Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Postavení v dominanční hierarchii, sexuální chování a reprodukční úspěch samců šimpanze bonobo (Pan paniscus)  

Richard Marván
PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44, Praha 2

Výsledky paternitních studií u promiskuitních druhů primátů svědčí o tom, že otcovství ne vždy koreluje se samčí pozicí v dominanční hierarchii a/nebo pozorovanou frekvencí kopulací. Hlavním cílem této studie bylo odkrýt neznámé příbuzenské vztahy a zjistit jaké jsou jejich souvislosti se samčí sociální hierarchií a pozorovaným sexuálním chováním příslušných samců. S tím souvisejícím předpokladem bylo nalezení pozitivních korelací mezi všemi třemi těmito vzájemně závislými proměnnými. Analyzovali jsme vztahy v samčí dominanční hierarchii, samčí a samičí sexuální chování vzhledem k signalizované ovulaci samic a určili paternitu všech 3 mláďat ve skupině bonobů (Pan paniscus) z Twycross Zoo (Leicestershire, Velká Británie). Jelikož průměrná délka březosti u bonobů je 246 dní (Thompson-Handler, N. 1990, Ph.D. thesis, Yale Univ.), dvě mláďata musela být počata v období našeho pozorování. Údaje o sexuálních interakcích 3 pohlavně zralých samců a 3 reprodukčně aktivních samic jsme shromáždili metodou all occurrences sampling (Altmann, J. 1974, Behaviour 49: 227-267) během 490 hodin pozorování v 63 dnech (říjen – prosinec 2001, únor – březen 2002). Údaje o menstruačním cyklu samic jsme použili ke stanovení samčího úspěchu při páření v období, kdy byly samice pravděpodobně v estru. Individuální příbuzenské vztahy byly determinovány genetickou analýzou 8 tetramerních mikrosatelitních lokusů (Marvan, R. et al. in press, Folia Primatol.). Navzdory zřejmým a asymetrickým vztahům dominance a submisivity mezi pohlavně zralými samci skupiny, jež byly analyzovány za použití tzv. normalizovaného Davidova skóru založeného na indexu dyadické dominance (viz Gammell, M. P. et al. 2003, Anim. Behav. 66(3): 601-605), jsme zjistili, že nejvýše postavený samec není otcem ani jednoho z mláďat počatých v období našeho pozorování. Také třetí mládě bylo zplozeno níže postaveným samcem. Naše zjištění naznačují, že kompetice spermií a/nebo samičí výběr partnera k páření by se zde mohly uplatňovat jako hlavní faktory, jež ruší korelace mezi samčím postavením v dominační hierarchii, úspěchem při páření a následným reprodukčním výstupem. Další faktory budou diskutovány. Navzdory skutečnosti, že velikost skupiny byla nesporně malá a systematický sběr vzorků pro analýzy hormonálních hladin nebyl z důvodů režimu zařízení možný, je naše studie první, která kombinuje behaviorální údaje o sociálně hierarchických vztazích a sexuálním chování s genetickými údaji o reprodukčním úspěchu u bonobů.

Klíčová slova: Pan paniscus; dominanční hierarchie; páření; reprodukční úspěch; paternita; anogenitální zduřenina