Abstrakta z konference ČSEtS 2006

Fylogeneze a behaviorální znaky: evoluce psovitých šelem (Carnivora: Canidae)  

Jan Zrzavý, Věra Řičánková
KZ, BF JU, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, ČR

Psovité šelmy vykazují mezi savci unikátní kombinaci reprodukčních a behaviorálních vlastností, jako jsou převládající monogamie, dlouhotrvající inkorporace mladých jedinců do sociální skupiny, aloparentální péče o potomstvo, reprodukční suprese podřízených jedinců, široce rozšířený fenomén falešné březosti či monestrum. Dosavadní úvahy o evoluci tohoto syndromu znaků se obvykle točily kolem vlivu velikosti těla a potravní ekologie či kolem adaptivní hodnoty reprodukční strategie psovitých šelem pro život sociálních kooperativních lovců s dlouhodobým helpingem. Výsledkem je obvykle představa, že už předek psovitých šelem musel vykazovat stupeň sociality vyšší než u recentního rodu Vulpes. Taková hypotéza je ovšem jasně testovatelná pomocí fylogenetických metod, neboť v současné době je k dispozici relativně robustní fylogeneze čeledi Canidae založená na sekvencích několika desítek lokusů a na souboru cca 200 morfologických, vývojových, behaviorálních a ekologických znaků všech recentních druhů. Výsledky analýz naznačuje, že dosavadní evoluční hypotézy jsou ve výrazném rozporu s fylogenezí skupiny.

Klíčová slova: fylogeneze; evoluce chování; sociální organizace; Canidae