Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Extáze, metamfetamin a ligandy kanabinoidních receptorů v modelu agonistického chování myší  

Karel Šlais, Leoš Landa, Alexandra Šulcová
Farmakologický ústav, LF MU, Komenského nám. 2, 66243, Brno

Byly studovány sociabilní, obranně-útěkové, agresivní a lokomoční komponenty agonistického chování individuálně ustájených myších samců v konfliktních párových interakcích s neagresivními partnery ze skupinového chovu v neutrálním prostředí po akutním nebo opakovaném podávání metamfetaminu (pervitinu), extáze a ligandů kanabinoidních receptorů CB1 a CB2. Po opakovaném podávání byl po aplikaci tzv. provokující dávky sledován případný vznik behaviorální senzitizace - zvýšená odpověď. Chování bylo hodnoceno zvlášť pro myši agresivní (vykazující v kontrolní interakci po vehikulu útoky) a myši plaché (bez útoků, ale s převahou obranně-útěkových aktivit). Akutní účinky byly sledovány po i.p. podání metamfetaminu (1.0 a 5.0 mg/kg) a p.o. podání extáze (2.5, 10.0 a 30.0 mg/kg). Vznik senzitizace k behaviorálním účinkům metamfetaminu a extáze byl studován po pětkrát opakovaných dávkách 1 mg/kg, respektive 2.5 mg/kg/den. Možná exprese senzitizace byla posouzena po aplikaci testovaných látek s odstupem 8 dní vysazené premedikace. Vznik senzitizace k behaviorálním účinkům metamfetaminu byl posuzován také po opakovaném podávání agonistů (CB1 receptor – metanandamid, CB2 – JWH 015) a ko-administraci antagonisty (AM 251) kanabinoidních receptorů. Akutní podání metamfetaminu nebo extáze vyvolalo potlačení agresivních prvků chování u zvířat agresivních , extáze navíc na dávce závislé zvýšení obranně-útěkového chování (anxiety) se snížením sociability u plachých myší . Opakované podávání metamfetaminu nebo extáze vedlo k senzitizaci k antiagresivním účinkům metamfetaminu. Opakovaná premedikace agonistou CB1 receptoru vedla ke zkřížené senzitizaci k účinkům provokující dávky metamfetaminu a naopak opakovaná aplikace antagonisty CB1 receptoru s metamfetaminem vznik sensitizace potlačila. Tyto výsledky naznačují společné mechanismy působení amfetaminů a kanabinoidů na chování a možnost vzájemného ovlivnění účinků těchto látek při současném užívání. Podpořeno výzkumným záměrem MSM0021622404

Klíčová slova: metamfetamin, MDMA, AM 251, JWH 015, methanandamid, agonistické chování