Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Komunikace v medicíně  

Radim Líčeník, Daniela Jelenová,
LF UP v Olomouci, tř. Svobody 8, 77200 Olomouc
Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 39161 Opařany

Komunikace je jedním s nejdůležitějších aspektů medicíny. Stejně jako je samozřejmostí kvalitní diagnostika a terapie, musí být na vysoké úrovni i komunikační schopnosti a dovednosti mezi všemi účastníky procesů ve zdravotní péči. Na otázky komunikace v medicíně se zaměřila Skupina pro komunikaci v medicíně Spolku mediků Lékařské fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Založena byla v září 2002. Zabývá se především aktivní výukou komunikačních dovedností, ale i psychologií, sociologií, právními otázkami komunikace a prací s informačními zdroji. V této interdisciplinární skupině pracují lékaři, studenti lékařské fakulty různých oborů, zdravotní sestry, učitelé, psychologové, andragog, knihovníce a právník. Věnujeme se některým vybraným tématům – sdělování nepříznivých zpráv, komunikace mezi lékařem a sestrou, komunikace v přednemocniční neodkladné péči. V lednu 2002 jsme pro studenty lékařské fakulty připravili kurz „Sdělování nepříznivých zpráv pacientům a jejich příbuzným“. Nyní tento kurz nabízíme nejen studentům medícíny, ale i lékařům a zdravotnickým pracovníkům v nefakultních nemocnicích. Tento vzdělávací program není určen jen pro pregraduální vzdělávání, ale je i součástí vzdělávání celoživotního. Důležitou součástí naší práce je měření postojů k problematice komunikace v medicíně u všech zvolených témat s využitím znalostí sociální psychologie. Za tři roky práce naší skupiny se nám podařilo získat zájem o problémy komunikace. Věříme, že význam kvality komunikace v medicíně se bude dál zvyšovat.

Klíčová slova: komunikace v medicíně; nepříznivé zprávy; výuka komunikace