Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Vliv latentní toxoplasmózy na sekundární pohlavní index u člověka  

Šárka Kaňková, Jaroslav Flegr, Daniel Frynta
Kat.Paraz. PřF UK, Viničná 7, Praha 2, 128 43
Kat.Zool. PřF UK, Viničná 7, Praha 2, 128 43

Sekundární pohlavní index (pohlavní index při narození) se ve většině lidských populací pohybuje okolo 1,06, tj. na 106 narozených dětí mužského pohlaví připadá 100 narozených dětí ženského pohlaví. Tento pohlavní index však ovlivňuje mnoho faktorů, včetně stáří rodičů, počtu předešlých těhotenství, stresu, imunosuprese nebo i socioekonomického postavení rodičů. Výrazné změny pohlavního indexu způsobují někteří parazité, kteří tak například zvyšují účinnost svého přenosu na potomstvo prostřednictvím samičích gamet. Cílem naší práce bylo ověřit, zda latentní toxoplasmóza, patrně celosvětově nejrozšířenější protozoální parazitóza, ovlivňuje sekundární pohlavní index člověka. Pomocí metody GLM - general linear model jsme v programu Statistika® verze 6.0 analyzovali 1788 anonymizovaných dat ze tří nezávislých gynekologických ordinací se sídlem v Praze. Prokázali jsme, že ženy s latentní toxoplasmózou rodí výrazně více dětí mužského pohlaví než ženy Toxoplasma-negativní (W = 5,59, df = 1, P = 0,018). Sekundární pohlavní index dále pozitivně koreloval s rostoucími hodnotami titrů protilátek, tj. čím vyšší titr protilátek, tím větší pravděpodobnost narození dítěte mužského pohlaví (N = 247 W = 8,26, df = 1, P = 0,004). U 111 žen s titrem nad 1:128 činil sekundární pohlavní index v průměru 2,58. Vlastní mechanismus vlivu toxoplasmózy na pohlavní index není známý. Toxoplasmosa je však provázena posuny v hladinách některých imunosupresorických lymfokinů. Lze tedy očekávat, že zvýšené zastoupení potomků mužského pohlaví by mohlo být způsobeno častějším přežíváním zárodků s H-Y antigenem. Latentní toxoplasmóza se celosvětově vyskytuje zhruba u 30 % obyvatelstva. Vzhledem k takto vysoké prevalenci může být skutečný demografický dopad latentní toxoplasmózy velmi výrazný.

Klíčová slova: latentní toxoplasmóza; sekundární pohlavní index; parazit; manipulační hypotéza