Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Interakce koček a lidí na venkově a ve městech  

Eva Baranyiová, Antonín Holub, Mojmír Tyrlík, Martina Volfová,
VFUB FVHE, Palackého 1 3, 612 42 Brno
Koliště 9, 602 00 Brno
FF MU, 602 00 Brno

Data získávaná dotazníkovou akcí o soužití lidí a koček, s nimiž jsme seznámili účastníky loňské konference, jsme podrobili dalšímu, zpřesňujícímu rozboru. Srovnávali jsme při tom 60 znaků projevů chování koček a lidí ve 144 domácnostech urbanizovaných (v městských bytech) a 54 venkovských (v rodinných domcích se zahradou). Analýzy kontingenčních tabulek jsme prováděli c2 testem. U koček jsme doložili následující statisticky významné diference: Městské kočky víc destruovaly zařízení domácností, škrábaly po nábytku a kobercích, vykazovaly širší, byť nevelké, spektrum agrese, bývaly častěji pokládány za nervózní, neklidné a frekventněji se u nich projevovalo až patologické zanedbávání zevnějšku, či naopak, nadměrné okusování, lízání a čištění srsti. Trpěly vyšší morbiditou v pokročilejším věku, od tří let. Venkovské kočky naproti tomu častěji lovily, při hlazení bývaly agresivnější a neútočily na cizí osoby a domácí děti, při trestání a při sáhnutí. Nebyly pokládány za neklidné a nervózní a trvale pečovaly o srst. Větší nemocnost u nich byla zaznamenána v nižším věku, do stáří šesti měsíců. U dvou třetin (57,9 %) sledovaných projevů chování koček však diference rozdíly zaznamenány nebyly. U členů domácností jsme prokázali tyto významné rozdíly: Městští chovatelé si kočky průkazně častěji kupovali, opatřovali si doklady o jejich původu, více si jich všímali, častěji na ně mluvili, slavili jejich narozeniny, dovolovali jim využívat bytové vybavení a spát v postelích. Venkovští lidé pak významně častěji chovali s kočkou další živé tvory. Z jejich sledovaných projevů jednání však významné diference necelá třetina (31,8 %) nejevila. Povaha průkazných odchylek vesměs dokládá, že soužití koček s lidmi je v urbanizovaném světě těsnější. Interakcí lidí a koček tam přibývá. Kočky své malé zatěžující niky téměř neopouštějí a mimo ně jeví menší explorativní aktivitu. Zkoumání proměn vztahů lidí a koček v závislosti na životních podmínkách je žádoucí v zájmu jejich hlubšího poznání i praktického využití zintenzívňovat.

Klíčová slova: Chování koček; rozdíly; agrese; destrukce; jednání lidí