Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Kinetogram alebo fotogrametria, pomôže nám to ?  

Ivan Murin
KEM FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Poster bude ilustrovať dve v súčastnosti najpoužívanejšie metódy zachytenia ľudského pohybu - LabanKnustovu kinetografiu a fotogrametriu. V prvom prípade ide o exaktnú znakovu analýzu ľudského pohybu, ktorá je účelná hlavne v transkribovaní náročnejších pohybových sekvencí (rituálne správanie, extatický tanec a pod.). Jej používanie kulminovalo vo vede v osemdesiatych rokoch. Jej nevýhodou je množstvo znakov (700-800), ktoré znižuje metodologickú údernosť tejto techniky. Výhodou je dostatok komparatívného materiálu a možnosti znakovej analýzy napr. sémantiky. Druhá metóda sa spája hlavne s možnosťami obrazovej analýzy v počítačovom prostredí. Je obraznejšia a nenáročná na dokumentovanie. Nevýhodou je značná ilustratívnosť, je metodologicky náchylná na interpretativizmus. Keďže probandi su známe osoby z etologickej komunity spôsob použitia metód, výhodnosť či nevýhodnosť metódy, kvalitu transkripcie môže posúdiť každí účastník konferencie.

Klíčová slova: LabanKnustova kinetografia, fotogrametria, znaková analýza, vizuálna antropológia, neverbálna komunikácia