Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Teplota prostredia a správanie oviec na pasienku.  

Jana Margetínová, Dušan Apolen ,
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu (SCPV) Nitra pracovisko Trenčianska Teplá

Zdravotný stav zvierat, technika pasenia, pasienkový porast a klimatické činitele výrazne vplývajú na správanie sa oviec na pastve, príjem trávnej hmoty a úžitkovosť. Pasúce sa ovce veľmi citlivo reagujú na okolité prostredie a poveternostné podmienky. Cieľom našich pozorovaní bolo rozšíriť informácie o vplyve extrémnych teplôt na správanie sa oviec, ktoré môžu byť východiskom pre zmeny v zavedenom systéme a organizácii pasenia. Sledované stádo tvorilo cca 330 oviec plemena zošľachtená valaška (ZV), cigája (C), lacaune (LC) a kríženky ZV, C s rôznym genetickým podielom zošľachťujúcich plemien (LC, VF) V priebehu pasenia sme zaznamenávali správanie oviec na pasienku, keď sme si stanovili tri pre nás dôležité aktivity: presun - ovce sa presúvali z jedného pasienka na druhý rýchlym krokom, pričom sa nepásli; ovce sa pasú - ovce spásali pasienkový porast, tu sme zaradili i čas keď sa ovce pomalým tempom presúvali, pričom sa stále pásli; ovce sa nepasú - tu sme zaradili všetky ostatné činnosti, pri ktorých ovce neprijímali pasienkový porast (postávali so sklonenými hlavami, polihovali,...). Jednotlivé aktivity sme vyjadrili časovým intervalom v minútach, pričom rozhodujúce bolo ako sa správali 2/3 oviec pozorovaného stáda. Získané výsledky (vyjadrené v minútach) sme vyhodnotili vo vzťahu k aktuálnej teplote ovzdušia. Teplotu ovzdušia sme merali priamo na pasienku, na ktorom sa ovce pásli, v 30 minútových intervaloch od vyhnania oviec zo salaša, po ukončenie pozorovania návratom oviec späť na salaš.. Pri zaužívaných systémoch pasenia, aj s ohľadom na miestne zvyky, sa pri dobrej kvalite porastu ovce pasú v priemere 9 hodín denne. Pri našich pozorovaniach bolo najideálnejšie ak pri pasení spolupôsobili zároveň tri faktory - kvalitný pasienkový porast, čas medzi 18.00 až 19.00 hodinou a blízkosť lesa. Ovce sa intenzívne a v pohode pásli i napriek teplotám 27-29ºC. Z celkového času stráveného na pasienku využili ovce 85% na pasenie (86,3% v dopoludňajších, 84,6% v popoludňajších hodinách). Najviac času venovali paseniu pri teplotnom rozpätí 23-29ºC (93,2; 89,2 a 94,5%), najmenej pri teplotách 29-31ºC (70,5%), 14,6% času venovali oddychovaniu (podľa možností v tieni).

Klíčová slova: ovce,teplota, správanie