Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Porovnání hodnocení vlastností u volně žijících samců hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus) se zaznamenaným chováním.  

Martina Konečná, Tomáš Urbánek, Stanislav Lhota 1, Jan Pluháček, Ondřej Abonyi
Biologická fakulta, JU, Branišovská 31, 37005 České Budějovice
Psychologický ústav AVČR, Veveří 97, 602 00 Brno
Přírodovědecká fakulta, UK, Viničná 7, 128 44 Praha
Filozofická fakulta, UK, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha

Tato studie se zaměřila na dva základní přístupy používané při výzkumu osobnosti u zvířat; hodnocení vlastností a záznam prvků chování. Obě metody byly použity v rámci terénního projektu studia chování u samců volně žijících hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus) v Indii. Hlavním cílem této práce bylo získat dva modely osobnosti, založené na dvou různých zdrojích dat, ale zpracovaných stejným způsobem - analýzou hlavních komponent (PCA). Data byla sbírána čtyřmi pozorovateli v rámci jedné samčí skupiny hulmanů posvátných (27 samců).Celková doba zaznamenaného pozorování byla 341 hodin. Chování bylo zaznamenáváno podle předem připraveného etogramu (70 kategorií chování). Jednotlivé prvky chování byly použity pro sestavení behaviorálních indexů. Po ukončení všech pozorování vyplnili pozorovatelé dotazník pro hodnocení osobnosti (51 adjektiv), vypracovaný na základě Pětifaktorového modelu osobnosti používaného v lidské psychologii. Výsledkem PCA indexů, sestavených ze zaznamenaného chování, byl model se sedmi osobnostními rysy: Dominantnost, Sociabilita, Dospělost, Stabilita, Aktivita, Ostražitost a Adolescence. Z dat získaných prostřednictvím subjektivního hodnocení vlastností pak model se třemi osobnostními rysy: Dominantnost, Stabilita a Extroverze. Dále byl analyzován vztah mezi těmito dvěma modely. Byla nalezena signifikantní korelace mezi komponentami Dominantnost obou modelů (r=0,67; p<0,05) a komponent Aktivita a Extroverze (r=0,40; p<0,05). Osobnostní rysy dotazníkového modelu Dominantnost a Extroverze našly v indexovém modelu i v samotných indexech chování významnou podporu, která tak validizovala jejich hodnocení prostřednictvím dotazníku. U dotazníkové komponenty Stabilita se souvislost s indexovým modelem či samotnými indexy prokázat nepodařilo. Jednou z možných příčin byla nestabilní sociální situace ve studované skupině. Z výsledků také vyplývá, že i pozorovatelé s relativně krátkou dobou zkušenosti s pozorovanými zvířaty dokáží velmi spolehlivě ohodnotit jejich postavení v rámci sociální hierarchie. Tato schopnost a hodnocení celkové aktivity jedince jsou pak pro relativně nezkušené pozorovatele hlavními vodítky při hodnocení dalších vlastností.

Klíčová slova: osobnost; modely osobnosti, behaviorální indexy, hulman posvátný