Česká a Slovenská etologická společnost/spoločnosť ČSEtS
Czech and Slovak ethological society

ZPRÁVY/SPRÁVY ČSEtS - Apríl 2000, č. 13

 

Slovo na úvod

Boris Bilčík

Milé kolegyne a kolegovia,
z doterajších čísiel Správ ČSEtS je toto trináste pravdepodobne najtenšie. Jesenné a zimné mesiace boli poznačené "hibernáciou" a do našej redakčnej schránky sa dostalo veľmi málo príspevkov. Napriek tomu, za zmienku stoja dve novinky. Svetlo sveta uzrelo prvé číslo novej série Folia Ethologica, ktorej "krstným otcom" je Zdeňek Klein. Viac sa dočítate na strane 4.
Druhou novinkou, o ktorej ste si už určite prečítali na titulnej strane, je internetová stránka našej spoločnosti. Jej autorom a "údržbárom" je Kamil Vlček. Stránka je ešte stále vo fáze zrodu a formovania a preto sme zvedaví na Vaše ohlasy. Spravodaj bude vychádzať aj naďalej, avšak najaktuálnejšie informácie nájdete vždy na www.csets.sk.
Aký bude obsah Správ aj web-stránky závisí najmä od Vás. Posielajte nám Vaše príspevky, týkajúce sa:

  • správ z konferencií a kongresov
  • informácie o grantoch a štipendiách
  • recenzie kníh
  • odkazy na zaujímavé internetovské stránky
  • ponuky pracovných miest
  • zaujímavé fotografie
  • osobné informácie pre ostatných členov spoločnosti, ako zmeny zamestnania, adresy atď.

Želáme Vám všetko dobré a tešíme sa na stretnutie na 27. etologickej


 

Členské příspěvky a jiné...

Jitka Maletínská

Česká a Slovenská etologická společnost má ke dni 8.3. 2000 celkem 136 členů (zakládajících členů, řádných členů a zájemců ) a 8 čekatelů na příjem. Chtěla bych požádat řádné členy, kteří byli písemně upomínáni a dosud nezaplatili členské příspěvky na r. 1998 či na r.1999, aby tak učinili do konce dubna 2000. Podle usnesení valné hromady ČSEtS budou ti, kteří nezaplatí příspěvky za r. 1998 do zasedání valné hromady, která se bude konat v rámci letošní konference Společnosti v Brně (4.5.- 6.5.2000), automaticky z ČSEtS vyloučeni. Členské příspěvky činí ročně 100,- Kč (SK) pro pracující, 50,- Kč (SK) pro studenty a důchodce. Peníze je možno poukázat na účet ČSEtS u České spořitelny: č.ú. 1921872369/0800 (pro platbu v Kč) či na konto p. Ľubora Košťála u Investičné a rozvojové banky č.ú. 2073908 kód 5200 (pro platbu v SK).
Zároveň bych chtěla požádat všechny členy o spolupráci při aktualizaci dat v databázi Společnosti a to zejména změn týkajících se jména a adresy pro rozesílání pošty a informací o ukončení studia či odchodu do důchodu (kvůli příspěvkům).
Předem děkuji všem za spolupráci a nashledanou v květnu na konferenci!


 

Konference "Ochrana zvířat a welfare ´99"

E. Baranyiová, A. Holub

Pod tímto názvem se 26. října 1999 v aule VFUB konala konference o ochraně zvířat a welfare již pošesté. Její pořadatelský tým pod vedením doc. MVDr. P. Nováka, CSc. (Fakulta veterinární hygieny a ekologie) tak založil tradici odborných setkání, která reagují na zájem laické i odborné veřejnosti o pohodu hospodářských, volně žijících i společenských zvířat, a také chovanců zoo a zvířat laboratorních. Jedním ze stěžejních cílů konferencí je poskytnout vědecké fórum pro informace a diskusi o relevantních předpisech Evropské unie. Tomu napomáhá účast pracovníků mezinárodních organizací; tentokrát to byl T. Harris (Farm Animal Welfare Council, Animal Transportation Association, UK), J. J. Callaghan (Compassion in Worls Farming Trust, UK), J. Webster (Dept. Of Clinical Veterinary Science, University of Bristol, UK; autor knihy Animal Welfare. A Cool Eye Towards Eden), a další. Bylo předneseno 34 ústních sdělení, a vystaveno 40 posterů. Spektrum sdělení sahalo od identifikace fyziologických potřeb neonatálních selat, využití termografie pro určení pohody zvířat, různé způsoby měření a vyjadřování welfare ve objektech pro hospodářská zvířata a drůbež, přes otázky legislativy, výsledky programů ochrany zvířat v ČR a SR, využívání bioindikátorů pro hodnocení ekosystémů, informace o záchranných zásazích při mimořádných událostech, sdělení o identifikaci zvířat, o umělém odchovu různých živočišných druhů až po obecná a filozofující sdělení. Problematika chování zvířat byla na těchto konferencích vždy zastoupena. Bylo by si přát, aby tomu bylo v míře větší než dosud. Pak by však bylo třeba ji připravovat s větším předstihem.
Materiály z konference byly publikovány ve dvoudílném lektorovaném sborníku o 325 stranách (opatřeném ISBN), který vyšel nákladem 250 výtisků.


 

Adresár členov výboru ČSEtS

MVDr. Baranyiová, Eva, CSc.
Ústav biochemie
Vysoká škola vet. a farm.
Palackého 1-3
612 42 Brno

Ing. Bartoš, Luděk, DrSc.
VÚŽV, oddělení etologie
Přátelství 815
104 01 Praha 10-Uhříněves

Ing. Brouček, Jan DrSc.
Výskumný ústav živočíšnej výroby
Hlohovská 2
949 92 Nitra

Ing. Jebavý, Lukáš
VÚ farmacie a biochemie
281 25 Konárovice

RNDr. Košťál, Ľubor, CSc.
Ústav biochémie a genetiky
živočíchov SAV
900 28 Ivanka pri Dunaji

Mgr., Kršková, Lucia
Kat. živoč. fyziol. a etológie
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina B-2
845 15 Bratislava

Ing. Maletínská, Jitka
VÚŽV, oddělení etologie
Přátelství 815
104 00 Praha 10 - Uhříněves


 

FOLIA ETHOLOGICA I. - Petr Donát "Úvod do etofarmakologie"

Zdeněk Klein


Když vznikla v dubnu roku 1992 Československá etologická společnost, stal se RNDr. Petr Donát, CSc. jejím prvním předsedou. Mluvilo se tehdy o potřebě pravidelného tisku, který by informoval nejen o odborných seminářích, nových knihách aj., ale který by byl i jakýmsi "svorníkem" společnosti, která měla členy z mnoha nejrůznějších pracovišt, ze všech koutů Čech, Moravy i Slovenska.
Ostatně ČSEtS navázala ve své činnosti také na dlouholetou a úspěšnou tradici mezioborových etologických konferencí, pořádaných pravidelně od r. 1973. Sluší se připomenout práci desítek kolegů, kteří se na jejich organizování, vydávání sborníků abstrakt aj., dlouhá léta nezištně podíeli. Poděkujme jim zde alespoň symbolicky.
Ještě v r. 1992 se podařilo vydat první číslo ZPRÁV ČSEtS, kterých vyšlo dosud dvanáct. Petr Donát jejich vydávání pečlivě sledoval a podporoval, jedno číslo také sám připravil (č. 4,únor 1994). Nikdo z nás netušil, že hned v dalším čísle budeme číst oznámení o jeho tragickém úmrtí...

Když na jeho pracovišti po čase objevili rukopis zamýšlených skript - Donát, P.: Úvod do etofarmakologie (s vlastnoručními korekturami autora), vznikla myšlenka vydání tohoto textu tiskem. Nejen jako vzpomínka na schopného, čestného kolegu a laskavého a obětavého kamaráda, ale i pro to, že jde o užitečný text, zejména pro začínající pracovníky v oboru. Zároveň jako pokus ČSEtS o začátek vydávání poněkud rozsáhlejších tisků, nežjsou naše dosavadní ZPRÁVY-SPRÁVY.
Je třeba poděkovat všem členům redakční rady, kteří pro tento záměr projevili své pochopení, a také sponzorům (zejména 3. LF UK v Praze), bezjejichž velkorysosti by publikace nemohla vyjít.
Jsem si jistý, že Petr by záměr vydávat FOLIA ETHOLOGICA podporoval, a sám by při jeho realizaci vydatně pomáhal. Škoda, osud mu to neumožnil a my si přiznejme, že osobnosti jeho kvalit nám velmi chybějí...

 

 

 

 


 

Klaus Vestergaard (14.9.1944-16.11.1999)

 


Tí spomedzi Vás, ktorí pracujú v oblasti aplikovanej etológie, si určite ľahko vybavia usmievavú tvár dánskeho etológa Klausa Vestergaarda. Žiaľ, tento priateľský a pre vedu zapálený človek, podľahol rakovine v novembri minulého roku. Pripájame pár riadkov od jeho spolupracovníka H.B. Simonsena, prevzatých z ASAB Newsletter 38:
"...Klaus was a real scientist with a great interest and knowledge not only concerning his own subject ethology but also in biology in general. The science of ethology, as well as the biological basis of animal welfare, has suffered a very big loss by the far too early death of Klaus Vestergaard.
Most of Klaus' scientific work was related to feather pecking and dust bathing in the fowl and in 1994 he defended his thesis on this subject. His theory on the motivational and developmental aspects of feather pecking is known world wide. Until his death, he was convinced that feather pecking is very closed linked to dust bathing behaviour due to a mis-imprinting on feathers in the very young chicken. Many of us believe that Klaus' theory will in future have a great impact on the solution of the biggest problem in modern egg production.
Although chicken behaviour was Klaus' favourite subject, he also did a vast amount of scientific work on pig behaviour and welfare. His collaboration with Alex Stolba, David Wood-Gush and Per Jensen from Switzerland, Scotland and Sweden respectively has been of great importance for our knowledge of the ethogram of the domestic pig and for work on the establishment of alternative housing systems within commercial pig production..."


 

Konferencie

 

10th International Conference of the International Society for Comparative Psychology, 19.-21. júl 2000, University of Warsaw, Poland. Kontakt: Wojciech Pisula, Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences, Podlesna 61, 01-673 Warsaw, Poland, e-mail: zpz@sci.psych.uw.edu.pl

27th International Ethological Conference, 22.-29. august 2001, Tübingen, Nemecko. Kontakt:XXVII IEC, c/o Universitaet Tuebingen, Zoologisches Institut / Tierphysiologie, Auf der Morgenstelle 28, D-72076 Tuebingen, Germany, Phone: +49-7071-2972624, Fax: +49-7071-294634, e-mail: ethology01@uni-tuebingen.de web: http://homepages.uni-tuebingen.de/ethology01/


 

Internetovský kútik

Boris Bilčík

http://evolution.humb.univie.ac.at/ishe.html - Domovská stránka patriaca "The International Society for Human Ethology". Okrem iného tu nájdete aj elektronické publikácie, multimediálne prezentácie a odkazy na stránky s tématikou humánnej etológie.

http://evolution.humb.univie.ac.at/institutes/urbanethology/beauty/beautywin.html - Tváre, telá a Darwinovská estetika je názov multimediálnej stránky Karla Grammera. Zaujímavý pohľad na krásu z vedeckého hľadiska.

http://earth.ics.uci.edu/faqs/origin.html - Kompletná online verzia knihy Charlesa Darwina "The origin of Species".

http://www.aleph.se/Trans/Cultural/Memetics/index.html - Všetko čo ste chceli vedieť o memetike, ale báli ste sa na to spýtať.


 

SPRÁVY ČSEtS č. 13, April 2000. Vydáva česká a Slovenská etologická spoloenosť ako nepredajný bulletin pre členov ČSEtS. Vychádza dvakrát do roka (február, október) v náklade 150 výtlačkov. Texty neprešli jazykovou úpravou. Z poverenia výboru spoločnosti pripravil B. Bilčík a 1. Košťál, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko. Tel.: +421-7-45943232, fax: +421-7-45943932, E-mail: bilbo@ubgz.savba.sk

 

2023 © ČSEtS
Webmaster: Silvie "Akela Taka" Rádlová | Kamil Vlček | design © Silvie "Akela Taka" Rádlová