Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Welfare zvierat z pohľadu veterinárnej etológie  

Jana Mareková, Jana Kottferová, Milada Vargová, Oľga Ondrašovičová, Milan Ondrašovič, Naďa Sasáková
University of Veterinary Medicine, Komenského 73, Košice, Slovak Republic

Ochrana zvierat vyvoláva stále širší záujem verejnosti a stáva sa dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje podmienky chovu zvierat aj etologický výskum. Klinická etológia je aplikovanou formou etológie s medicínskou podstatou. Je zameraná na štúdium normálneho aj abnormálneho správania. Abnormálne správanie sa vyskytuje u všetkých druhov domestikovaných zvierat ako aj u zvierat chovaných v zajatí. Podobne ako v klasickej veterinárnej medicíne, aj tu sa využíva obvyklý postup od anamnézy, cez vlastné vyšetrenie, stanovenie diagnózy k samotnej terapii a návrhu na prevenciu. Avšak prvým krokom, ktorý je nutný k tomu, aby veterinárny lekár alebo klinický etológ mohol začať pracovať je majiteľovo rozhodnutie, že jeho zviera potrebuje odbornú pomoc. V prípade zdravotného postihnutia to v drvivej väčšine prípadov majiteľ urobí. V prípade behaviorálneho problému, pokiaľ tento významne neovplyvňuje produkciu zvieraťa alebo neobťažuje okolie, to také samozrejmé nie je. Práve motivácia majiteľa je dôležitým prvkom, pretože terapia zvyčajne nie je jednoduchá a rýchla. Zhoršenie welfare sa často najmä v chronických prípadoch prejaví zmenou v správaní, pričom zdravotný stav zvieraťa nemusí byť alterovaný. Výskyt abnormálneho správania signalizuje, že niektorá z fyzických alebo psychických potrieb zvieraťa nie je naplnená a zároveň, že veľmi pravdepodobne ide o chronický stav. To je priestor pre klinickú etológiu, aby problém identifikovala a navrhla adekvátny spôsob riešenia ako aj následnej prevencie.

Klíčová slova: welfare; veterinárna etológia; normálne správanie; abnormálne správanie