Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Behaviorální senzitizace k účinkům metamfetaminu, kanabinoidů a extáze u myší  

Leoš Landa, Karek Šlais, Jana Kučerová, Alexandra Šulcová
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Farmakologický ústav

Opakovaná aplikace různých látek vyvolávajících závislost může vyvolat buď snížení účinku (rozvoj tolerance) nebo naopak postupné zvyšování behaviorální odpovědi při opakované aplikaci látky (rozvoj behaviorání senzitizace). Je-li tato zvýšená odpověď podmíněna předchozím opakovaným podáním látky odlišné, popisuje se tento jev jako tzv. zkřížená senzitizace. V dříve uskutečněných experimentech jsme a) potvrdili rozvoj behaviorální senzitizace ke stimulačním účinkům metamfetaminu, b) popsali zkříženou senzitizaci agonistou kanabinoidních receptorů CB1 metanandamidem k účinkům metamfetaminu v testu otevřeného pole u myší, c) zjistili zablokování rozvoje behaviorální senzitizace k účinkům metamfetaminu po předchozí opakované aplikaci antagonisty CB1 receptorů látky AM 251, d) nezaznamenali jsme rozvoj zkřížené senzitizace k účinkům metamfetaminu po podávání agonisty kanabinoidních receptorů CB2, látky JWH 015, během senzitizační fáze. Na základě těchto poznatků jsme v uvedeném myším testu otevřeného pole dále testovali jednak možnost vzniku behaviorální senzitizace k účinkům jiné často zneužívané látky MDMA (extáze) a jednak možnosti jejích případných interakcí s ligandy kanabinoidních receptorů CB1. Ke sledování lokomoční aktivity v testu otevřeného pole jsme použili přístroj Actitrack (Panlab S.L., Španělsko). Při sledování lokomoce jsme se zaměřili na uběhnutou vzdálenost, rychlý pohyb a čas strávený bez pohybu. Získaná data byla testována na normalitu Kolmogorovým-Smirnovým testem a posléze vyhodnocena neparametrickým Wilcoxonovým testem. Podobně jako v případě metamfetaminu, opakovaná aplikace extáze vyvolala u myší v testu otevřeného pole rozvoj behaviorální senzitizace. Opakovaná premedikace agonistou CB1 receptoru metanandamidem vedla k rozvoji zkřížené senzitizace k účinkům extáze a naopak opakovaná aplikace antagonisty CB1 receptoru AM 251+MDMA tento fenomén potlačila. Získané výsledky tedy podporují empirický předpoklad, že při užívání konopí (působení agonistů kanabinoidních receptorů) může docházet ke zvýšení vulnerability k zneužívaní této i dalších psychostimulačních drog. Práce byla uskutečněna v rámci Vědecko-výzkumného záměru MSM0021622404

Klíčová slova: behaviorální senzitizace; extáze; myš; test otevřeného pole