Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Pachové značkování u psa domácího (Canis familiaris)  

Lucie Šulcová, Luděk Bartoš
Katedra ekologie PřF UK, Viničná 7,128 00, Praha 2
Oddělení etologie VÚŽV POB 1,104 01, Praha 10 Uhříněves

Cílem bylo testování všeobecně přejímaných tvrzeních o pachovém značkování psů vyskytujících se v populární chovatelské literatuře, která praví, že značkování je teritoriální chování, při kterém se psi snaží značkovat co nejvýše a přeznačkovávají značky jiných jedinců. Celkem byly testovány tři hypotézy. H1: Psi značkují močí na vyvýšených kolmých objektech, jako jsou stromy, zdi budov a lampy častěji než na zem. H2: Psi značkují na nový objekt (umělohmotný kbelík, na začátku každého pozorování vždy čistě umytý) tím častěji, čím více psů před nimi jej označkovalo. H3: Jestliže pes zjistí označkování předmětu jiným psem, bude se snažit tuto pachovou značku přeznačkovat. Na dvou sídlištích v Praze bylo sledováno 194 psů 34 různých plemen pro H1 (celkem zaznamenáno 876 pozorování značkování močí) 82 psů 22 různých plemen pro H2 a H3. Pozorovatel zaznamenával plemeno psa, výšku psa v kohoutku, zda byl pes na vodítku, zda a na co značkoval a pro H2/H3 pokolikáté byl kbelík na lokalitě. Pro analýzu byli psi podle své kohoutkové výšky rozděleni na malé (v kohoutku menší než 30cm), střední (31 až 49cm) a velké (nad 50cm). Před analýzou (H1) byla rozdělena místa, na která psi značkovali, na značkování na „zem“ (tráva, tráva pod keřem, zem a chodník) a značkování na vyvýšený objekt (strom, lampa, zeď a hromada listí). Pravděpodobnost značkování na vyvýšený objekt (H1) byla ovlivněna pouze výškou psa v kohoutku s tím, že pravděpodobnost značkování na vyvýšený objekt stoupala s výškou psa (Logistická regrese, χ2(3)=8,23, P<0,04). Když se kbelík nalézal na lokalitě poprvé (H2), pravděpodobnost, že jej psi označkují byla nejvyšší. Tato pravděpodobnost byla nižší, když pes přišel do lokality v daný den později a kbelík se nacházel na tomto místě opakovaně. Značkování nového objektu (H3) ovlivňovalo pouze pořadí, v jakém přicházel pes k omytému objektu; s rostoucím pořadím psů klesala pravděpodobnost, že daný objekt označkují (Logistická regrese, χ2(1)=3,70, P<0,05). V rozporu s populární literaturou pravděpodobnost značkování psů na vyvýšené objekty byla obecně velmi nízká. Psi objekty nepřeznačkovávali, ale naopak o značkování ztráceli zájem, pokud tyto objekty již značkovány byly. Z tohoto důvodu je málo pravděpodobné, že by primární funkcí značkování byla teritorialita. Alternativní funkce bude diskutována.

Klíčová slova: pes; pachové značkování; moč