsobuje změny intenzity a kvality tělesné vůně. Sledovány budou rozdíly mezi subjektivně vnímanou osobní vůní a zároveň i složení axilární mikroflóry u pravidelně holeného, neholeného i zarůstajícího podpaží. Do pokusu bude vybráno 40 mužů (20-30 let) z důvodu vyloučení vlivu menstruačního cyklu na atraktivitu osobní vůně. Probandi budou tvořit dvě stejně početné skupiny, z nichž první si podpaží pravidelně holí (H) a druhá si podpaží neholí vůbec (N). Před sběrem vzorků probandi nebudou používat parfémy či deodoranty, vyvarují se pití alkoholu a požívání aromatických potravin. Po prvním sběru a následném hodnocení vzorků si skupina H bude denně holit obě podpaží, skupina N pouze jedno náhodně vybrané podpaží po dobu jednoho týdne. Poté bude znovu proveden sběr i hodnocení vzorků. Následně se skupiny vymění a skupina H si bude denně holit pouze jedno náhodně vybrané podpaží a skupina N se holit nebude. V této době „zarůstání podpaží“ budou provedeny další dva sběry a hodnocení vzorků, a to po dvou a šesti týdnech od začátku experimentu. Axilární vzorky bude hodnotit 30-40 žen, které užívají hormonální antikoncepci, aby se vyloučila fluktuace čichových schopností během menstruačního cyklu. U vzorků bude hodnocena příjemnost, atraktivita, maskulinita a intenzita vzorku, a to na sedmistupňové škále.

Klíčová slova: čichová komunikace, holení podpaží