Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Neurózy spoločenských zvierat  

Jana Kottferová, Jana Mareková, Olga Ondrašovičová, Milan Ondrašovič, Naďa Sasáková, Milada Vargová, Anton Hvozdík
University of Veterinary Medicine, Komenského 73, Košice, Slovak Republic

Cieľom príspevku je zamerať sa na etologické, zoopsychologické a etické východiská porúch správania sa spoločenských zvierat chovaných v mestských aglomeráciách. Z hľadiska etologických a zoopsychologických zákonitostí môžeme hovoriť o normálnom správaní sa zvierat, kedy sa jedná o špecificko-druhový prejav ako aj individuálno-ontogenetický charakter správania s prislúchajúcim súborom aktivít zvieraťa v jeho prirodzenom prostredí, prostredníctvom ktorých dochádza k uspokojovaniu primárnych a sekundárnych potrieb. Domestikačný proces tieto charakteristiky redukoval a dal tak možnosť vzniku rozsiahlejších foriem naučeného správania, čo je však pre normálne správanie rizikom v podobe zvrátenia do abnormálnych prejavov. Abnormálne správanie je definované ako napätie odľahčujúci typ správania, pričom neexistuje priame spojenie s príčinou napätia. Takéto správanie však nevedie k uvoľneniu napätia, ale vyvoláva ešte väčšie napätie u zvieraťa. Príčiny týchto deviácií sú dané predispozičnými faktormi (vrodené, dedičné, perinatálne) a bezprostrednými faktormi, ktoré môžu byť somatogénne (traumy, infekcie CNS) a funkčné (frustrácie, deprivácie, distres). Najfrekventovanejšou príčinou etopatií sú podnety funkčného charakteru, ktoré v prvom rade zahŕňajú vzťahy človek-zviera. Neuróza môže byť definovaná ako funkčná nervová porucha bez príznakov fyzického narušenia. Riešenie neuróz zvierat je v kompetencii veterinárnej etológie, ktorá je jedinou aplikovanou formou etológie s medicínskou podstatou. Za účelom diagnostiky neurotického zvieraťa, je potrebné diferencovať niektoré iné poruchy nervovej funkcie. Toto môže byť vykonané na základe neurologického vyšetrenia, spolu s vyšetrením moču a analýzou vzorky krvi. Následne v asociácii s problémovým správaním a so zlou adaptáciou, môže byť diagnostikovaná neuróza. Diagnostika neuróz je náročná, pretože neexistuje spoľahlivé vyšetrenie a veterinárny lekár je prakticky závislý na stopách, ktoré poskytne správanie zvieraťa. Z praktických dôvodov, boli do praxe zavedené niektoré formy správania a niektoré prejavy, ktoré ak sú prítomné, môžeme zviera považovať za neurotické. Ide o niektoré prvky prezrádzajúce funkčné nervové poruchy spojené s poruchami v správaní. Príklady na toto správanie zahŕňajú: automutiláciu, masturbáciu, všeobecnú deštruktívnosť, neprejavovanú agresivitu, anxietu a iné. Všetko je ale potrebné zvážiť s ohľadom na minulosť zvieraťa a to aj z medicínskeho pohľadu a aj so zreteľom na jeho správanie.

Klíčová slova: spoločenské zvieratá; psy; neuróza; diagnóza; terapia