Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Budeš mi zítra vonět jako dnes? aneb Stabilita a proměnlivost kvality lidských vůní v průběhu času  

Pavlína Lenochová, Martin Čech, Jan Havlíček
PřF UK, Viničná 7, 128 44, Praha 2
FHS UK, Husníkova 2075, 155 00, Praha 5

Vnímání tělesné vůně jiných lidí je významnou složkou nonverbální komunikace, pomáhá utvářet vzájemné vztahy a hraje důležitou roli například při výběru sexuálního partnera. Obecně se hovoří o stabilitě pachové individuality, ovšem většina studií v této oblasti byla provedena jednorázově a není jasné, do jaké míry zůstává subjektivně vnímaná kvalita osobní vůně stabilní. Hlavním cílem našeho experimentu bylo zjistit, jak se v čase mění kvalita tělesné vůně. Dále jsme sledovali, jak skladování odorantů v chladu změní jejich charakter. Skupina 28 žen (20-35 let) užívajících hormonální antikoncepci (vyloučení možných fluktuací čichových schopností v průběhu menstruačního cyklu) hodnotila 9 čerstvých mužských axilárních vzorků. Kontrolou bylo 5 vonných esencí - růže, skořice, geranium, castoreum a bergamot. Čerstvé vzorky, získané od stejných dárců, spolu s esencemi byly opětovně hodnoceny po čtyřech měsících. Probandky navíc hodnotily vzorky zmrazené po dobu 14 dnů, 1 a 4 měsíců. Po celou dobu pokusu hodnotila tatáž skupina žen vzorky od stejných mužů i stejnou sadu vonných esencí, jednalo se tedy o vnitrosubjektový design pokusu. Odběr vzorků i testování probíhalo za přesně definovaných experimentálních podmínek. Muži (20-35 let) dodržovali dvoudenní „dárcovskou“ dietu (potravní a hygienická opatření) a po dobu odběru (24 hodin) nosili v podpaží vatové polštářky. Tyto vzorky byly poté rozděleny a hodnoceny za čerstva, nebo ihned uzavřeny ve vzduchotěsných sáčcích a skladovány v mrazáku. Probandky při testování hodnotily příjemnost, atraktivitu, intenzitu a maskulinitu jednotlivých odorantů na sedmistupňových škalách. Analýza byla provedena pomocí testu ANOVA s opakovaným měřením. Subjektivní hodnocení stability individuální vůně bylo provedeno v rozmezí 4 měsíců. Mezi těmito dvěma časovými obdobími byl pomocí Fisherova LSD posthoc testu zjištěn signifikantní rozdíl v hodnocení příjemnosti mezi čerstvými tělesnými vůněmi, ne však esencemi. U atraktivity, maskulinity ani intenzity podobné rozdíly zjištěny nebyly. Zdá se tedy, že se naše osobní vůně může v průběhu času do určité míry měnit. Porovnáním čerstvých vzorků a vzorků od stejných jedinců zmražených po dobu 14 dní a 1 měsíc a 4 měsíců byl zjištěn rozdíl pouze v hodnocení intenzity tělesných vůní mezi vzorky uskladněnými 4 měsíce a vzorky uskladněnými 14 dní a 1 měsíc. U hodnocení esencí (vždy čerstvé vzorky) nebyly rozdíly zaznamenány, což naznačuje, že zjištěné rozdíly v hodnocení skladovaných tělesných vůní jsou spíše důsledkem mražení než fluktuace v čichových schopnostech hodnotitelů.

Klíčová slova: čichová komunikace; lidské vůně; stabilita vonných látek